Nej, Lisbeth Palme pekade inte ut en polis som Palmes mördare

Michael Fetz, en person med nyckelposition i svenskt polisväsende, har i en ny bok hävdat att Lisbeth Palme felaktigt pekat ut honom som Palmes mördare. En faktakoll ger svaret att Lisbeth Palme aldrig gjort något sådant utpekande. FOTO: Lina Eidenberg Adamo

FÖR NÅGRA VECKOR SEDAN kom en ny bok som delvis handlade om Palmemordet, ”Insats pågår – från piketstyrka till terrorbekämpning” av Michael Fetz.

Författaren är en polischef med en mäktig meritlista. I förlagsreklamen heter det: ”Michael Fetz (f. 1960) är polismästare och samordnare för terrorismbekämpning i polisregion Stockholm. Han har tidigare bl.a. varit chef för operativa enheten i polisregion Stockholm, polismästare i Västerort och i Södertälje, chef för piketenheten och grundat Nationella insatsstyrkan.”

Boken handlar om polisarbete och framför allt om händelser under Michael Fetz egen karriär.


Boken

Michael Fetz (med Niclas Andersson):

Insats pågår – från piketstyrka till terