Kammarrätten i Stockholm slår polisen på fingrarna: Maska inte Palmedokumenten så hårt!

Det här är en sida ur ett förhör som hållits av två poliser i Palmegruppen i maj 2017. Den förhörda personen har kontaktat utredningen för att lämna uppgifter om den paramilitära organisationen Stay Behind, ett hemligt nätverk som var kopplat till NATO och som opererade på svensk mark under kalla kriget. Ett antal av sidorna av den offentliga versionen av förhöret ser ut ungefär så här.

I FREDAGS KOM EN VIKTIG DOM från Kammarrätten i Stockholm.

Den gäller polisens långgående maskningar av uppgifter i dokument från den nedlagda förundersökningen av Palmemordet. Kammarrätten menar att i flera viktiga avseenden har polisen gått alldeles för långt i hemlighetsmakeri.

Maskningarna handlar om att text och bilder i handlingar som lämnats ut delvis dolts av svarta streck och plattor.

I vissa fall har bara enstaka ord eller till och med enstaka bokstäver undgått maskning.

Jonas Nyman, en av administratörerna på sajten Palmemordsarkivet, hade överklagat Polismyndighetens omfattande maskningar av ett helt centralt dokument i utredningen, den så kallade liggaren.

Liggaren är helt enkelt en sorts innehållsförteckning över det material som ingår i Palmeutredningen. Den finns i första hand i digital form som en mycket stor Excel-fil. Kammarrätten skriver i sin dom att i utskrivet skick är denna liggare en handling som består av cirka 1 000 sidor i formatet A2.  (En A2-sida är fyra gånger så stor som en A4-sida – så vi talar om ungefär 4 000 A4-sidor. Och det är alltså bara själva förteckningen över innehållet i utredningen.)

Polisens arbete med liggaren inleddes i princip direkt efter mordet och fortsatte fram till Krister Peterssons nedläggningsbeslut i juni 2020. Den tekniska utformningen av denna växande innehållsförteckning har förstås varierat under årens lopp och uppgifterna från den nuvarande liggaren har förts över från en tidigare databas som blivit föråldrad.

Liggaren är inte bara en strikt listning av handlingarna i utredningen, den innehåller ibland också korta beskrivningar av innehållet i handlingarna.

För den som vill gå igenom hur rättsväsendet arbetat med att utreda statsministermordet är detta gigantiska Exceldokument ett viktigt hjälpverktyg. Men värdet av den i det sammanhanget har alltså begränsats av de många maskningarna.

Den vanliga motiveringen för denna sekretess är att den ska skydda enskilda personers integritet. Det finns stöd i lagen för detta, men den fråga som nu ställts på sin spets är hur långt den bestämmelsen kan användas för att dölja stora delar av innehållet i den nedlagda Palmeutredningen.

Jonas Nyman överklagade polisens maskningar när det gällde namnen på bland annat Stig Engström och Christer Pettersson eftersom dessa personer inte bara är avlidna utan också genom rättsväsendets tidigare beslut blivit allmänt kända. Han menade dessutom att namn på personer som förekom i det tidigare offentliggjorda förundersökningsmaterialet vid åtalet mot Christer Pettersson inte med självklarhet borde omfattas av sekretess. Och samma sak menade han borde gälla personer som valt att framträda offentligt i samband med utredningen, inklusive journalister som bevakat fallet.

Jonas Nyman framhöll också att det var svårt att förstå de legitima motiven till sekretess kring namnen på poliser och andra offentliga tjänstemän liksom ambassadpersonal och folkvalda politiker.

Dessutom konstaterade han att uppgifter som inte är personuppgifter maskats, till exempel namn på organisationer, städer och länder. Även detta menade han att kammarrätten borde pröva.

Slutligen invände han mot att polisen maskat diarienummer och avsnittskoder, alltså själva beteckningarna på dokument och uppgifter om i vilken del av utredningen de hör hemma.

Kammarrätten gav i viktiga avseenden Jonas Nyman rätt och drog i sin dom slutsatsen att polisen på olika sätt gått alldeles för långt i maskningar av uppgifter i liggaren. Det betyder att polismyndigheten nu måste göra en ny prövning av sekretessen i detta centrala dokument.

Hela domen finns att läsa här.

Jonas Nyman har sammanfattat sina slutsatser av kammarrättens dom i en kommentar i Facebookgruppen Palmemordet – FUP och övriga handlingar. Det är en grupp som är nära knuten till Palmemordsarkivet och som är till för att hjälpa alla som vill ta del av dokument från utredningen och som vill sprida kunskaper om utredningen till andra.

Han har gett mig tillstånd att också publicera kommentaren här på denna blogg.

Över till Jonas Nyman, alltså.

En stor seger för oss!

Idag kom Kammarrättens dom i målet avseende sekretessprövningen av liggaren, se rad 891. Domen är lång och invecklad, men i många delar är den en stor seger för oss. Vi har fått svart på vitt att polisen i stor utsträckning felaktigt maskerar alldeles för mycket. Kammarrätten tvingar polisen att göra om maskningen av liggaren, vårt viktigaste arbetsredskap. Domen avser visserligen enbart liggaren, men på grund av liggarens omfattning och centrala betydelse måste nog den här domen anses gälla Palmeutredningen generellt.

Domen påtalar mycket tydligt att avlidna och levande personer inte omfattas av samma sekretessregler. Polisen har sedan i höstas tillämpat en mycket restriktiv policy, och har maskerat i princip alla namn i alla handlingar. Detta måste upphöra!

Kammarrätten skriver att vid sekretessprövningen av uppgifter om avlidna ska regeln om omvänt skaderekvisit i 35 kap. 1 § första stycket OSL inte tillämpas. Det är den paragrafen som polisen alltid hänvisar till. Kammarrätten skriver också att även om den avlidne har efterlevande ska uppgifterna normalt offentliggöras. Sekretess gäller endast för uppgifter som skulle utgöra förtal av den avlidne, eller som direkt negativt påverkar de efterlevande.

Kammarrätten tillägger att det inte går att kräva av polisen att de utreder om varje person som nämns fortfarande lever eller ej. Däremot öppnar det en stor möjlighet för oss när vi begär ut handlingar. Om vi visar att personerna som vi frågar om är avlidna så kan polisen inte hänvisa till det omvända skaderekvisitet i 35 kap. 1 § första stycket OSL.

Kammarrätten skriver att polisen generellt inte kan maskera namnen på Christer Pettersson och Stig Engström, även om det kan finnas undantag.

Polisen har sedan i höstas också maskerat namnen på tjänstgörande poliser och andra personer i allmän befattning, trots att det är felaktigt. Kammarrätten tillrättavisar polisen och skriver att namn på polismän som förekommer i handlingarna därför att de var i tjänst inte kan maskeras. Dock kan namn på poliser maskeras om de förekommer i något annat sammanhang, till exempel att de pekas ut i tips, förhörs eller utreds som en del av det så kallade polisspåret. Detsamma gäller i princip alla politiker och alla som är anställda vid en ambassad eller statlig eller kommunal myndighet. Så länge de agerade inom ramen för sin tjänsteutövning kan deras namn inte maskeras.

Kammarrätten skriver också att många journalister kan antas inte ha något emot att det avslöjas om deras namn förekommer i liggaren. Lars Borgnäs, Gunnar Wall, Stieg Larsson, Jan Stocklassa, Sven Anér, Olle Alsén, Thomas Pettersson och Lars Krantz nämns explicit. Också Leif GW Perssons namn ska normalt inte maskeras, anser rätten.

Vidare klargör rätten att sekretess för juridiska personer, alltså organisationer, företag med mera omfattas av sekretess enbart om ett avslöjande av uppgiften skulle orsaka ekonomisk skada. Juridiska personer har inga personuppgifter. Namn på företag och organisationer, samt deras adresser får alltså inte maskeras.

Kammarrätten skriver också att namn på orter och länder, samt diarienummer inte är personuppgifter och inte kan omfattas av sekretess enligt 35 kap. 1 § första stycket OSL.

Sammantaget är den här domen en stor seger för oss och vår grundlagsskyddade rätt att kunna granska våra myndigheter. Polisens gravt felaktiga sekretessbedömningar måste upphöra!

Så långt Jonas Nyman. Liggaren i dess nuvarande, tämligen hårt maskade form finns att läsa i den här delen av Palmemordsarkivet. Fredagens beslut lär alltså innebära att en i ett antal avseenden mer fullständig version med tiden kommer att bli tillgänglig.

Och som Jonas Nyman påpekar, kammarrättens dom bör också få genomslag när det gäller enskilda dokument i utredningen. Det bör till exempel kunna innebära att polisen inte med samma självklarhet kan maska hela sidor av förhör på det sätt som illustreras av bilden här ovan.

115 reaktioner på ”Kammarrätten i Stockholm slår polisen på fingrarna: Maska inte Palmedokumenten så hårt!

 1. Tack för den informationen. Mycket blir så klibbigt, ja är så kladdigt i detta ”eviga” ärende. En stor del av det jag fått från polisen är maskat.Birgitta

  Skickat från min iPad

  1. Vad är den verkliga anledningen att maska protokoll på tex signalement, klädplagg, väder & vind mm? Det luktar ju lång väg att man undanhåller övriga från sånt som inte överhuvudtaget bör maskan enligt vad syftet med maskning borde vara.

   Vad kan detta innebära för framtiden, kan de bli skyldiga att ta bort onödig maskning på det som begärs ut framledes?

 2. Jättebra! och stort stort tack till er på Palmemordsarkivet som gör livet så mycket enklare för alla oss som intresserar sig för detta. Har åtskilliga gånger slitit mitt hår över maskningarna.

 3. Angående maskningar och i synnerhet bland annat det dokument som illustrerar artikeln:

  Minnesanteckningar med Palmegruppens möten med åklagarna 2010-2020. Se länken längt ned.

  Sid 20-25. Walkie-talkie-observationerna får här hög prioritering.

  Sid 22 har man konstaterat att observationerna (de som rör personer med nordiskt och nordeuropeiskt utseende) är fortsatt intressanta. Man kopplar dessa till FJS, fallskärmsjägarskolan.

  Sid 26, talar sitt tydliga språk om att man nu vid denna tidpunkt sannolikt har vetskap om vilka som observerats med walkie-talkies senare på kvällen. Dvs bland annat nere vid mordplatsen runt tiden 22.30-23.30. Däremot vet man fortfarande inte vilka som observerats innan ca 20.30 och här tycks man av den anledningen också nedprioritera dessa observationer.

  De åtgärder man nu vidtar talar för att de som observerats vid den senare tidpunkten handlar om fallskärmsjägarna. Hur ska man annars tolka detta? Nu beslutas om att personernas flickvänner också skall höras. Genomgång av SB.

  Sid 28, här bestäms att man ska försöka förbättra kontakten med MUST och Säpo. Hur det gick med detta vi redan. Det blev tvärstopp. Att det även innan varit tvärstopp är ju glasklart. Det är ju själva innebörden i att man ska försöka ”förbättra” kontakten.

  Sid 35, Lisbet har dött. ”Konstateras att vi nu mer och mer lutar åt att SE, om han är GM, agerat på egen hand och att SB eller liknande gruppering sannolikt inte är inblandad.”

  Det kan inte bli tydligare. I och med Lisbets frånfälle öppnades möjligheten att ”runda” utpekandet av Christer P och därigenom istället peka ut SE. WT-observationerna skall alltså officiellt fortsatt förnekas ha något med mordet att göra trots att man inte lyckats få ut informationen man önskar från vare sig MUST eller Säpo.

  Sid 37, Detta bekräftas av att KP nu desperat försöker få till möte med MUST, KSI eller liknande.

  Sid 38, fortfarande inga svar från MUST eller Säpo angående de frågor som PU ställt men inte fått svar på.

  Sid 39, försöken att få information från Säpo fortsätter. Häktningsframställan kan tänkas utfärdas om personen som avses inte hörsammar kallelse som redan skickats, där personen skall höras angående sina walkie-talkie-iakttagelser.

  Sid 40, Här framgår att man fortfarande famlar i blindo beträffande det ”berömda” fotografiet. Här har ju vi på bloggen kunnat resonera oss fram till att det med största sannolikhet inte är Engström, utan föreställer en av polisens tekniker.

  Eventuell kuppförsvarsövning blir nu i och med dessa minnesanteckningar extra intressant för mig i och med detta. Jag tycker det här förfarandet och den information man ”mellan raderna” här kan utläsa talar sitt tydliga språk.

  https://drive.google.com/file/d/1d1lYpBygnRu2vmi0aq21batc89VJheub/view

  1. Simon A:

   En allmän reflektion är att det är ytterst besynnerligt att de verkar ha så svårt att få kontakt med SÄPO, KSI, MUST, etc.

   En sak som fångade min uppmärksamhet i dokumentet du länkar till är den sista sidan, s. 41, punkt 3. Det maskade namnet syftar på polisman Klas G, som var en av poliserna från piketbuss 3230 som tog upp jakten efter gärningsmannen. Han bildade par med kollegan Peter W. På Brunkebergsåsen ser de en man med mörk rock, keps och axelremsväska. Enligt Klas G är det exakt samma signalement de fick på gärningsmannen nere vid mordplatsen (Klas G vet dock inte vem som säger detta). Klas G vill springa ikapp mannen och kontrollera honom men enligt Klas G så avstyr Peter W detta då Peter W menar att personen inte stämmer överens med gärningsmannen signalement (!). Noterbart är också att man strax innan stoppat ett par (man och kvinna), som inte alls stämde överens med något signalement på gärningsmannen, för att höra om de sett något misstänkt (det hade de inte). Samma procedur hade varit rimligt att även genomföra med mannen med rock, keps och axelremsväska, oavsett om han överensstämde med gärningsmannansignalementet eller ej.

   Jag vet inte om Peter W hade någon högre befattning än Klas G, men Klas G hörsammar uppmaningen från Peter W och den ensamgående mannen blir aldrig kontrollerad. Klas G uppger senare att han ångrar detta.

   Vad som är intressant från minnesanteckningarna från mötet är att endast Klas G ska höras. Det hade ju varit minst lika intressant, om inte mer, att höra Peter W. Men något sådant förhör verkar aldrig vara aktuellt. Peter W är för övrigt den enda medlem från piketbuss 3230 som inte hörs under 2020 (exkluderar då förare Leif S som satt kvar i bilen). Det är anmärkningsvärt i min bok.

   Någon här vet kanske varför Peter W inte är hörd? Ni får gärna lämna en kommentar i så fall.

  2. Hej Simon A., och tack för ytterligare ett mycket läsvärt inlägg på bloggen. Du skriver: ”Sid 26, talar sitt tydliga språk om att man nu vid denna tidpunkt sannolikt har vetskap om vilka som observerats med walkie-talkies senare på kvällen. Dvs bland annat nere vid mordplatsen runt tiden 22.30-23.30.” Men hur utläser du detta ur texten? Där står ju endast att det ”… med stor sannolikhet funnits okända personer med w-t:s i anslutning till mordplatsen runt ca 20.30-tiden.”

   1. Togogalthus:
    Du har rätt i att jag uttryckte mig otydligt här. Jag borde ha skrivit observationerna 20.30-23.30 och eventuellt ännu senare än så. Observationerna före det är okända personer. Det måste ju innebära att dessa senare observationer har man kännedom om vilka det är, eller tror sig veta. Man bör alltså veta vilka det är som exempelvis vittnet Hellström har iakttagit.

    1. OK, tack. Det var det jag undrade: Om det blev oavsiktligt otydligt, eller om du satt på information som inte – såvitt jag kunde se – framkom i källan. Jag håller för sannolikt att identiteten på WT-männen som övervakade OP i samband med mordet kan öppna dörren till mysteriets lösning (om än inte så pass att det går att leda i bevis), så jag studsade till inför uppgiften och ville dubbelkolla.

 4. Beträffande fallskärmsjägarna (SB)

  Jag vet inte om detta har tagits upp av någon tidigare men jag är rätt säker på att jag nu lyckats identifiera den som granskningskommissionen benämner som ”Löjtnant X”.

  Spännande vapen som fallskärmsjägarna brukade öva med, M8481, Utrustningssats – specialvapen:
  https://drive.google.com/file/d/10QY4-R36Bz8Ki9lf4Gc_h62p_I-F2tiU/view

  Ballistiska knivar, armborst, pistoler, S&W revolver M/60, diverse K-pistar och automatkarbiner samt olika slags hölster för revolvrar och pistoler. Knappast en vanlig repövning om man säger så.
  Här kan vi också se att personen som förhöret avser, löjtnant (LN), var 184 cm lång och hade brunt hår.
  41 år vid den tiden
  Liknar fantombilden (se Löjtnant X granskningskommissionen)
  Umgicks i kretsar som var politiskt extrema (se Löjtnant X)
  Mycket är tyvärr maskat

  Förhör med personen själv:
  https://drive.google.com/file/d/1WDOJS4PPbkIcmUCd9mvr_v7AhmORrt2u/view

  ”FMV:s finkalibersektion”. Det var väl där Ö:s besökare under mordkvällen normalt arbetade (PA). Noterar detta som intressant.
  ”Tog fram ljuddämpare för handeldvapen”. Nog låter det som att FMV om man hade velat, enkelt också hade kunnat modifiera exempelvis revolvrar.
  ”De hade radiosamband med walkie-talkies”.

  Det är väl sen självaste Ö som dyker upp här när LN säger att han endast haft kontakt med honom i egenskap av dennes roll som försäljare av skyddsvästar till Flygvapnets piloter. Det är ju också en intressant personkoppling i sammanhanget kan man tycka.

  Här tycks Palmeutredarna också funderat på om det gjorts ändringar på vapnet så man verkar tidigt varit medvetna om att sådana ändringar är möjliga. Det är ju inte det intrycket man får när man tänker på Lars Borgnäs intervju med Sonny B. Där Sonny B verkar helt oförstående till något sådant. Hittar dessvärre inte länken till programmet just nu men jag har lagt ut den tidigare så den borde gå att hitta.

  LN befann sig i en av försvarets bilar i Stockholm mordnatten, personerna i bilen ger varandra alibi. Dvs inget alibi.

  Förhör från så sent som 2018 med fd sambon:
  https://drive.google.com/file/d/16QxotiMW6xpB4wJVswysHTLiPnYAl3V0/view
  (Att han var hemma på morgonen är inget alibi, min anm.)

  Denna LN är (enligt Sveriges dödbok 1901-2013) född i Storbritannien 1944, död 1999 och….hör och häpna, gift 2001.

  Enligt Skatteverket däremot är han född i Rio De Janeiro, Brasilien 1944 och död 2003.

  Denna LN kan med hjälp av ovanstående material nu identifieras som benämnd ”Löjtnant X” i granskningskommissionen (sid 79-81):

  https://www.regeringen.se/49bb76/contentassets/126003cf7f424174863bb0cc252ba919/granskningskommissionens-betankande-i-anledning-av-brottsutredningen-efter-mordet-pa-statsminister-olof-palme-del-2?TSPD_101_R0=088d4528d9ab200080bd555c6f39f36f2ec6579710407fd73d02d9f382a5ac11a707d176009cd17408821f0ee21430004b19991ee410392c5f9948f09be0220ca609f81d4f8f025344f5b158c46715c870008c07c83feac6f34f0cccd6d1c892

  Bla polisman Ö är alltså kopplad till Löjtnant X. Fascinerande läsning i GRK om X (och häpnadsväckande slutsatser).

  Förhör med fd fallskärmsjägaren HI, här ska sägas att jag inte helt kan säkerställa att det handlar om LN men konstiga uppgifter hos Skatteverket stämmer. Förfärligt mycket är ju maskat, vilket ju faktiskt säger en del det också har vi lärt oss.
  https://drive.google.com/file/d/1_hErX-rJPtilYGDfaJdjxXNqWjC5IAkk/view

  Märkliga omständigheter med denna HI, kidnappningshistoria 2012. Nära i tid med första förhöret:
  https://www.expressen.se/kvallsposten/kidnappade-hakans-bilder-kan-losa-gatan/

  För att säga som den andre GW, dvs polisprofessorn, det är nästan så nackhåren reser sig.

  1. Simon A:

   Är inte helt såld på löjtnant Lars N som delaktig i mordet. För om jag förstått det rätt så är det klarlagt att de verkligen var på en övning på Gotland och på väg hem, via Stockholm, när mordet skedde. Det innebär att Lars N själv, eller tillsammans med sina medpassagerare, svänger inom Stockholm city på kvällen, skjuter Palme (eller deltar på något sätt åtminstone) och sedan kör hem för att kunna vara hemma på morgonen.

   Jag tycker inte det stämmer så väl in på den bild som troligtvis utspelat sig vid tiden före mordet. Säpo:s rapport kommer ju fram till att en övervakning av Palme skett under månaderna före mordet. Det indikerar ju att det varit en planläggning av mordet och att det inte varit någon impulshändelse. I en sådan planläggning passar inte Lars N in, när han av, får jag anta, en tillfällighet passerar Stockholm under kvällen den 28 februari.

   1. Adam A:
    Det kan jag hålla med om och det är en viktig synpunkt men det känns som att vi vet för lite här och det är det jag sitter och funderar på hur man ska kunna komma vidare. Maskningarna blir ju ett jätteproblem när man rotar i detta. Det är ju egentligen ingenting som utesluter att några andra ska ha övervakat en tid innan mordet. Sitter och grubblar över kopplingen till bla polisman Ö. Ö verkar ju även ha koppling till Alf K. Jag börjar i alla fall förstå vilken labyrint det är 😉

    Vi får helt enkelt gräva vidare och se vad som dyker upp samtidigt som vi håller alla dörrar öppna. Det är något med detta som gnager i bakhuvudet på mig, att jag läste något på den tiden som skulle kunna ha bäring på detta men minnet är inte alltid det bästa.

    1. Simon A:
     Sök även på HI i palmetråden på Flashback, då får du svar på vem han pekar ut. Det är inte LN.

     1. Hasse:
      Stort tack! det var precis det där jag hade i bakhuvudet. Det mystiska försvinnandet av en annan fallskärmsjägare. Många märkliga omständigheter kring FJS. Här skulle vi alla behöva hjälpas åt att få fram mer information. Har någon tillgång till tidningsartiklarna angående detta försvinnande?

    2. På tal om Ö:

     Förhör med vapenhandlaren OM:
     https://drive.google.com/file/d/1niT4f79b2rq03zM3nVVolNVUPTYZPA6i/view

     Köpte 1988 en S&W av Ö som var det var ”något speciellt med”. Såpass att han tog kontakt med generalagenten för Smith & Wesson i Sverige. ”Han kan inte idag med exakthet säga vad det var som var ifrågasatt med vapnet, om det var pipan eller trumman. Han kan inte heller i dag med säkerhet säga huruvida det var någon del av en revolver 38 som var utbytt eller viceversa”.

  2. I förhöret med LN verkar även Major G. Ö:s affärspartner figurera. Verkar inte det lite besynnerligt att åka från övning på Gotland i en kronbil, VAN? fullastad med minanläggning, kabeltrummor mm men inte veta om vapensats, som med tanke på innehållet, åtskilliga K-pistar, revolvrar, pistoler och automatkarbiner, hölster och ljuddämpare medförs. Det är en rätt stor låda detta handlar om. Skulle denna lämnats på Gotland då och övrig material skulle tillbaka till Såtenäs?

   Nej, jag får inte ihop det här. Det osar katt om det hela. Kanske skulle övningen avrundas med ett praktiskt moment i Stockholm som gick väldigt fel, beroende hur man ser det?

 5. Simon A

  Sök på Löjtnant X och namnet på Flashback om du vill veta mer. Då får du också fram vad han kallades så du har fler sökmöjligheter, vill inte skriva det här.

  1. Tack Catharina. Får göra så.

   Har funderat över om det kan finnas nåt samband med Hellströms uppgifter. Tanken kittlar nämligen lite att den ”kronbil” som nämns i dokument i tidigare inlägget skulle kunna vara en VAN. Med tanke på den utrustning som medförs bör det ju röra sig om en rätt stor bil i alla fall. Jag tänker på (eventuellt en specialvapensats) larm/minanläggning, personliga vapen och kabelrullar. Lägg därtill militära persedlar m.m. Ryms allt detta inkl personerna själva i exempelvis en personbil? Känns inte det väldigt tveksamt?

   Med VAN syftar jag alltså på B Hellströms uppgifter:
   https://drive.google.com/file/d/1e9pv8ZUtjvr4aBaKsC2XDUq7o85bLK6b/view

   VAN med endast fönster vid framdörrarna och utan dekaler, firmanamn och dylikt. Verkar inte det märkligt? Dessutom såg den fräsch ut. Knappast en hantverkarbil eller firmabil alltså. Civilreggad kronbil? Hemvärnet? Naturligtvis ett långskott men underligare sammanträffanden har väl skett.

   Notera också att Hellströms uppgifter är en uppföljning av tidigare lämnade uppgifter. Här måste vi få ut dessa tidigare uppgifter. Jag får en känsla av att i denna uppföljning har uppgiften om walkie-talkie tonats ned till nästan ingenting. En till fråga som uppstår är vid vilken tidpunkt denna misshandel av honom ska ha skett? Är det mellan ingångsuppgifterna och denna uppföljning är det synnerligen intressant.

   Dessutom verkar Hellström i en tidningsintervju 27 år senare prata om VAN-bilar. Dvs plural. Han tycks också i intervjun ändå bestämt sig för att det var Christer P som var GM. Han nämner också att det var en person som pratade i en kommunikationsradio. Hmmm….syftar på den misshandel och dödshot han efter mordet tycks blivit utsatt för och som vi kunnat läsa om i andra inlägg. Någon som fått honom på andra tankar?

   https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/43681-tror-du-att-CP-mordade-palme/

   Noterar att en skåpbil även figurerar i artikeln om den kidnappade HI men det är ju iofs inte konstigt om skåpbil har använts vid en kidnappning, dessutom 26 år senare. OM det nu verkligen var en kidnappning? Det hela är väldigt besynnerligt. Känner mig helt snurrig för närvarande. Vet inte riktigt vad jag ska tro.

   Dokument ”Såtenäs”:
   https://drive.google.com/file/d/1v09n-uMxb4CA5uSs6diLvzTnt2o8965c/view

   Hör till uppslaget om fallskärmsjägare och LN.

 6. Jag tänker så här:
  Efter ha läst några förhör.
  Kan inte Victor G’s bror vara källan till hans förkunskaper om mordet?
  Victors bror var med i Livets Ord i Uppsala och de var jättearga på Olof Palme.
  Mvh

 7. För att återknyta till dokumenten artikeln handlar om så tänkte jag dela med mig lite mer av mina tankar och mina efterforskningar. Ber på förhand om ursäkt att inlägget blir nog så långt på grund av alla länkar men jag vill alltid försöka ha med källhänvisningar.

  Har försökt reda ut en del om vilka som förhörs i nedanstående hårt maskade dokument:
  https://drive.google.com/file/d/1H8eLR72gqxe7hqgNjCTNmPJ27kIrM4oc/view

  Sid 18 är Donald F
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WLxbaG/nya-palmeforhor-med-ex-agent–om-stay-behind

  Sid 53 är en av Carl Bildts närmaste män, Lars C
  https://www.expressen.se/nyheter/palme-utredarna-forhorde-bildts-nara-medarbetare-om-hemliga-natverket/

  Wallenbergs SK-grupp låter intressant. Att Carl B anser att man ägnat sig åt Stay Behind-spåret vara ”allmänna konspirationsteorier” är ju en naturlig reaktion på hur djupt insyltade både han och Wallenberg faktiskt tycks vara inom den svenska underrättelseverksamheten. Se Öst Ekonomiska Byrån längre ner i inlägget så framgår tydligt kopplingarna.

  Sid 63 är Per H, fd Skandia
  Sid 80 är livvakten ”Christer” ang. Stay Behind
  Sid 91 Är Lennart U
  https://drive.google.com/file/d/15y-6utRbSvsWrZn5eGTjVOIB-U4mnGlE/view
  https://drive.google.com/file/d/1uORxJKVGTwfTfUNJGzwkYoIS-tdN1THK/view

  Detta nedanstående dokument bör läsas innan man fortsätter med förhöret av Gunnar E.
  https://drive.google.com/file/d/1QfS4yddLQ0GtbdJ7WUGUu7sM9znZ2DWK/view

  Sid 1, Vem är kvinnan som förhörs 2018-11-21?
  Avsnitten D21871-01, D21871-01-A, D21871-01-B och D21871-00-D kan vara viktiga. I liggaren för D21871-00-D står det att UL inkommer med information om att det finns kvitto på att 2 personer kvitterat ut en magnumrevolver på K1 i Stockholm.
  https://drive.google.com/file/d/1ioDQEJ7tx4RoMwIpauINggoI8-XV4gOB/view

  Förhöret 2018-11-21 bör vara det som nämns här i Palmegruppens möte med åklagarna (sid 35) så det borde handla därmed handla om försvaret, antingen FJS, KSI, Must eller liknande. Förmodligen är det någon närstående som förhörts.
  https://drive.google.com/file/d/1d1lYpBygnRu2vmi0aq21batc89VJheub/view

  Sid 19, Sambandsövning, spaningsoperation
  Sid 23-24, Barbro-gruppens ledare Barbro S instruerade sin make Rune att bränna allt som fanns i kassaskåpet i rummet med pansardörr. Paret boende i villa på Essingen.
  Ett kassaskåp i ett rum med pansardörr låter nästan som överkurs i säkerhet. Måste vara känsligt material som förvaras där minst sagt. Även vapen.

  2 koffertar fylldes med dokument och fördes bort från huset för att destrueras.
  2 st olika Stay Behind, IB, SAPO (Socialdemokratiska Arbetsplatsombudsorganisationen)
  Vi har alltså här ett reguljärt Nato-anknutet Stay Behind, ett politiskt i form av SAPO+IB/GBU samt grupperingar inom grupperingarna som Barbro-Gruppen och Lennart-Gruppen Vi har också den sk Leon-gruppen, ledd av Åke J E samt möjligen Arla Gryning. Jag får intrycket av informationen som framkommer i förhör med Gunnar E att man tycks hittat på namn på grupperingar i rent desinformationssyfte.

  Den informationen kan ju i sig också vara desinformation. Inte helt lätt navigera i alla dessa uppgifter skall medges. I så fall tillhör Barbrogruppen, Lennartgruppen och Leongruppen alla Stay Behind men har fått sina namn utifrån dess gruppledare. Enligt Olof Frånstedt hade Barbro kontakt med Klas W, chefen för GBU:s operativa avdelning. Efter mordet ska Barbro ringt upp Frånstedt och sagt att hennes grupp befann sig på Sveavägen under mordkvällen och misstänkte att Säpo nu spanade på dem. Barbro tycks också haft god hand med radioungdomar inom FRO. Kan ”CA” eller ”AE” vara några av dessa? Det skulle i så fall kunna förklara hemlighetsmakeriet kring deras egentliga identitet.

  Tidningsartiklar om Barbro-gruppen, Stay Behind mm:
  https://drive.google.com/file/d/1DFmLYQ5Dpbh8drw1g4JMNdlBgZ2-sru-/view
  https://drive.google.com/file/d/1jvkLxgyyq6bRazgMkCIy2Ig5MvrIxYRF/view
  https://drive.google.com/file/d/1h0YVMU6K1x-JBVGT9pX0w8H5xmrXgwYa/view
  https://drive.google.com/file/d/1dPN81VTDL9pb17UABNBxN5SF0f5a7wRJ/view
  https://drive.google.com/file/d/1xvozS0XeDeHiio59_4wEmUUPxW4c4Vxx/view
  https://www.expressen.se/nyheter/sapo-chefens-nya-spar-i-palme-mordet-1/
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1kRmde/jag-offrade-hela-mitt-liv-for-staten

  Förhör Gunnar E, där han bland annat berättar om ”Barbro-Gruppen”
  https://drive.google.com/file/d/1beAGJPyPVeosR3ORwDY-JcRCewXYAsJp/view

  Som jag förstår det är det bland annat Barbro S och Donald F som Gunnar E berättar om här. Den äldre mannen bör handla om Lennart N. Född mars 1929, Död april 2015. Efternamnet är omaskat men felstavat med enkelt V i stället för W längst ned på sid 2. Denna Lennart tror jag är ledaren för den sk ”Lennart-Gruppen”. Tillhör en finlandssvensk adlig ätt med mycket spännande släkthistoria.

  Sid 2, framgår att det till en början var SS-män som började bygga upp det hela. Radiocentralen och det hemliga låsta rummet i Barbros hus nämns också. Att en av SS-männen var Åke J E är uppenbart.
  Sid 3, desinformationskampanj mot Ortmark för att han inte skulle gräva för djupt och avslöja gamla hemligheter.

  Sid 5, Donald F tycks vilja övertyga om att Christer P är den skyldige. Han berättar i tidningsartikel nedan liksom på sidan 23 i dokumentet om Stay Behind om att han sett 2 personer från ”Barbro-gruppen” under mordkvällen och att dessa brukade ha walkie-talkies.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WLxbaG/nya-palmeforhor-med-ex-agent–om-stay-behind

  Sid 23 i dokumentet om Stay Behind
  https://drive.google.com/file/d/1H8eLR72gqxe7hqgNjCTNmPJ27kIrM4oc/view

  (Min notering. Det rör sig troligtvis om olika grupperingar med walkie-talkies som iakttagits under mordkvällen om dessa uppgifter stämmer. Med tanke på information som framkommit tidigare om att PU delvis vet om vilka som observerats efter 20.30 så bör denna uppgift kunna vara korrekt och i så fall är det denna gruppering PU menar på är känd )

  Åter till förhöret med Gunnar E.
  Sid 12, förlaget är väl LIBRIS? Och det är väl då Åke Ortmarks bok ”Maktens redskap” man talar om? Verkar alltså som att man ägnat sig åt att desinformera Ortmark. Förlaget tycks lämnat uppgifter åt gruppen om vad som skrivs.

  Den påverkansagent som avses bör vara Nejland, vilken brukade spela tennis med Olof Palme. Vem åsyftas det som skulle ha drunknat? Jag tror inte det rör sig om KSI-chefen Lars E för den händelsen ägde inte rum förrän 2012.
  https://www.expressen.se/kvallsposten/spionchef-tog-sitt-liv—allt-hemligstamplades/
  https://www.expressen.se/nyheter/bildt-stottar-vapenexport-till-saudiarabien/

  Sid 13, Öst Ekonomiska Byrån nämns vilket jag finner särskilt intressant. Detta var en byrå med en särställning inom den svenska underrättelseverksamheten. Byrån drevs av staten tillsammans med det svenska näringslivet. Byråns främsta verksamhet bestod i utredningsarbete och rapportering.

  Dess rapportering avsåg årliga sammanfattade bedömningar av östblocksstaternas ekonomi samt översikter angående lantbruk, energiförsörjning, olika industrisektorer och utrikeshandel. Intressanta namn i styrelsen, bla Carl Bildt (denne ständigt förekommande, se artiklar ovan), sjöofficeren Bror Stefenson (känd från Ubåtsjakterna), Stig Synnergren och professor Erik Dahmén (bla medarbetare åt Marcus Wallenberg) mfl.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96st_Ekonomiska_Byr%C3%A5n
  http://runeberg.org/statskal/1984/0379.html

  Sid 14, på fråga om man var ute och övade mordkvällen svarar Gunnar E att han om han vet det eller fått höra det vet han inte. Han vet inte heller om Donald F var med i övningen.
  Sid 18, man verkar minst sagt inte särskilt roade av att Anders J har börjat skriva böcker.
  Sid 25, kassunen med dokumentation det talas om är väl den som skall vara nedgrävd i Värmland? Det sk ”hemliga arkivet” även kallat ”sänkta arkivet”.

  Finns fler hemliga arkiv i Värmland:
  https://sok.riksarkivet.se/fritext?ValdSortering=Relevans&PageSize=50&Sokord=Hems%C3%A4nda+fr%C3%A5n+Norge&EndastDigitaliserat=False&FacettFilter=arkis_ark_arkivinstitution%24V%C3%A4rmlandsarkiv%3A%7Carkis_aukt_huvudkategori_facet%24Alla%3A&FacettState=VUy2Og%3Ao%7ClWzRKQ%3Ac&typAvLista=Standard&AvanceradSok=True&page=3&postid=Arkis+f0944c57-205e-42f4-8905-e673139f5e76&s=Balder

  Där skulle man onekligen vilja botanisera. 😉

  Slutsats:
  Det är nästan så man frestas att säga att det satt spioner och agenter i varenda buske i kalla krigets Sverige 1986. Tänk om det var så att Stay Behind verkligen hade en övning mordkvällen, mycket tyder ju faktiskt på det, att man använde walkie-talkies för att kommunicera och in på scenen klampar en annan gruppering med liknande utrustning.

  Att allt skulle bli en enda röra där ingen visste varken ut eller in är väl inte otänkbart? Scenariot i sig är väl möjligen till en början snudd på otänkbart men tänk tanken att någon eller några i denna inklampande gruppering skjuter statsministern och försvinner spårlöst. Allt skulle då bli en labyrint av speglar där om man en gång inträtt aldrig hittade ut igen.

  Handlingsförlamning skulle till en början råda eftersom höjdarna inom de olika grupperingarna hade information om att övning skulle ske så när statsministern meddelades skjuten trodde man först att övningen hade lyckats (eller misslyckats beroende vilken uppgift den egna grupperingen hade).

  Hur skulle man förklarat för det officiellt neutrala Sveriges folk, att en hemlighållen organisation med NATO-anknytning övat intill mordplatsen samtidigt som någon ur denna eller en annan gruppering likviderat statsministern. Jag tror inte ens Olof Palme själv hade lyckats med det konststycket.

  Att någon slags övning/kuppförsvarsövning pågick under kvällen 28 februari 1986 ter sig alltså sannolikt. Om det vi kallar Stay Behind då var den ena grupperingen kan mycket väl militärerna som varit på Gotlandsövningen vara den andra grupperingen (dessa borde tillhöra antingen MUST eller KSI).

  Det bör också funnits säkerhetspolis som medverkade i övningen då man som jag förstår saken brukade öva sådant här tillsammans, därav att även chefer inom vanliga polisen kan ha haft viss information om att det pågick en övning, vilket skulle kunna förklara saktfärdigheten, ointresset och bristen på upprättandet av vägspärrar m.m. innan man fått klart för sig att det faktiskt var på riktigt.

  Här ska sägas att det känns som att det blir lite för mycket folk inblandade i det hela men alla behöver ju inte haft kännedom om de andra. Det är definitivt ingen lätt match för en enkel människa att försöka reda ut hur underrättelsestrukturerna såg ut på den tiden och i flera fall tycks också gränserna mellan olika grupperingar vara flytande. Det finns säkerligen en hel del fel i detta inlägg men då är det ju bra om vi kunde försöka reda ut detta tillsammans, så det eventuellt går att utöka kunskaperna och därigenom komma vidare.

  1. Det är inte så väldigt ofta jag går in och tackar för kommentarer även när jag tycker att de är värdefulla. Men jag gör ett undantag här, Din genomgång är inte bara ambitiös utan också väldigt värdefull för alla som vill försöka komma vidare i frågeställningarna kring den hemliga myndighetsutövningen kring Palmemordet. Ett stort tack!

   Och till er andra: nu är det ingen som behöver sitta sysslolös under veckoslutet. Jag önskar allihop en trevlig helg! (Nej, det betyder inte att jag tar ledigt från att administrera bloggen.)

   1. Tack så mycket Gunnar och Catharina. Jag har mer men vi får ta det i små portioner 😉
    Det är saker jag behöver få verifierat och jag emotser kommentarer, synpunkter och rättelser där det behövs.

    Det finns en sak till som egentligen kanske skulle stått med i föregående inlägg. Det är som följer.

    Att Per H fd Skandia är förhörd i dokument som tillhör uppslaget om Stay Behind är intressant. Är Stay Behind inblandade på det sätt jag spekulerat om i tidigare inlägget så kan det ju definitivt förklara varför han så gärna velat misstänkliggöra Engström. Per H tillhörde sannolikt underrättelsetjänsten/Stay Behind. Skulle bli väldigt förvånad om så inte vore fallet med tanke på hans fortsatta karriär och hans arbetsgivare.

    Började på Vinge Integrated Protection 1988
    Stora projekt på SEB (Wallenberg) och Astra
    1990/1991 Koncernsäkerhetschef för Astra (du blir inte säkerhetschef för en så här stor koncern utan att ha förankringar i och kunskaper om underrättelseverksamhet)

    Vilka som är storägare i Astra har väl alla redan gissat, Investor (Wallenberg)

    Bara titta vilka som ägde Skandia på den tiden Per H jobbade där och vilka som var representerade i Öst Ekonomiska byrån samt inte minst då Skandia-husets egna kopplingar till underrättelseverksamhet.

    https://15familjer.zaramis.se/2015/07/17/skandia/

  2. Simon A

   Vilket arbete du lagt ned, imponerande, Har inte läst än men ska ta mig an det i helgen. Av en händelse är mitt senaste sparade bokmärke ett blogginlägg från juli förra året:
   ”Bjarne Moelv: Polis och militär övade kuppförsvar natten då Palme mördades”. Läste igenom det och alla kommentarer tidigare idag, Vill bara lite allmänt påminna eller tipsa om att det finns,
   https://gunnarwall.wordpress.com/2020/07/09/bjarne-moelv-polis-och-militar-ovade-kuppforsvar-natten-da-palme-mordades/#comment-18066

   1. Catharina:
    Tack för länk till Bjarne Moelvs utmärkta artikel. Har just läst den. Jag måste missat den eller inte varit så aktiv här på Gunnars blogg just då. Jag kan inte annat säga än att det verkar som att det finns substans i det han skriver. Det har jag ju med egna ögon nu kunnat se. Om det är rätta lösningen eller inte går ju inte att svara på i nuläget men nog finns det många saker att reda ut här, det råder det ingen tvekan om för min del.

  3. Det är bara att instämma i lovorden.

   Sedan har jag ett tips till Thomas Pettersson. Jag vet inte om han noterat att en viss Lennart bodde väldigt nära Skandiamannens mor vid tidpunkten för mordet.

   Se där, det kanske kan bli ytterligare en skröna i en kommande nyutgåva.

  4. Till Gunnar! skrev detta till ett äldre inlägg, men passar nog bättre här, till en nyare debatt.

   Detta skrevs i BBS:en computext långt innan internet 1987. Jag kan inte säkert säga att det är samma Ström som var med i PU, men med tanke på diskussionen är det troligt.

   Text 344 1987-03-28 Klockan 10:01
   Skrivet av: Håkan Ström #251
   Kommentar till text 339 av M*ts P*tersson SYSOP #20
   Ärende: Walkie-talkies
   Ra -135
   Räckvidden är väl 1,5km i öppen terräng. För nåt år sedan (ganska precis 1 år sedan) var det nån kupp övning i Sthlm då använde man bla Ra-135 och det var flera som hade svårt med kommunikationen, jo, jag vet mil mtrl men ändå :-).

  5. Imponerende arbeid, Simon A! Og takk for at du deler på bloggen. Du har også rett i at det ikke er noen lett match å nøste opp disse strukturene. Her er det virkelig snakk om parallelle enheter som glir over i hverandre og overlapper hverandre. Og det bare innenfor ”det svenske hemmelige folket”. Hvis vi så legger til samarbeidende tjenester blir bildet enda mer uoversiktlig. Noen av disse strukturene samarbeidet på enkelte nivåer med CIA, MI6 og Mossad. Takk igjen!

  6. Litet tillägg:
   https://drive.google.com/file/d/1H8eLR72gqxe7hqgNjCTNmPJ27kIrM4oc/view

   Sid 1, avser förhör med ägaren till blå Opel Kadett 80-års modell. (regnr skriver jag inte ut här men det framgår i liggaren under avsnitt D313-03). Förhöret som hålls här 2019-04-23 ligger under nr D313-04.

   https://drive.google.com/file/d/1gyoAOK-4KymSgWA_dbSDvNizvZx1g2ld/view

   Förhör 2018-10-10 är avsnitt D313-00-A och handlar om det fordon som iakttagits vid hemvärnsstugorna 1986-02-28. Tillhör ovanstående. Kan detta även vara den blå Opeln/Passaten Snickarbacken? Bilmodellerna är onekligen rätt lika varandra.

   1. Simon A
    Det känns inte helt otroligt att utredningen kan ha kopplat detta gamla tips med det anonyma prästsamtalet om blå Opel vid Snickarbacken.

    Att de flummat ihop en teori om att Engström – – som satt i Idre – skulle komma på idén att tubba frugan till att ringa in ett tips om blå Opel på synlig vid Snickarbacken på mordkvällen skulle ha koppling till några hemvärnsstugor någonstans förvånar inte det minsta.

    För att undvika spekulationer om
    kopplingar är det nödvändigt att försöka få en genomlysning av alla dessa udda uppslag som kanske utan den rätta kontexten ser ut som fullständig mental härdsmälta.
    Isborrande i Dalarna, telefonerande från Idre, väskinköp i Norrtälje, och synlig bil vid hemvärnsstugor. Med mera.

    Det är förmodligen så tokigt som det ser ut, men man vet ju inte.

    1. Jörgen G:
     Ja jag förstår inte hur man har jobbat. Dessutom ställer ju alla dessa maskningar till det något alldeles förfärligt men visst verkar det tokigt.

     1. Simon A

      Skulle möjligen kunna vara att man gjort någon slagning på ”hemvärnet”, hittat den blå Opeln, gjort en ny slagning och hittat Snickarbacken och prästsamtalet – och även där hittat en blå Opel.
      Men det är oklart om de såg någon koppling där.

      Prästsamtalet ägde rum när Engström och frun var i Idre.
      Därigenom har man fantiserat ihop att det måste vara frun som ringt.
      Stämmer det som TP skrev, så verkar det som om man i ett försök att få exfrun att erkänna diskuterat strategin att lura henne att de spårat samtalet till fjällstugan, och att hon lika gärna kunde berätta hur det var.

      ”Inom gruppen diskuterades hur exfrun skulle förmås att berätta, och man kom fram till att en metod vore att antyda att man lyckats spåra samtalen”

      Gjorde man detta på riktigt?
      Är det etiskt försvarbart?

      Hon ”klev inte på det tåget” säger Blombergsson. ”Hon klev inte på någonting”

      Polisen släppte det, men TP sopar upp skärvorna av den krossade teorin, och driver tesen stenhårt, men Opeln vid hemvärnsstugorna passar förstås inte in i bilden eftersom tesen är att exfrun bara hittat på ett bilmärke för att förvirra.
      Anledningen till samtalet menar han är att det skedde dagen efter att Engströms strategi att ”kasta skulden på Lars J spruckit med en smäll”
      Och nu på onsdagen den 5/3 måste han och frun i stället lansera en dubbelgångare av honom själv som springer på Snickarbacken – och åker iväg med en bil.

      Strax innan i samma förhör höll man på att älta med exfrun om den röda bilen i Hedemora.
      Den vore egentligen också en godbit för Filter att nappa tag i, men det går inte eftersom de driver tesen att Engström var på jobbet på måndagen den 3/3.

      Kan inte någon vänlig själ gå in och dra en gräns för galenskapen?

      1. Om utredarna har gjort allvar av sina idéer om att för exfrun antyda att man lyckats spåra samtalen, det vill säga blåljuga, så har man gått över en gräns. Vi talar då om något som är betydligt allvarligare än ett etiskt felsteg.

      2. Jörgen

       När man ringat in en potentiell gärningsman (utifrån sina egna lögner) är tågordningen en helt annan. Det finns ingenting konstigt med att man utreder alla möjliga sorts indicier som kan kopplas till just den gärningsmannen. Det är exempelvis mycket konstigare att börja i andra änden – motivet. Det är ren och skär galenskap i sin rätta beskrivning.

       1. Per W.

        Din kommentar avkräver så vitt jag kan se egentligen inget svar, men ändock.
        Jag skulle trots allt hellre se att du bemötte mitt inlägg i sak i stället för svepande.

        Jag håller delvis med.

        Visst förstår jag att utredningar måste ha högt till tak, och tillåta sig att dra iväg några rundliga hagelskurar rakt ut i rymden då och då, men man måste ju inse att man inte alltid får fullträffar, och i den mån man förstått att man missat, så har man bara lallat vidare som om inget hänt.
        Aldrig någon tanke på att man gått vilse i terrängen.
        Att Engströms exfru inte erkänner sina busringningar till präster och poliser verkar i stället ses som ett bevis för att det faktiskt var hon som ringde.

        Man har tydligen tänkt att lura i henne att man kopplar samtalen till stugan.
        Om det var så, vilket jag inte vet:
        Vad ska hon tänka i det läget?
        ”Vem tusan var kvinnan som var inne i vår stuga och ringde om det inte var jag?”

        Detta är i så fall psykisk terror.

        Isborrsmannen i snöyran i Hedemora samma sak. Var det Engström och frun?
        Vad säger hon själv?

        Jag menar att beteendet från Krister Peterssons utredningsgrupp gör att man måste ifrågasätta deras kognitiva status och deras moral.
        Att sedan TP gamar på deras kvarlämningar och dessutom försöker att vända dem till något som kan liknas vid århundradets mest kompetenta mordutredning får mig att reagera en smula.

        Exfrun borde få en offentlig ursäkt.

        1. Engström är skäligen misstänkt för Palmemordet. Det är inget konstigt med det, finns ett uppenbart stöd i materialet. Vet inte varför du måste fara ut i periferin och vilka utredningsåtgärder som gjorts. Svaren finns i ursprungsmaterialet och åklagarens beslut byggde på just det. De andra frågorna får du ställa till rätt person.

         1. Per W

          Skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden. Här måste det finnas konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga kan ha begått brottet.

          Det är naturligtvis nödvändigt att föra den diskussionen, men vad händer då de konkreta omständigheter som måste föreligga vid en närmare granskning visar sig inte leva upp till kraven?
          Dessa har ju i de flesta fall smulats sönder i molekyler redan innan presentationen.
          Krister Petersson blev då tvungen att ta till ohederliga metoder som bestod i att skarva, förstärka och förvilla.
          Han utelämnade dessutom alla omständigheter som talade till den misstänktes fördel.

          Trots att vi kan ha olika syn på den saken, så kan man ändå undra varför vissa blir så irriterade på de som efterlyser en granskning av Krister Peterssons utredning.
          Varför ska vi nöja oss med en ihålig nödlösning som saknar all konkret bevisning?

          1. Det där med att ”smula sönder” är som bekant ditt vanliga argument. Ingenting av omständigheterna kring SE och mordplatsen har smulats sönder. Varken av dig eller andra. Det är bara ett önsketänkande från din sida att SE ska gå och blogga bort.

          2. Per W
           Vi kan jämföra med mordet på Anna Lindh där först en 35-årig man häktades som skäligen misstänkt men senare släpptes i samband med att den verklige gärningsmannen anhölls.

           Om inte den verklige mördaren hade gått att spåra upp hade det då varit acceptabelt att lägga ner utredningen med motiveringen att det fanns en skäligen misstänkt person som det inte gick att skaffa fram tillräckliga bevis mot?

           För mig framstår det som självklart att en mordutredning inte kan läggas ner bara för att det finns en skäligen misstänkt som kanske senare visar sig inte alls ha något med mordet att göra

          3. Per W

           Som följare av bloggen är jag tacksam att Jörgen G med flera orkar besvara dina påståenden så de inte står oemotsagda. Även om det till synes verkar ganska lönlöst att debattera med någon som så hårdnackat bestämt sig för att SE är gärningsman.

           Men vad betyder ens ”Det är bara ett önsketänkande från din sida att SE ska gå och [sic] blogga bort.”

           Jörgen G har väl om något visat mycket konkret vad det är i Filters/PU:s framställningar som inte håller vid närmare granskning. Är det inte då läge att ta till sig detta och åtminstone nyansera sin egen bild istället för att tro att det här är någon tävling i vem som kan ”blogga bort” en gärningsman eller inte.

          4. Per W

           Det där kan man ha olika syn på.
           Min åsikt är att hans argument är söndersmulade.

           KP och utredarna har ju inte presterat något under sina tre år.
           Det de i praktiken gjort är att de tagit tag i TP.s lösa trådar och följt dem rakt in i ett svart hål.
           Man kan ju förstås trösta sig med att lösningen finns i grundmaterialet.
           Det Per H kom fram till under våren 1986 är starkt nog, och att det därmed får vara slutsnackat om Palmemordet.
           Vissa ser det som sin mission.

  7. Det här är ju en väldigt konspiratorisk tanke. Men jag måste ändå dela med mig av den efter att ha läst Simon A:s utomordentliga sammanställning.

   Eftersom Sverige inte bemödat sig med att utreda dessa grupper och offentligt lägga korten på bordet så vet vi ju inte idag vilka grupper och organiseringar som fortfarande är aktiva idag. I gamla eller nya konstellationer.

   Är de fortfarande aktiva är det ju mer än troligt att man fortfarande arbetar för att Palmegruppen styrs åt ”rätt håll” så att eventuell inblandning inte uppdagas.

   I Gunnar Ekbergs förhör (som Simon A länkar till) om Stay Behind och relaterade grupper nämns att Värmland var någon slags bas för verksamheten. Har detta levt kvar i någon form genom åren? Thomas Pettersson är bevisligen från Värmland och har en bakgrund inom teleteknik, han har även engagerat sig på vänsterkanten.

   Både Gunnar Ekbergs förhör och andra artiklar beskriver just hur dessa grupper infiltrerat vänstergrupper. Men inte minst har Thomas Pettersson lyckats påverka Palmegruppen så mycket att de i princip köpt hans förklaring till mordet rakt av.

   Jag vill vara tydlig med att jag inte anklagar Thomas Petersson för att ha något med Stay Behind att göra, eller att han ens omedvetet skulle ha påverkats av någon sådan organisation. Det var bara en extrem tanke som dök upp i och med att vi inte vet om dessa organisationer verkar i någon form idag.

   1. Jag uppfattar det som en osannolik tanke inte minst för att Thomas Pettersson under en period faktiskt arbetade rätt hårt med att undersöka Stig Engströms eventuella kontakter med Stay Behindnätverket.

  8. För att utveckla mitt extrema Värmlands-resonemang så är även en av journalisterna som var med och försökte bevisa i Veckans brott att Grand-promenaden var möjlig just från Värmland, hon fick sedermera även kommentera Krister Peterssons presskonferens och bemöta de som var kritiska till SE-spåret i SVT nyhetsmorgon. Dessutom med koppling till Filter. Enligt Wikipedia har hon gått journalistutbildning i Washington, gjort praktik under Irakkriget och haft en air force one-reporter som handledare. Låter väl som bra rekryteringsbakgrund om nu dessa para-militära organisationer fortfarande opererar i någon form.

   1. Det går ju alltid att leta hypotetiska samband på det här sättet. Men risken är ju att man snart tycker att man kan leda vad som helst som passar en i bevis.

    Jag tycker att de som velat utpeka Stig Engström som Palmemördare ibland har tagit till väldigt skruvade argument – vilket bör kritiseras. Men det är lika viktigt att kritiken mot dem som förordar Engström som lösningen på mordgåtan håller en rimlighetsnivå. Annars rusar hela debatten iväg ut i något som kan bli en fantasivärld.

    Att leta efter förmodat mystiska värmlänningar tror jag är en återvändsgränd i en seriös diskussion.

    1. Jag förstår och håller med, du har helt rätt Gunnar. Jag ber om ursäkt för att jag lät tankarna fara iväg, om så bara för ett ögonblick.

     Samtidigt tycker jag det belyser problemet med att Sverige valt att inte lägga korten på bordet kring dessa grupper. I en demokrati tycker jag inte man skall behöva tvivla eller spekulera om allt gått rätt till. Speciellt som vi vet att dessa grupperingar just ägnat sig åt extremt ljusskygg verksamhet i andra länder som valt att granska dem öppet.

   2. Ja, Värmland verkar ha spelat en viss roll. Redan Svante Påhlson på Rottneros var ju involverad i ”Operation Stella Polaris” på 1940-talet (https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Stella_Polaris), och mer precist skulle ju polisen i Torsby ha fått ett inringt tips under mordnatten om att mördaren var på väg åt det hållet, och över gränsen (uppgift undertecknad fått från Tor Håby, författare till ett trebandsverk om Finnskogen och gränstrakterna här, från ryska revolutionen till kallt krig (se länk: https://www.norli.no/finnskogen-3).

  9. På rätt så svajig grund har det spekulerats om AE och CA, vilket visar hur lätt det är att bli misstänkliggjord i den här soppan. Jag förmodar att det särskilt är CA som varit svår att hitta i folkbokföringen. Men jag törs lova att han återfinns i bl.a. databaserna Sveriges befolkning 1985 och Sveriges befolkning 1990. Det gäller bara att söka lite bredare och tänka utanför boxen. Jag hittade honom redan vid en andra sökning. Ålder och hemort stämmer. Namnet som förekommer i polisens handlingar är försvenskat.

   1. Mikael B:
    Jag har id på bägge ynglingarna (bägge är under 18 vid tillfället) och detta inlägg är inte skrivet för att misstänkliggöra någon av dessa 2 utan för att få klarhet, framförallt vilka de andra personerna är som blivit fotade på mordplatsen. ”CA”s egentliga namn förklarar naturligtvis förvirringen kring namnet precis som du skriver.

    Jag ska försöka förklara hur jag menar med mitt tjatande om detta.
    Förhören här nedan (sid 16-21) handlar om ett sällskap på 3 personer och tillhör avsnitt G54 som ju är sorterat under farliga personer. 
    https://drive.google.com/file/d/1qvFcqIaopWT9JPo6tnPLsw5gPhDd_OrQ/view

    Sid 17, ser en man komma springande fram till flickan (Anna H), säger han är journalist och kommer från Expressen. Börjar intervjua flickan utan att polisen ingriper. Hör att journalisten ställer frågor och hon säger att hon sett gärningsmannen som en mörk skugga springa in mot Tunnelgatan. Med tanke på att det måste vara mycket ljud runt omkring, inte minst från Sveavägen, så kan ju inte personen som hör det här befinna sig mer än max några meter ifrån. 
     
    Det råder väl ingen tvekan om att journalisten som pratar med Anna H och Karin J på bilden här nedan är T Schönstedt från Expressen med fotografen K Melander till vänster och möjligen fotografen V Klecka (någon som vet säkert), till höger närmare Söderströms Saab. 
     
    K Melander intervju: 
    https://helagotland.se/6681066

    Schönstedt har väl knappast intervjuat Anna H 2 ggr på mordplatsen eller kommit springande mer än en gång? 

    Vem är mannen med ”kepsliknande” på huvudet som i sällskap med ”CA” och ”AE” på bilden ovan står bara några meter ifrån AH och KJ och reportrarna i precis den kontext som beskrivs? 
     
    (Det är svårt att urskilja längre bak i bilden men även SE kan vara någon av figurerna där längre bak? Tycker mig se en i rock som kommer gående. I så fall kan denna nedanstående bild som bör vara tagen någon minut senare fångat SE på väg tillbaka till Skandia) 

    Bild tagen av K Melander medan Schönstedt håller på med intervjun. Man ser tydligt det avtorkade blodet på händerna, vilket gör att ”CA” och ”AE” måste talat med Anna H redan innan hon fick en gasbinda att torka av sig med. 

    Den som går förbi här mitt under intervjun bör kunna vara SE 

    Förhör med ”AE” 
    https://drive.google.com/file/d/1oHfNDT5vfB8ZBE1d2YolaOsLobjvA7v7/view

    Sid 4, Han träffar där bland annat 2 flickor, varav den ena har ganska mycket blod på sina händer och jacka eller rock. Den andra flickan har också blod på händerna. 
     
    Förhör med ”CA” 
    https://drive.google.com/file/d/19ajGb62-Jijk8aJbiPys8CtPVbAxD0cm/view

    Sid 2, Även han berättar om de blodiga händerna 
     
    Är det alltså någon annan än några ur detta sällskap på första bilden som är förhörda på sid 16-21, som också skulle på disco, som sett att Anna H stod och grät, berättat att Olof Palme skjutits, blivit arg när man ifrågasatt detta och talat om att hon försökt med livräddande åtgärder samt pratat med Lisbet, som också sett Expressens journalist komma springande, börjat intervjua Anna H och hört vad Anna H säger till journalisten? 
     
    De enda jag kan komma på är att det möjligen kan vara några av dessa nedan men då stämmer det inte riktigt in tidsmässigt med hur bland annat avspärrningen sätts upp och beskrivningen av de blodiga händerna. 

    Det bifogade avsnittet G54 bör ju annars med tanke på denna information och att man verkar tillhöra ett sällskap på 3 personer kunna höra till Mr X. Det är väl Mr X som förhörs på sid 16-18? Om inte så har jag fattat allting fel och ber ödmjukast om ursäkt, men vilka är sällskapet på 3 personer förhören handlar om då?
     
    Mannens jacka tycker jag annars är riktigt fascinerande. Den ändrar sig mellan ljus och mörk i färgen beroende på ljussättningen. Bild 1 på Remstams sida ser den ju nästan ut som en ulster med svarta stänk, kanske även rutmönster (dålig bild, (gamla trötta ögon också för den delen) som vanligt, svårt att se) medan den på bild 2 skulle kunna tas för en täckjacka. På första bilden (där Anna H intervjuas) är den nästan lika mörk som ”CA”:s skinnjacka. Vad kan det vara för material på en sådan, polyester? Precis som det beskrivs i förhöret i så fall. 
     
    Bild 1 

    Talas i dokumentet även om en halvlång jacka som bytts eller utförts klädvård av inne på Bohemia. Den har ju inte personen på bilden på sig i alla fall. (sid 3). Är mannen med ”kepsliknande” på bild 1 överhuvudtaget densamme som på övriga bilder? Ser han inte ändå rätt bredaxlad ut. Lågskor har han också, tänk om de till och med råkar vara av den ”halkiga” sorten 😉 
     
    Bild 2 

    Bild 3

    Bild 4 

    Bild 5

    Länkarna till bilder hämtade från http://www.itdemokrati.nu/page60.html samt https://wpu.nu/wiki/Utredningsanteckningar_om_tidsordning_bilder_fr%C3%A5n_mordplatsen

    Den man som fotografen U Karlsson berättar om på sid 5 i nedanstående förhör är också oidentifierad vad jag förstår. Bland annat beskrivningen av jackan är intressant. 
    https://drive.google.com/file/d/1rcVZ_u7QbmGD5s730_KFslHXLGgHSiTA/view

    Bilden som bifogats förhöret: 

    På sid 7 i förhöret med U Karlsson framgår att Ulfs fru var med. Intressant också med att det kommer fram 2 män varav den ene sagt sig jobba på Televerket. Männen skulle fått höra om skjutningen när de befann sig på Kungsgatan. 
     
    Det skulle vara bra om vi kan komma till rätta med hur det egentligen föreligger med allt detta – så man som sagt, dels slipper misstänkliggöra personer helt i onödan – och dels utökar kunskaperna så man antingen gräver vidare eller också avskriver det här spåret helt. Framförallt kanske man börjar med att försöka fastställa vem mr X är. 
     
    En enorm brist i utredningen bortsett från att man inte ens börjat i rätt ände genom att utreda brottsoffrets relationer är ju att det förutom tillfredsställande förhör, klarläggande av vilka som befunnit sig på plats genom konfrontationer och uppföljningar också tycks saknas bilder på mordplatsvittnen. Hur såg exempelvis Theodoros A ut? Jag har väldigt lite uppgifter på honom, tycks ha jobbat utomlands och återvänt till Sverige där han dog 1999. 
     
    Det är ju just sådant som gör att det ibland kan bli fel och att det uppstår onödiga spekulationer. Eftersom PU nu lagt ner utredningen och alla vi tusentals intresserade inte har tillgång till omaskat material så är det väl inte undra på om det skulle bli en hel del fel på vägen innan vi förhoppningsvis kommer rätt.  
     
    Det är ju inte vårt fel egentligen, det är ju PU som gjort ett för dåligt arbete med att inte lyckats lösa detta trots alla hundratals miljoner som spenderats av oss skattebetalares pengar. Med exempelvis tillgång till en omaskad liggare skulle det ju vara en enkel match att lösa åtminstone denna ovanstående gåta och slippa spekulera. Eller är meningen att medborgarna snällt ska acceptera att rättssystemet i Sverige pekar ut avlidna människor trots att bevisning saknas? Ett sådant samhälle vill i alla fall inte jag ha. 
     
    Frågorna alltså: 
     
    1. 
    Den bredaxlade mannen med ”kepsliknande”, iklädd något liknande en ulster med inslag av svarta stänk och antydan till rutmönster, iklädd mörka byxor och lågskor på bild 1. VEM är detta? Är det säkerställt att det är Theodoros A?
     
    2. 
    Är det samme man som syns på övriga bilder? 
     
    3. 
    Om nej på fråga nr 2, vem är den man med ”kepsliknande” huvudbonad på övriga bilder, ståendes tillsammans med och till synes i sällskap med ”CA” och ”AE”? 
     
    4. 
    Vem är mannen på bilden som bifogats förhöret med U Karlsson? 
     
    5. 
    Vilka är de 2 männen som U Karlsson berättar om? 
     

  10. Angående Sid 80 förhöret med ”Christer”
   https://drive.google.com/file/d/1H8eLR72gqxe7hqgNjCTNmPJ27kIrM4oc/view

   Hela avsnitt H-21994 i liggaren kan innehålla mycket intressant information. Det kan inte uteslutas att lösningen faktiskt kan ligga här och vänta på att bli upptäckt.
   https://drive.google.com/file/d/1M9dwtT1VEik8wP_j5c1aUbA6F_cxKkmZ/view

   Bland annat H-21994-1 som anknyter till det Gunnar har skrivit om i sin bok ”Konspiration Olof Palme”.
   https://www.expressen.se/nyheter/lastbilschauffor-jag-skulle-skjuta-palme/

   Avsnittet tycks också kopplat till Barbro S, se exempelvis H-21994-06-B samt transportföretag i Luleå, FRO och under nr H-21994-17-D till drunkningstillbudet när (kan det vara KSI-chefen Lars E som avses ) drunknade. Maskningen antyder att så faktiskt kan vara fallet. I så fall har han förmodligen varit en del av denna grupp under sin tidigare karriär.

   H-21994-00-J är det någon som setts vid Rosenbad 2 timmar efter mordet. Namnets maskning kan tyda på att det kan vara Barbro S eller Donald F som setts men det kan ju också vara någon annan.
   H-21994-18 är det missat i maskningen på förnamn.

   1. I den länkade artikeln i expressen står följande ”Tidigare Stay Behind-ledaren Curt-Steffan Giesecke avfärdade i gårdagens Expressen alla kopplingar mellan nätverket och Palme-mordet. ”

    Betyder det att Curt-Steffan Giesecke har bekräftat att Stay Behind nätverket existerade i Sverige och att han var ledare för det ?

    1. Jonas,

     Det enda han borde ha kunnat säga var att några tecken på dylik inblandning hade han aldrig sett. Om han tillagt att avfärdandet byggde på att det inte förekom Palme-fientlighet inom nätverket hade vi vetat att han ljugit eller i alla fall haft fel.

     Evidensvärdet av hans avfärdande uppgår till samma som för ”ge blanka f-en i det där.”

 8. Har jobbat parallellt med det här nedanstående uppslaget och det tycks som att det kan höra ihop med tidigare inlägget så det är lika bra jag delar med mig av detta också.
  https://drive.google.com/file/d/1qvFcqIaopWT9JPo6tnPLsw5gPhDd_OrQ/view

  Jag gick tillbaka till mordplatsen och detta är riktigt intressant, det handlar sannolikt om en bror till antingen ”CA” eller ”AE”.

  Ligger under avsnitt G – farliga personer. Dokumentet är benämnt Palmehatisk man med keps.

  Framgår av notering i liggaren under nr G54-00 att brodern och broderns kamrat bör höras. Jag misstänker att det är ”AE” och ”CA” som avses.
  https://drive.google.com/file/d/1h5oFSWTM9i44a2H9lX0EiB2JqANVwefA/view

  Sid 1-2, intressant signalement och beskrivning av ett sjukligt Palmehat.
  Sid 7-11, alibit om att ha suttit och sett TV hela kvällen blir ju söndersmulat i och med de uppgifter som framkommer i förhören på sid 16-19.
  Sid 12, vem är det som inte vill man ska störa honom fler gånger och vem har han kontaktat angående detta som har sådan befogenhet?

  Med tanke på fotona (bild 1-5) på Remstams blogg
  http://www.itdemokrati.nu/page60.html
  och hur det här beskrivs hur man tar sig förbi avspärrningarna samt hur det kommer en journalist springande. Grundhistorien om Disco-besök är densamma.

  Sid 17, en flicka (uppenbart Anna H som menas) uppges skall ha uppgett att hon pratat med Lisbet, försökt ge livräddande åtgärder och blivit arg när man ifrågasatt att det är Olof Palme som skjutits. Än en gång, samma grundhistoria.

  Sid 18, 2 män hoppar ur vit bil och börjar prata om vilka platser man ska placera sig på.

  Sid 19, Ung kille hoppar ur VW buss. Alltsammans såg väldigt kommandolikt ut.

  Uppgifterna går här isär mellan de olika personer som förhörs. Jag tror dessa uppgifter kan vara desinformation.

  Denna person som avsnitt G54-00 handlar om bör vara den med något ”kepsliknande” på huvudet som här fångats på bild med ”CA” och ”AE” i just den situation som beskrivs på sidorna 16-19. Jag får det av information i ovanstående dokumentation till att det sannolikt är antingen ”CA:s” eller ”AE:s” äldre broder.

  Det skulle kunna förklara mystiken runt vittnet TA, vilken då kan vara upptagen under annan identitet eller så är detta ännu en person vi vet väldigt lite om:
  https://drive.google.com/file/d/1Cn0bGlpmaTYn7eXgQJ9wwZzOS_kHeK9u/view

  Kan knappast anlänt platsen 23.40-23.45 om han sett ambulanspersonalen. Uppgifterna om TA emanerar för övrigt ifrån B Wingren om jag inte missminner mig. Förhöret med TA tycks vara hållet av en kriminalinspektör Bertil L.

  Förhör ”AE”
  https://drive.google.com/file/d/1oHfNDT5vfB8ZBE1d2YolaOsLobjvA7v7/view

  Förhör ”CA”
  https://drive.google.com/file/d/19ajGb62-Jijk8aJbiPys8CtPVbAxD0cm/view

  Stämmer ovanstående resonemang så har informationen om att man var 3 st personer i sällskapet, att man besökt Bohemia och vad man observerat i området ”fallit bort” i tidigare polisförhören som finns med ”CA” och ”AE” eller också far man med osanning, vilket inte gör saken mindre intressant.

  Det har också då befunnit sig en person med sjukligt Palmehat i mordplatsens absoluta närhet såväl före som efter mordet. Som dessutom fastnat på bild och där de inblandade ljuger om sina förehavanden. Varför försvinner uppgiften om den tredje personen (brodern) i sällskapet?

  Möjligen är jag fullständigt ute och cyklar och detta handlar om helt andra personer som skulle ha betett sig på samma vis nere på mordplatsen och där observerat exakt samma saker och dessutom fotats på exakt det ställe där Anna H befinner sig vid denna tidpunkt. Frågan är ju då hur troligt det är och vilka detta annars skulle kunna vara i så fall?

  Kom också ihåg uppgifterna om observationer ovanför trapporna
  https://drive.google.com/file/d/1GXWOD3hPSCfXefiglcP0aGfHoEVOldlh/view

  Liksom avsnittet EAD15074-00 ”Vill lämna information ang. personer som befunnit sig ovanför trappan till Tunnelgatan några minuter före mordet. Två-tre man med walkie-talkie. Dessa män skulle vara knutna till ngn organisation ev myndighet i Sverige ev. militär, poliser alt vaktbolag”

  Bjarne Moelvs ord ”Attentatsmän skyddas av figuranter som cirkulerar på gärningsplatsen i skepnad av åskådare, vittnen och desinformatörer, så att den tilltänkte gärningsmannen kan göra en snabb kringgående rörelse, återvända till mordplatsen och sälla sig till skaran av figuranter, tillskyndande allmänhet och polis.” är här väl värda att lägga på minnet.

  Detta nedan är ju också intressant med anledning av hur man tycks plockat bort och ändrat uppgifter. 3 springande män, ”han skulle ju inte döda honom”
  https://drive.google.com/file/d/1oNmo5NKYpiv4E0ClpgLG7MyiTpUUHBBB/view

  Jag tycker mig se ett tydligt mönster som löper som en röd tråd genom utredningen. Alla spår efter en övning liksom ett mötesscenario har precis som observationer av walkie-talkies aktivt sopats bort eller tonats ned, vittnen har fått annan identitet, till synes för att skydda något. Alternativet är att jag nu verkligen suttit och blivit gaggig på riktigt (hustrun nickar nu instämmande…hmmm…). Ibland undrar jag faktiskt själv. 😉

 9. En ny sak som jag tycker är värt att ta upp är förhöret av en sköterskorna på sjukhuset, när hon säger att Lisbeth var väldigt ångerfull och funderade på varför vi skulle gå hem. Men hon säger även ”det var Olof som ville gå förbi Dekorima”. Till det påståendet kan man givetvis lägga in många olika tankar.

  Var det även Olof som ville korsa Sveavägen (Sari nämns inte initialt av LP).
  Eller ville han bra gå förbi och titta i skylfönstret, när man ändå hade korsat gatan.

  Tyvärr har polisen varit väldigt dåliga på att ställa följdfrågor, så nu får vi spekulera…

  1. ”Det var Olof som ville gå förbi Dekorima” låter som att den funnits en avsikt att nå just Dekorima. Annars hade det varit rimligare att säga:

   ”Det var Olof som ville gå den vägen”, eller ”Det var Olof som ville gå över gatan” eller något liknande.

   Men är det inte rimligt att nämna ”förbi Dekorima” om nu en gärningsman stått där och väntat in paret Palme? Nej inte om man lyssnar på hur LP beskrivit skeendet. Hon såg ingen man stå där och vänta. Mannen kom ikapp dem bakifrån utan att LP sett honom tidigare. Det kunde då lika gärna hänt vid Sari eller någon annanstans. Därför låter det lite konstigt att hon nämner Dekorima på det sättet.

   Följdfrågor hade definitivt varit på sin plats. Både till sköterskan och till LP.

   1. Följdfrågor kan både ha ställts och besvarats men belagts med sekretess så att varken frågorna eller svaren redovisas i några offentliggjorda förhör

    1. Jo, men slutsatsen blir enligt den ny-uppfunna juridiska terminologin: Det är svårt att ”runda” mötesscenariot.

 10. Nu är jag måhända inte bekant med alla detaljer kring den tänkta kuppförsvarsövningen (”KFÖ”), men ända sedan den gång jag först hörde talas om teorin är det en detalj som stör mig, nämligen: Vad vore poängen med en sådan övning mot Olof Palme, eller annat värnlöst offer?

  Jag förstår poängen med den tidigare KFÖ:n, var det inte cirka sex månader tidigare, där ett par personer tog sig in till överbefälhavarens kontor; nämligen att se om det var möjligt att under en vanlig dag infiltrera högkvarteret och likvidera ÖB:n. Det är mycket angeläget att veta, och således en mycket motiverad övning.

  Men KFÖ:n mot Olof Palme, skulle alltså reda ut frågan: Går det att skjuta statsministern medan han går hem från bion en fredagskväll, endast i sällskap med sin hustru?

  Svaret på den frågan är givetvis helt given, varför en operation sådan den beskrivits ter sig utomordentligt överarbetad; med bevakning från hemmet till mordplatsen och risk för oväntad identifiering av medverkande, risk för den vanliga polisens intresse, samt gissningsvis statsministerns oerhörda irritation om han själv råkade avslöja spektaklet han och hans fru tydligen var centrum för under deras lediga kväll tillsammans.

  Självklart kan en KFÖ ha förekommit, det går ju inte att hävda motsatsen, men kan någon som är mer inne på denna linje än jag, och kanske därmed besitter större kunskap, förklara för mig vad syftet med en KFÖ med ett så på förhand givet resultat skulle vara?

  1. togogalthus:
   Du ställer en utmärkt fråga. Har själv grubblat massor på detta. Jag har inget bra svar just nu. Kan man vetat om att det förelåg en hotbild och man egentligen var där för att skydda Olof? Ju fler vi är som hjälps åt att bringa klarhet i allt detta desto bättre.

   1. Skönt att höra att jag inte är den enda som inte riktigt ”kommer runt” denna invändning – jag har inte sett den tidigare. Ja, mer info behövs. Lyckligtvis befinner vi oss i en tid där det faktiskt är möjligt att vaska fram det också.

  2. Det är förstås möjligt att tänka sig att Olof Palme blivit informerad om att det ansågs önskvärt med en övning som tog fasta på statsministerns säkerhet – och att hans roll bara var att bete sig mer eller mindre som vanligt. Det skulle i så fall kunna förklara varför han inte tog med sig sina ordinarie livvakter, han kunde ha fått information om att han skulle vara skyddsövervakad i alla fall.

   Det kan ha ingått i förutsättningarna att han skulle promenera hemåt, antingen hela vägen eller åtminstone en bit tills han och Lisbeth plockades upp och blev körda resten av sträckan. Kanske det viktiga var att han skulle gå en viss väg, Sveavägen söderut på östra sidan.

   Det kan till och med ha varit en del av upplägget att han och Lisbeth gärna skulle ta sig till bion på ett sätt och ta sig hemåt på annat sätt, bara för att deras skyddsövervakare skulle få en mer varierad övning.

   Givetvis är detta spekulativt, men det ger en hygglig förklaring till de märkliga övervakningsobservationerna.

   En annan invändning mot resonemanget skulle kunna vara att det inte låter realistiskt att personer som var ansvariga för säkerhetsfrågor skulle ha besvärat Palme själv med att delta i en övning av det här slaget. Men mot det kan det väl hävdas att politiker i en utsatt situation kan behöva bli påminda om att det finns ett säkerhetsarbete runt omkring dem och att de i viss mån själva bör vänja sig vid att det förekommer och hur det kan se ut.

   1. Tack för ditt resonerande svar, och visst finns det ett par tankar där som jag tar med mig. Men tror du verkligen att Olof Palme med hustru (på sin fritid) skulle delta i en övning som gick ut på möjligheten att skjuta dem på väg hem från bion? – Nu finns det säkert personer på denna blogg, som har så hög nivå på inläggen, som vet mer om makarna Palmes temperament än jag, men jag finner det osannolikt.

    1. Nu tänker jag mig inte att Olof Palme skulle ha blivit ombedd att delta i en övning som skulle handla om att han i verkligheten riskerade att bli skjuten. Mer troligt är väl att han blivit tillfrågad om han kunde tänka sig att medverka i en träningssituation som var till för att förbättra säkerheten kring honom. Han skulle röra sig i staden på ett sätt som var överenskommet i förväg och som var någorlunda förenligt med hans egna planer. Och de som deltog i operationen på gatan skulle utifrån viss förhandsinformation de fått erbjuda Palme diskret skyddsövervakning, i princip utan att han stördes av det. I efterhand skulle han få någon sorts kvitto på hur väl det hade fungerat.

     De som skulle öva kan i sin tur ha fått en briefing om någon form av simulerat hot mot Palme, men det är inte nödvändigtvis så att Palme själv behövde ha fått några detaljer kring den saken.

     En sådan övning behöver ur Palmes perspektiv inte ha framstått som särskilt mycket underligare än de brandövningar som genomförs på många arbetsplatser eller de övningar som genomförs på kärnkraftverk för att träna personal att agera rätt vid reaktorhaverier.

     Var Olof och Lisbeth Palme sådana personer att de skulle ha tänkt sig att medverka i en träningsverksamhet av det slaget för säkerhetspersonal?

     Ja, varför inte? Olof Palme var förvisso känd för att ibland ta lätt på sin personliga säkerhet. Men han var väl medveten om att det fanns en hotbild från exempelvis Ustasja mot honom och att han betraktades som en fiende till bland annat den sydafrikanska regimen. Han utsattes för hätska förföljelser från Alf Enerström och de krafter som denne samarbetade med. Och han hade vid flera tillfällen råkat ut för EAP:s aggressiva kampanjande, bland annat utanför den egna bostaden i Gamla Stan.

     Lisbeth Palme berättar om sådant i det förhör som hölls med henne 1993. Och där tar hon också upp sin bedömning att de hätska politiska förföljelserna mot Olof hade trappats upp till ett crescendo under de sista veckorna av hans liv. Det hade gått så långt att hon och Olof hade talat om saken med varann, vilket de vanligtvis inte gjorde.

     Det framgår av samma förhör att Lisbeth Palme inte ansåg att skyddet från Säpo fungerat särskilt bra.

     Allt detta gör det ganska troligt att Olof och Lisbeth Palme skulle ha varit benägna att samarbeta med myndigheter som hade ansvar för att förbättra säkerheten kring statsministern.

     1. Jag har högt förtroende för dina resonemang, i böcker, på bloggen, i poddar och annan media, men på denna punkt blir jag inte övertygad alls. Vi spekulerar givetvis båda två, och jag är fullt på det klara att jag kan ha fel i min slutledning, men scenariot känns så främmande för mig, efter vad jag tror mig veta om personen Olof Palme. Varför inte använda en figurant i stället? Varför över huvud taget blanda in Olof och Lisbeth Palme i en sån här rätt bisarr tillställning (”vi vill kolla om det går att skjuta er på öppen gata”), och varför skulle dessa i sin tur spela med i detta för dem rätt obehagliga scenariot i stället för att bara be underrättelsetjänsten att lösa sin övning utan dem (de tillför ju egentligen ingenting)? – För all del, i teorin kan det absolut ha gått till så, men min magkänsla stretar emot ganska rejält, vilket givetvis har ett begränsat värde för er andra. 🙂

      1. Jag begär verkligen inte att du ska bli övertygad. Jag är långt ifrån övertygad själv. Att Palme skulle ha deltagit i någon form av skyddsövning är bara en tänkbar hypotes bland flera, även inom ramen för den övergripande hypotesen att promenaden hemåt på Sveavägens östra sida var planerad. Det jag har diskuterat under årens lopp har i stället varit möjligheten att Palme valt den vägen för att möta någon som gett intryck av att ha något angeläget att framföra.

       En sådan mer allmänt hållen hypotes om ett planerat möte kan i sin tur uppdelas i två huvudvarianter:
       – att det var mördaren eller en grupp som planerade att mörda Palme som föreslagit ett sammanträffande;
       – eller att det var en oskyldig person som gjort det, men att det förslaget snappades upp av mördaren/mördarna, till exempel genom telefonavlyssning.

       Det föreslagna mötet behöver förstås inte ha varit i Dekorimahörnan. Det räcker med att mötesplatsen, vilken den än var, gjorde det troligt att Palme skulle passera just där.

       Att Palme skulle ha deltagit i någon sorts skyddsövning är alltså en lite annorlunda variant, även om den förstås kan ha inkluderat att någon skulle avrapportera till honom vid Dekorimahörnan eller i dess närhet.

       I vilket fall: som jag skrev tidigare finns det väl ingen anledning att tänka sig en övning som inför Palme motiverades på ett så brutalt sätt som du skriver. Den kan väl mer allmänt ha motiverats med att det var viktigt att kontrollera om en skyddsövervakning skulle kunna genomföras på ett diskret men ändå effektivt sätt.

       Skulle man inte hellre tänka sig att en skyddsövning som handlade om Palme genomfördes med en figurant och inte med Palme själv? Ja, det kan ju tyckas så. Där har du en poäng. Kanske är det mer realistiskt att tänka sig en enhet som genomförde en övervakningsövning av Palme utan hans vetskap, lite grann i stil med den övning som Lars Borgnäs berättar om i sin bok En iskall vind drog genom Sverige, sid 480-81. Där beskrivs en övning från 1985 som handlar om hur en liten grupp militärer och poliser samarbetade kring att ta sig fram till ÖB personligen på Försvarshögkvarteret för att (simulerat) kunna mörda honom. Den övningen genomfördes i verklig miljö och av allt att döma utan att personal på Försvarshögkvarteret kände till den.

       Den övergripande frågan är förstås varför man över huvud taget ska diskutera tanken att Palmes väg hemåt var bestämd i förväg. Det finns två viktiga svar på den frågan, som jag ser det.

       Det ena är de omfattande vittnesuppgifterna om personer med walkie-talkies i området kring mordplatsen och att dessa uppgifter inkluderar tidpunkter långt innan paret Palme börjat gå från bion. Liknande observationer från Gamla Stan förstärker intrycket att detta på något sätt kan vara knutet till Palmemordet.

       Det andra är att det är anmärkningsvärt att en person med en laddad revolver dyker upp vid Dekorima, genomför mordet och försvinner. Det pekar på att mordet var planerat och att mordplatsen också kan ha varit planerad.

       1. Jag uttryckte mig slarvigt, jag vet att du inte vill övertyga mig om det ena eller det andra. Ett skäl till jag gillar det du gör så mycket är ditt resonerande och rationella tilltal där du förmår hålla flera dörrar öppna samtidigt och inte bestämmer dig för att det ligger till på det ena eller andra sättet.

        I det resonemang du för ovan håller jag med dig, i så måtto att det *tycks* vara så att mördaren/”mordgruppen” visste att LOP skulle komma gående där och då, och att det är något vi måste förhålla oss till. T.ex., sa OP till någon (Aspling?) på telefon att ”vi kommer förbi Bohemia på vägen hem så får vi snacka” och gensköts av mördaren?

        Du skriver: ”Det andra är att det är anmärkningsvärt att en person med en laddad revolver dyker upp vid Dekorima, genomför mordet och försvinner. Det pekar på att mordet var planerat och att mordplatsen också kan ha varit planerad.” Man skulle kunna tillägga: Varför finns det en koncentration av ”WT-män” kring mordplatsen, om ingen visste att han skulle ta den vägen?

        Själva mordplatsen verkar också vi närmare granskning sällsynt väl vald, om man ska skjuta en man på öppen gata.

        Men allt detta är så att säga en sak, medan KFÖ-teorin är en annan; och medan den förra är rätt så etablerad, är den senare svår att förstå – åtminstone för mig.

     2. Men varför skulle man ha behövt mörklägga en dylik övning, hur apart och ineffektiv den än ter sig?

      1. Om Palme blivit mördad under en polisiär eller militär skyddsövning och om det fanns möjligheter att mördaren/mördarna hade kopplingar till denna övning så blir väl saken väldigt svårhanterlig. Till det hör att om en sådan omständighet förtigs i början av utredningen är det väldigt svårt att komma igen senare och säga: ”Förresten, kära allmänhet, vi glömde visst att berätta en sak…”.

       1. Gunnar,

        Tack för tålamodet: för detta kommer ju ideligen tillbaka.

        Man kunde möjligen ha deklarerat när Stay Behind blev känt att det tidigare varit farligt för rikets säkerhet att avslöja nätverket (vilket inte jag tror att det hade varit), men sedan var det fritt fram.

        Oavsett motiv kan någon politiker således ha handlat med flit så att det förutsägbara resultatet blev att en potentiell statskuppsapparat lämnades intakt. Ponera att en efterträdare till Palme inte haft en bakgrund i underrättelsetjänsten, inte varit öppen tidigare för svenskt atomvapen (som ju Palme varit), inte varit officer utan vapenvägrare, hade velat rusta ner och satsa på en internationell ambulansstyrka (enligt Per Anders Fogelströms förslag), hade velat avskaffa värnplikten som Palme värnade om, och avskaffa istället för att befordra vapenexporten. Denna kandidat drev kampanj baserad på att ändra det faktum att Sverige enligt SIPRI vid den här tiden låg på världens tio-i-topp-lista över de mest rustade länderna per capita, hade dyrare rustningar än de övriga nordiska länderna sammantagna, och var en av de absolut ledande med föga konkurrens i vapenexport per capita. Dessutom var han en inbiten republikan. De som bevarade och beskyddade mördarbandet skulle ha bäddat för att göra en dylik statsministers biobesök och kvällspromenader en smula prekära.

        Låt oss inte hymla om det: om politiker, poliser, jurister eller personer med viktiga uppgifter om mordet försvårade avslöjandet och oskadliggörandet av ett nätverk som mördat en statsminister och var beredd att slå till igen om man inte fick en lydig nickedocka på den taburetten, då skulle de sannerligen ha varit landsförrädare. Utan tvekan skulle de ha varit landsförrädare.

      2. Det finns ju uppgifter som pekar på att det i vissa kretsar inom polisen och militären talades om Palme som ett säkerhetshot, eller till och med landsförrädare. Om några inom militära eller hemliga organisationer tagit saken i egna händer och utnyttjat en övningssituation de haft kännedom om, är det ju det närmaste vi har kommit vad man kan kalla en svensk stads- eller militärkupp. Hade den svenska självbilden tålt det? Vi har ju historiskt en kultur där vi lägger locket på för betydligt mindre saker. Så det är inte svårt att föreställa sig att man valt att mörka en sådan sak.

       Sen är ju frågan vem som övervakat vem. Man kan väl även tänka sig att några fått nys om att ett attentat kan vara stundande och att man då valt att övervaka Palme och antingen misslyckats med att stoppa attentatet eller låtit det ske framför öppna ögon. Att man då eventuellt låtit ett attentat ske trots kännedom inom vissa delar av statsapparaten borde vara ännu känsligare att föra fram.

       Men om det nu ens rör sig om ett mötesscenario tror jag personligen mer på att Palme i så fall avtalat ett möte med någon personligen och att detta sedan kan ha utnyttjats.

   2. Jag tycker nog det främsta argumentet mot att Palme på något vis skulle ha varit inblandad i en övning och ”förolyckats” alternativt mördats av inblandade i en ev. övning är de visa orden från Havamal: ”Anförtro dig till en person, men inte två. Det du anförtror tre vet snart hela världen.” Utöver övningsdeltagarna skulle ännu fler (deras chefer, polisen, SÄPO, MUST, regeringen, anhöriga m.fl ha fått vetskap om Palme dog pga av övning eller i skydd av en övning och då hade detta (garanterat) läckt ut förr eller senare. Och då talar vi inte längre om antalet tre utan en väldig massa mer folk.

    1. Det är inget fel på Havamal. Men regeln om att det du anförtror tre vet snart hela världen verkar inte gälla exempelvis hemliga tjänster, militära elitförband, maffiaorganisationer, religiösa fanatiker, terroristgrupper och pedofilnätverk.

     Personer som själva är en del av en hemlighet brukar nämligen vanligtvis inte skvallra – inte ens om de har samvetskval för att de håller tyst.

     Till det kommer ett annat problem. Om en person skvallrat om Palmemordet genom att gå till polisen är det inte säkert att uppgifterna blivit tagna på allvar och kanske inte heller blivit kända utanför en mindre krets av utredare. I värsta fall har de inte ens dokumenterats på ett riktigt sätt. Och om personen gått till tidningarna – och de blivit tryckta – så står det fortfarande var och en fritt att avfärda uppgifterna som skrönor. I nyhetsmedia har det ju tryckts massor av artiklar som pekar på en organiserad komplott mot Palme. De flesta av dessa uppgifter må vara utan värde, men några kan mycket väl vara riktiga.

    2. Jag vill mena att den allmänt accepterade föreställningen att konspirationer eller sammansvärjningar faller på sin egen orimlighet därför att någon kommer att berätta är ogiltig. Att folk håller tyst sker nämligen hela tiden, och alla länders underrättelsetjänster klarar uppenbarligen att hålla hemligheter hemliga; kunde de det inte, skulle underrättelsetjänster inte existera, eftersom de hela tiden skulle falla samman till följd av folks oundvikliga skvallrande. Men så ser det inte ut, i – låt säga – verkligheten. ”Folk” håller tyst, mycket mer än ”talar ut”. Det är ett faktum. I Sverige har vi DC 3:an, Hammarskjöld, bordellhärvan, Stay Behind, för att nämna några exempel jag kommer att tänka på i skrivande stund, där ”folk” ljuger, döljer och *inte* berättar vad de vet. Det vill säga, direkt eller (mer ofta) indirekt ingår i en konspiration.

     Ingår man i en polisiär eller militär organisation snackar man kort sagt inte – *det* är det typiska. Det typiska är *inte* att man snackar.

     Sedan ska man hålla i minnet att många pratade i fallet palmemordet, men somliga tips sopades under mattan, av en eller annan orsak, så ”vi” känner inte till det, därför att det inte följdes upp, till förmån för pundare och grafiker.

     Tänk efter: I Sverige hade vi i *decennier* en paramilitär organisation finansierad av Nato vars existens stred mot vår grundlag, med regeringens goda minne och Säpos välsignelse, etc… Vi, ”vanligt folk”, visste inte det. Om jag hade framkastat detta säg 1982 hade folk skrattat och sagt: ”Åh, en sån sammansvärjning hade aldrig kunnat existera, eftersom *någon* skulle ha berättat.” Men vet du vad, det fanns, och ingen sa något. – Vad säger det oss? Jo, att människor givetvis kan hålla tyst.

   3. En omständighet att förklara i så fall: de hade inte ens biobiljetter till ”Bröderna Mozart” – det var ju en ren slump att de ens fick ett par redan reserverade, avsedda för en Sandrewdirektör med sällskap vill jag minnas. Så att LOP med säkerhet skulle veta att de skulle passera Dekorima under kvällen ter sig otroligt. Hur skulle de annars ha fördrivit tiden, druckit te eller sett en annan film än Mårten och hans flickvän? Ett alternativ de hade funderat på var visserligen att se ”Mitt liv som hund”, men den gick inte på Grand.

    1. Ett eventuellt möte kan ju ha bestämts i ett skede när paret Palme redan övergett tanken på att se ”Mitt liv som hund”. Eller också kan mötesplatsen ha korrigerats av Olof Palme sedan det nya beslutet om vilken film som skulle ses hade tagits.

     I övrigt är det ju rätt anmärkningsvärt att paret Palme bestämde sig för att bege sig för att se en film som de inte hade biljetter till och där de skulle komma fram till bion tämligen sent. Det skulle förstås kunna vara för att de var så angelägna att träffa Mårten så att de hade gjort något annat i väntan på att filmen tog slut om de inte själva fick biljetter. Men som vi vet blev det ju nästan ingenting av med umgänget med Mårten.

     Med andra ord: oavsett vad vi tänker om omständigheterna kring biobesöket så återstår det en del frågetecken.

     1. Finns inget som säger att det inte fanns andrahands- och tredjehandsalternativ till mötestid/mötesplats. Om mötesscenariot stämmer, och om WT-observationerna stämmer så verkar det som att OP missade mötet kl 21:00.

      Det var nog särskilt lätt att lägga en serie mötesalternativ vid Dekorima om personen OP skulle möta uppgavs ha Skandia som arbetsplats (Stay Behind).Det betyder inte nödvändigtvis att det stämde, men det kan ha varit den information OP fått.

     2. Gick inte Mitt Liv som Hund på Regina, på Drottninggatan, ett halvt kvarter från dåvarande Tunnelgatan, aningen närmare mordplatsen än Grand? Jag vet du eller Lars Borgnäs har nämnt var men hittar det inte.

      1. När jag tittar i Dagens Nyheter för morddagen ser jag att Mitt liv som hund gick på 2001, adress Regeringsgatan 8 och på Spegeln, Birger Jarlsgatan 16. Samt på Camera i Täby Centrum för all del, men det alternativet var knappast aktuellt.

       1. Tack. Ser att det var visst Victor G som gick på Rigoletto.

        Kanske av intresse huruvida Bröderna Mozart också gick någon annanstans.

     3. PS. Har en känsla att det kanske var på Rigoletto Mitt liv som hun gick, samma avstånd. Biografen Skandia närmast mordplatsen, men mycket att välja på: Saga, Royal.

     4. Eller vice versa: valet av film kan ha dirigerats av kvarteret de behövde befinna sig i. Det vore relevant men inte avgörande för frågan huruvida Lisbet eller bara Olof visste om ett möte.

      Ren slump att de fick biljetter var det ju inte: det fanns andra sämre platser kvar. Och de kanske visste av erfarenhet att de hade lite större chans att få någon reservbiljett än kreti och pleti, även om det inte passade med deras framtoning.

      En överenskommelse kunde också ha varit att träffa någon vid filmens början om de inte kom in, annars efter: walkie-talkie-män skulle ju se vilket som blev fallet, vilket skulle ge dem en klarare uppgift om de nu ingick i en mordkomplott snarare än i en parallel operation.

      Men med allt tal om grandmannen, rättare grandmännen (som kunde vara ett halvt fotbollslag): den som verkligen borde identifieras är mannen i påstådd dispyt med Palme, vid gaveln, dvs där de enligt Lisbet och Mårten aldrig stod. Gav han detaljer om ett möte? Eller en varning?

      Lite tjatigt men det tål att påpekas att Lisbets och Mårtens version av vad som hände utanför Grand stämmer inte med två samstämmiga, oberoende vittnens uppgifter. Förvisso är divergensen större vid mordplatsen, där vittnenas uppgifter går stick i stäv mot Lisbets, vilka i sin tur är oförenliga med åklagarnas hypotes att GM smög ut från bakom avfasningen: där fanns inte plats att lyckas med ett sådant konststycke obemärkt, enligt blodets position, ett av de minst tänjbara fakta i fallet.

 11. Ibland när man kommer in på känsliga frågor säger man ”Det här tar vi inte till protokollet” eller som man säger på engelska ”Off the record”
  Undrar hur många frågor och svar som aldrig protokollförts i utredningen

 12. Nu spårar jag ur lite som jag gör ibland och det brukar jag vanligen göra med ackompanjemang.
  Om jag hade tillräcklig datorkapacitet skulle jag producera en egen video som tack till alla som vägrar att ge upp, men nu får det bli den här istället. Leif GW skriver om Kling och Klang som förenar nitiskhet md enfald och Knoll och Tott som förenar lättja med enfald och även om det inte representerar poliskåren som helhet så finns det nu som tidigare bland allmänheten intelligenta och envetna personer som vägrar att ge upp. Och nu har dom dessutom material till sitt förfogande. Var det kommer att sluta vet vi inte, men hittills är det mycket lovande.
  Så till alla er:

   1. Tack så mycket Gunnar!
    Nu är jag med WordPressblogg sedan nån timme så testar om det provisoriska jag lagt in kommer upp. Alice är mitt andra namn och det kommer inom en snar framtid vara mitt förnamn för resten av mitt liv, så det blir väl Alice (Catharina) (Emma) framöver 🙂

 13. Nu har jag läst igenom de nya kapitlen av Petterssons nyutgåva och återkommer när jag skalat av allt utbroderande av mindre relevans som Pettersson ägnar sig åt i brist på bevisning. Om jag orkar då jag är innerligt trött på hela saken.
  Man ska givetvis vara försiktig med att spekulera kring om personer skriver mot bättre vetande men när nu Pettersson återigen tar sig an sådant som anknyter till huvudpersonernas, eller i det här fallet huvudpersonens, vittnesmål så visar det sig ännu en gång att han inte läst förundersökningsmaterialet eller helt enkelt tolkar det på det sätt situationen kräver och det mönstret känns ju igen.

  Låt mig citera:

  ”Vilken berättelse Engström kom hem med [från Idre min anm.] vet vi: mördaren hade inte alls blå täckjacka utan var klädd som Engström själv, och han hade inte sprungit efter mördaren utan poliserna – men bara en liten bit. Denna förväxlingsstrategi formulerades uppenbarligen i fjällen och som svar på Jeppsons uppgifter.”

  De som läst vad Engström sa i telefonsamtalet den 1 mars minns kanske att han redan då förmedlade att ”han tror att det signalement som har lämnats på en man i mörk rock kan gälla honom själv”.
  Man kan uppenbarligen inte lita på Pettersson beträffande kontrollerbara och dessutom lättåtkomliga uppgifter så frågan är vad man egentligen kan lita på.

  Mattias Göransson twittrade att nu är det åtta år sen den här filuren dök upp på mitt kontor och nu sitter han här och signerar nyutgåvan. Tiden går snabbt. Varpå någon replikerade ja, tiden går fort i en ding ding värld. Och så är det ju. Thomas Pettersson mottagare av Guldspaden slår sig ihop Med Mattias Göransson prisad för sitt arbete med ”Fallet Thomas Quick : att skapa en seriemördare” och ingen av herrarna kan eller vill ens läsa innantill. Sällan har väl frågan ”Vem granskar granskarna?” varit mer adekvat.
  För tydlighetens skull ska jag väl säga att det kan ju trots allt – även om jag starkt betvivlar det – visa sig att de har rätt men det är ingen ursäkt för de arbetsmetoder de tillämpar. Det är relativt lätt att skapa suggestiv underhållning som svävar mellan fiction och fakta men svårare att vara konsekvent, logisk, pålitlig och öppen för att revidera tidigare ståndpunkter. Man kan tycka att det vore det mest anständiga med tanke på ämnet och herrarnas anspråk på sanningen.

  För den som inte har läst och inte vill bidra till Petterssons båt finns den gratis för nya medlemmar på Nextory, eller för den som redan betalar där förstås.

  1. Catharina:
   Tack för bra tips och en bra sammanfattning. Knappt jag nu törs skriva så för risken tycks överhängande att jag nu blir kallad ”ryggdunkare”. Jag ska ta mig an nyutgåvan när blodtrycket tillåter. Har inte varit så högt prioriterat men gratis är ju alltid bra för en fattig pensionär så det kanske är lika bra få genomläsningen undanstökad redan nu i påsk då. 🙂

   1. Simon A
    Tack, vill bara framhålla att det inte var en sammanfattning utan främst en reaktion på att Pettersson återigen skapar sin egen verklighet utan hänsyn till vad som finns dokumenterat i förundersökningsmaterialet. Det mest flagranta i första boken var att han inte läst – eller vad det nu är fråga om – förhören med Lars J och nu gör han det igen.
    Det är samma här, jag måste också tänka på blodtrycket så jag skjuter en eventuell sammanfattning på framtiden. 🙂

  2. TP menar kanske att vid förhöret den 1 mars så försöker SE förmedla att mannen i gränden, dvs LJ är den som kanske är GM och att det gått ut en felaktig beskrivning på honom själv som GM. När då nån dag senare LJ setts i tidningar kan han inte köra med att mannen i gränden kan vara GM längre?

   1. Olle

    Så tolkar jag det också men det är sista meningen jag hänvisar till, alltså:
    ”Denna förväxlingsstrategi formulerades uppenbarligen i fjällen och som svar på Jeppsons uppgifter.””
    Förväxlingsteorin formuleras alltså enligt TP som svar på Jeppsons uppgifter som fanns i Aftonbladet den 4 mars och det stämmer ju inte. Engström uppger ju redan 1 mars att han tror att han eventuellt blivit förväxlad med gärningsmannen.

    1. Catharina

     En lite förvirrande mening det där tycker jag också. Jag tolkar det som att TP menar att då LJ-strategin är bränd, så står SE ensam med vad han sagt under det första förhöret om sina kläder (som också ju är en förväxling som du påpekar) och att han jagat poliserna.

     På jobbet har SE sagt att han jagat mördaren, men det kan han inte hålla fast vid då LJ då borde ha sett både mördaren och honom. Då måste han gå tillbaka till att han bara sett poliserna och att han inte sprungit så långt in på Tunnelgatan.

     Vid sitt andra förhör – den 10 mars – så bygger SE på och smyckar ut sin utstyrsel och säger att rocken var knäppt, kepsen hade inte öronlappar etc. I det förhöret brer han på ytterligare med att säga att han också har hört en person som beskrivit exakt hans klädsel för en polis. Det är förmodligen den uppgiften som TP menar är själva förväxlingsstrategin.

     Sen skrivs vidare också att det kommer tre anonyma tips med kort mellanrum den 5 mars – som tros komma från samma uppgiftslämnare – om en man med liknande utstyrsel som SE som befunnit sig kring Snickarbacken en kort stund efter mordet.

     1. Olle

      Först, tack för din förra kommentar.
      Nu behöver jag kolla upp diverse saker i boken, förhör och annat innan jag svarar dig så jag återkommer i morgon.
      Det finns faktiskt en annan sak om SE och brottsplatsen som jag behöver ta upp som gäller ett av mina favoritargument, som nu eventuellt ter sig lite svagare och som vi kan diskutera. Jag ramlade över det i jakt på annat. Förklarar närmare i morgon.

     2. Olle
      Nu har jag tittat närmare på kapitel 29 t o m sid 371, där Pettersson växlar spår.
      Beträffande förväxlingsteorin som Pettersson anser uppenbarligen formulerades i fjällen borde vi egentligen fråga honom själv vad han egentligen menar, kanske var det en mindre bra formulering.
      Men det är ju helheten som är mest intressant då Pettersson utifrån sitt perspektiv beskriver en tidslinje och sätter den i relation till vad som var allmänt känt vid olika tidpunkter.

      Pettersson menar ju – som du också skriver – att Engström använde sig av Lars J för att leda misstankarna bort från sig själv. När då Lars J dök upp i Aftonbladet den 4 mars så fick han och hustrun, för hon är ju i högsta grad enligt Pettersson deltagande i att utforma en ny strategi – eller kanske snarare då bygga på den befintliga som tar sin början i och med telefonsamtalet efter presskonferensen den 1 mars.
      Före semestern ska Engström ha sagt till kollegor att han jagat gärningsmannen men efter semestern att han jagat poliser. Det förstnämnda skulle då ha levt kvar bland kollegorna. Det finns ingen not som förklarar det närmare så jag gick tillbaka till förhören. Den person som jag tror kan beskrivas som en mycket nära medarbetare säger mycket riktigt att han minns det som att Engström först sagt att han sprang när Lisbet pekade åt vilket håll gärningsmannen sprang. Så lät det först, säger han i förhöret. Det var dock så att hans medarbetare inte fick höra det hela förrän efter Engströms semester, så han kan inte helt ha växlat strategi uppe i fjällen.
      En av vapensamlarens döttrar menar att han sagt att någon pekat och Stig älgat efter men insett när han kom till trapporna att han inte skulle orka med. Ex-hustrun säger att Lisbet hade sagt han sprang däråt och Stig går in mot Tunnelgatan.
      Jag har kollat några fler förhör med avseende på just detta men inte alla. Det kan väl räcka att konstatera att det verkar som om Engström gett flera versioner och att Petterson åtminstone inte har helt fel. Att undersöka vad som sagts före och efter semestern och försöka skönja något mönster i den påstådda strategin är väl nästan ogörligt eller åtminstone svårt och inget jag tänker sysselsätta mig med.

      Utgångspunkten är att Pettersson sett ett mönster i ett påstått händelseförlopp. Lars J dyker som sagt upp i Aftonbladet och då ska det ha brunnit i knutarna. Vad skulle paret Engström då hitta på?
      PU hittar några gamla samtal från den 5 mars där någon eller några tipsar anonymt om en man i mörk rock som ska ha hoppat in i en blå Opel av äldre modell vid Snickarbacken. (Det uppslaget finns för övrigt i Palmemordsarkivet, om det är komplett vet jag inte men det räcker för det här resonemanget)

      Enligt Pettersson ska de då ha kommit på den ljusa idén att ringa anonymt till polisen och till jourhavande präst. Här spekuleras det i om ex-hustrun hade drabbats av samvetskval och därför ringer en präst för att vilseleda polisen men kanske göra det med någon slags religiös inramning – eller vad nu Pettersson tänker sig.
      Om man då tar den argumentationen med sig och läser närmare i materialet och vad prästen säger om samtalet den 5 mars så ska alltså ex-hustrun ha ringt till jourhavande präst och uppgett att hon och en manlig bekant promenerat förbi Snickarbacken och sett en man i mörk rock hoppa in i en Opel av äldre modell och anledningen till att hon var säker på bilmärket var att hennes sällskap, eller möjligen någon annan närmare manlig bekant, hade haft en sån gammal Opel. Orsaken till att hon ville vara anonym var att hennes sällskap inte är hennes make. Stigs ex-hustru har ett sinne för dramatik i Petterssons tappning får man säga. Dessutom förser hon av outgrundliga skäl denna springande man med nån slags toppluva.

      Prästen uppger att hon verkar vara under anspänning och när han frågar vad hon tycker att han ska göra med de uppgifterna blir hon så förbaskad att hon slänger på luren.
      Jag tänker mig att det är så här. Det här paret har faktiskt sett någonting men nu är de i ett dilemma. Dom har något att berätta men vet inte vart det kan bära hän och om de kanske rentav kommer att betraktas som viktiga vittnen. Deras relation behöver hemlighållas, kanske är den av en speciellt känslig art. Det är anledningen till att hon ringer en präst istället för polisen eftersom präster har tystnadsplikt. När hon inte får det förväntade svaret slänger hon genast på luren. De samtal som sedan rings 20.10 av en anonym kvinna och 20.20 av en anonym person av okänt kön tror jag är hon själv alternativt hon själv samt hennes manliga sällskap. Vid 22.30 ringer sedan prästen och berättar vad han han fått höra tidigare under kvällen.

      Jag kan inte se det här som annat än ännu ett exempel på hur Pettersson med slägga försöker banka in bitar i pusslet. Man kan också tillägga som många säkert vet att det var rätt livat på Snickarbacken vid den tiden och att det finns flera vittnesmål om blå bilar och mystiska män på platsen. En del är kända sedan tidigare och det verkar som mer information är på ingång om parkeringsvakternas iakttagelser.

      I det här avsnittet hemfaller Pettersson till ett välbekant mönster, att tolka saker på ett inkonsekvent och ibland diametralt annorlunda sätt beroende på vad argumentationen för tillfället kräver. Så här skriver han:

      ”Mannen var kraftigt byggd med cendréfärgat hår, 180-185 centimeter lång, och iklädd mörk halvlång rock. Ej täckjacka eller liknande. Mannen bar dessutom på en handledsväska. Det var ett häpnadsväckande precist signalement. Som bekant hade till och med de personer som bevittnade mordet svårt att minnas gärningsmannens utseende och klädsel – men denna kvinna som bara råkat befinna sig i området – kunde alltså hela fem dagar senare en rad exakta detaljer.”

      Alla som är någorlunda insatta ser vad Pettersson gör här. De personer som tidigare enligt Pettersson lämnat ganska samstämmiga uppgifter om signalement som han sedan bygger hela sin hypotes på, har nu plötsligt inte nån vidare iakttagelseförmåga alls, de har t o m svårt att minnas gärningsmannens utseende och klädsel.
      Någon kanske tänker men handledsväskan då, säger det inte det något? Det kan det förstås göra. Det kanske rentav kan vara så att det är gärningsmannen som kvinnan ser. En gärningsman som inte behöver vara Engström. Men har man som Pettersson en gång för alla bestämt sig för att Engström är skyldig finns ju inte det alternativet på kartan.

      Nu har jag lagt ner så mycket tid så det andra jag tänkte diskutera får vänta till en annan dag.

      1. Menar Thomas Pettersson alltså att Engström efter att han begått mordet ska ha sprungit från Tunnelgatan upp för trapporna och vidare till Snickarbacken där han hoppat in i en väntande bil bara för att få skjuts tillbaka till Skandias huvudentre?? Milt uttryckt udda tillvägagångssätt av en mördare att ha en väntande bil att fly med men inte använda den för att fly utan för att återvända till arbetsplatsen bara 60 meter från mordplatsen.

       Har en präst brutit sin tystnadsplikt och ringt någon vid 22.30 på kvällen den 5 mars och berättat om samtal han fått tidigare under kvällen? Vem ska prästen ha ringt till? Kan Pettersson styrka att prästen i fråga ens existerar och att de påstådda samtalen verkligen har ägt rum?? Finns det någon trovärdig källa till dessa uppgifter?

       Kan mycket väl tänka mig att någon mytoman som tagit del av medias rapportering om Engström har kontaktat Thomas Pettersson och utgett sig för att ha varit jourhavande präst i mars 1986 och ljugit om att han tagit emot samtalen på kvällen den 5 mars.

       Om det var Engströms exfru som ringde varför lämnar hon ett signalement som stämmer väl in på hennes make??

       1. Jonas J

        Det här måste jag ju helt enkelt i korthet svara på eftersom det är ett svar på min kommentar och du ställer frågor.

        Petterssons utgångspunkt i kapitel 29 är att det finns ett mönster i Engströms vittnesmål om vad som skett på brottsplatsen.
        Engströms strategi ska då först ha varit att misstänkliggöra Lars J som ju bar blå täckjacka – vilket Engström ju nämner i förhöret – samt att hävda att han själv sprungit efter gärningsmannen.
        Paret Engström far till Idre och den 4 mars framträder Lars J och berättar sin historia i media.
        Då står det klart att personen i den blå täckjackan på Luntmakargatan inte kan vara gärningsmannen. Dessutom kan Engström då inte heller längre hävda att han sprang efter gärningsmannen eftersom Lars J då skulle ha sett det.
        Alltså måste paret Engström enligt Pettersson göra något för att förstärka bilden av att gärningsmannen var klädd i mörk rock i syfte att Engströms påstående om förväxling inte ska ifrågasättas. De totar då i Idrestugan ihop den här historien om en springande man i mörk rock på Snickarbacken som hustrun då ringer in och tipsar om.

        PU:s och Petterssons hypotes är alltså att de tre anonyma samtal som rings – och som finns i förundersökningsmaterialet – ett till jourhavande präst och två till polisen, kvällen den 5 mars är en följd av Lars J:s framträdande i media samma dag.
        Pettersson misstänker att hustrun troligen ringer alla tre samtalen från Idre, men i den ena av de anonyma samtalen till polisen är det inte antecknat om det var en man eller kvinna så Pettersson får nöja sig med att hävda att det var ex-hustrun i två fall, ett till prästen och ett till polisen.

        Hoppas att det blev lite tydligare nu.

       2. Tillägg till Jonas
        Eftersom Pettersson hävdar att Engströms strategi utvecklas från att ha sprungit efter gärningsmannen till att senare ha sprungit efter poliserna kan man ju undra varför Engström redan den 1 mars uppger att han sprungit efter poliserna. Det spelar ingen roll hur många noter Pettersson fyller sin bok med, han fantiserar till stor del helt fritt utan att ha täckning för det i källmaterialet eller reella förutsättningar och omständigheter och så har det ju varit hela tiden.

        Utan att söka efter det råkade jag på en kort filmsnutt från den kommande Netflixserien som visade själva skottögonblicket och inte ens det kan dom få rätt. Engström skjuter från 3 meters håll med handledsväskan dinglande i högerhanden. Det är sannerligen en galen värld. Vi behöver liksom inte mer galenskaper i det här ämnet, det räcker nu.

       3. Jonas J

        Jag kan försöka svara lite kortfattat vad det står i boken. I stora drag så handlar det om några anonymt inkomna tips till PU dagen efter att LJ gett till sig känna i press. Dessa anonyma tips gäller person/er med liknande utstyrsel som SE och som befunnit sig kring Snickarbacken.

        Dessa Snickarbacken-tips menar PU kan vara falska i o m att dom är anonyma och kom in med kort mellanrum och gjorda för att förvilla och är en del av en förväxlingsplan (dvs det finns två med liknande utstyrsel) lagd av SE (och hans fru). Jag tror att tips/en kan återfinnas under Palmemordarkivet som för beskådan som Catharina säger – om du vill titta på dom.

       4. Jonas J.

        Det är svårbegripligt, men jag gissar att han mer är ute efter att stärka upp teorin om att Engström och hans fru försökte iscensätta en förväxlingsidé för att förvilla utredningen.
        Den idén förefaller lika dunkel som att han i själva verket sprungit där.

        Men idén kommer kanske inte ursprungligen från TP utan är en vidareutveckling av mordutredare Blombergssons fundering som ledde till insinuanta frågor till exfrun, samt kontakter med Telia ang samtalsspårning.

        Man tänkte sig nog att makarna Engström fått panik uppe i fjällstugan efter att YN sett Engström på David Bagares gata.
        Detta var enl TP anledningen till att han i stället för att åka på skidsemester redan på söndagen den 2/3 återkom till Skandia på måndagen den 3/3 för att sprida bilden av sig själv som den som sprang på åsen efter mördaren, och inte en kort sträcka på Tunnelgatan efter polisen som han uppgett tidigare i förhör och i SvD.

        Vittnet LJ hade också blivit offentlig, och skulden kunde då inte läggas på den man Engström sett via en huvudvridning från trappkrönet.
        Därför måste man på onsdagkvällen i stället skapa en dubbelgångare till Engström som sprang på Snickarbacken och hoppade in i en blå Opel.

        När han sedan på måndagen den 10/3 hörs av polisen berättar han av oklar anledning sin ursprungliga historia som går ut på att han sprungit efter poliserna.
        Han vidhåller fortfarande att Lisbeth sagt blå täckjacka, och att han från mordplatsen sett en sådan man nere vid kulturhuset på Luntmakargatan.

        Var man tänkt sig att Engström i verkligheten tog vägen tror jag inte att jag hört något om, men det kan ju vara så att TP precis som debattören Mikael A tror att Engstöm verkligen sprang där, men sprang tillbaka till Skandia via Jutas Backe och upp över kyrkogården?
        Eller också tror han inte att han sprang på Snickarbacken alls? Det där har jag inte riktigt kläm på.
        Frågan är vad man ska säga om detta?

        1. Jörgen och Olle

         Tack för att ni fyllde i där. Jag svarade eftersom jag tyckte att det var mitt ansvar att göra det när det ställdes frågor om det jag skrev. Nu stämplar jag ut för lite semester från ämnet SE. Önskar alla en fin vår!

        2. Jørgen mfl.

         Det er jo rigtigt, det kan være en forvirret person, der følger med i pressen og derpå ringer til tipstelefonen. Resultatet er en beskrivelse, der matcher Engstrøms størrelse og med tilsvarende rock, hårfarve og håndledstaske, fordi det er cirka, hvad pressen siger om morderens fremtoning. Men hvorfor gør personen det tre gange? (for det er utvivlsomt en og samme person). Er der eksempler på, at andre tips er afgivet tre gange? Det er også lidt interessant, at tips kom om aftenen. Det kunne jo bl.a. skyldes, personen ikke var tæt på en telefon i løbet af dagen, fx fordi personen var på ski

         1. Gruto

          Det är svårt att värdera detta tips, men mycket tyder ju på att det är samma person som ringt in det vid samtliga tillfällen.
          Det kan röra sig om en person som fått idén via media och bakat ihop observationer gjorda på David Bagares gata och Snickarbacken, men det kan ju också vara någon som varit där, och åtminstone tror sig minnas att hon sett denne man.
          Ett tredje alternativ skulle kunna vara någon som har anledning att leda utredningen i fel riktning, men om det vore Engström så hade det kanske varit mer logiskt om han fortsatt med blå täckjacka, i stället för att ändra det till ett signalement som liknar honom själv.
          Att det kom in sent på kvällen kan ju bero på många saker. Personen kan ha läst, eller sett på TV, och fått en idé, eller varit upptagen med annat under dagen, jobbat, åkt skidor eller gått på tur, men vad i detta som talar för att det är Engströms fru kan jag inte se.
          Det verkar som hon är uppriktigt oförstående då hon får frågan i förhöret.
          Och det är ju begripligt om Engström är helt oskyldig.
          Inom utredningen hade de diskuterat om de skulle antyda för henne att samtalet var spårat till stugan, och man får hoppas att de inte gjorde detta, för felaktig information har hon fått vid andra tillfällen, som Lars Olof Lampers påvisade i sin bok.

          1. Jörgen: ”Personen kan ha läst, eller sett på TV, och fått en idé”

           Det var väl så att samtalen började inkomma precis efter att uppgifterna om en springande man och blå bil hade tagits upp på tv. Det tycker jag ger anledning att anta att det fanns en koppling till tv-sändningen, och man ska inte underskatta hur många uppmärksamhetssökare, fantasister och mytomaner som kan gå igång på sådant.

           En koppling till mördaren kan å andra sidan inte uteslutas. Detta är ju precis i anslutning till den troliga flyktvägen, så visst är det av intresse. Jag tycker dessutom det är lite anmärkningsvärt – även om det kan ha många förklaringar – att varken den springande mannen eller bilens förare har hört av sig för att reda ut missförståndet.

           Någon koppling till Engström är däremot svår att se, om man inte redan har bestämt sig för att han måste vara mördaren. Då blir det ju mest rimligt att anta att det var hustrun som ringde. Men att man tvingas dra in även henne (kanske i tillägg till vapensamlaren och möjligen också dennes familj) bland de misstänkta stärker ju inte precis Engströmteorin. Den var ju tänkt att bygga på honom som ensam och slumpmässig gärningsman, inte på att han skulle vara hemlig ledare för en sammansvärjning av Bridgespelande tanter och villagrannar i Täby…

     3. Till Olle, fortsättning på min förra kommentar.

      Nu har jag gjort vad jag lovade d v s att svara om jag fick kommentarer på det jag skrivit de senaste dagarna. Jag läser givetvis om du svarar på min förra kommentar men jag kan inte lova att jag svarar, någonstans måste jag sätta stopp. Jag har ägnat en oerhörd massa tid åt Engström och varit en aktiv deltagare i debatten i tre år och nu orkar jag helt enkelt inte mer Engström för tillfället. Diskussionen lär ju fortsätta men jag kommer varken att läsa eller delta om ingenting nytt framkommer. Allt gott! 🙂

      1. Catharina

       Tack för ett bra och utförligt inlägg om Förväxlingsstrategin. Jag tycker Du gör helt rätt som vilar från SE och inte svarar på inlägg i ämnet framledes. Själv har jag inte tid och ork just nu heller. Ha det gott själv.

 14. Jag känner att jag tagit åt mig av vad Catharina skrev. Jag borde vara mera ödmjuk – jag kan naturligtvis ha fel i allt som jag hävdar. Reptilhjärnan går på högvarv när någon sågar KP och TP och då uttrycker jag mig för hårt. Ber om ursäkt för det. Som jag sagt i tidigare inlägg så är jag tacksam för alla inlägg i bloggen och det är ju jättebra att vi tillsammans försöker syna det som KP (och TP) hävdar. Det var ju syftet med min medverkan i bloggen i alla fall. Fortsätt blogga, alla argument behövs ! Några kloka ord till från Catharina – det behövs några SE-fria dagar även för mig. Glad Påsk på Er alla och än en gång tack för alla inlägg.

 15. Jag tror att både Olof och LP:e visste vem mördaren var och varför detta hände. Detta som en
  kvalitativ gissning eller en fullt möjlig sanning, byggt på alla ögonvittnens iakttagelser.
  Sysslar ogärna med vilda spekulationer i Palmemordet, det leder ingen vart.

 16. Anders Larsson dyker titt som tätt upp i MOP-sammanhang.
  Är det nån som vet om den varning om mordet han ska ha lämnat in är verifierad?
  Lämnade han in en varning till regeringskansliet och isåfall finns den bevarad?

  1. Det finns en beskrivning av hans skrivelse i Granskningskommissionens betänkande sid 533-534. Och det går att hitta material kring Anders Larsson på Palmemordsarkivet.

   Ett relevant förhörsavsnitt hittar man i det här dokumentet, sidan 5. Den omtalade ”varningen” består alltså av en kopia ur en sida ur en jubileumsbok utgiven av Ystads Allehanda med gammalt material ur tidningen. Där förekom bland annat en notis om en av Olof Palmes släktingar, även han med namnet Olof Palme, som stupade i finska inbördeskriget. Sidan hade Anders Larsson skickat in till Olof Palme på regeringskansliet. I polisförhör berättade Anders Larsson om att han lackat över ordet ”Doktor”. (Att döma av utrymmet hade det förmodligen stått ”D:r” och inte ”Doktor). Sidan finns i detta dokument, sidan 40.

   Hur mycket det ska betraktas som en varning med substans står det var och en fritt att bedöma. Anders Larsson hade förvisso en position i ytterst Palmefientliga kretsar, men i förhör framstår han som lite förvirrad och obalanserad.

   1. Jag har alltid haft svårt att förstå de som ser en hemlig varning i det där brevet. Om AL hade velat varna Palme för att han skulle bli mördad hade det väl varit bättre att skriva exakt det, eller bara ringa polisen. Varför skulle han hålla på och trixa med gamla kryptiska tidningsurklipp? Om inte Palme faktiskt hade blivit mördad strax därpå hade ju ingen människa uppfattat detta som en seriös varning.

    Jag tycker det verkar uppenbart att ”varningsbrevet” var ett exempel på den sorts skräppost som myndigheter, tidningsredaktioner och kända människor har fått sig tillsända i alla tider. AL framstår ju dessutom – med all respekt för honom som avliden – som en rätt typisk upphovsman till sådana försändelser. Rätthaveristisk och på den politiska ytterkanten. En sådan figur som idag hade suttit och skrivit rasande kommentarer på Facebook och i tidningarnas kommentarsfält.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.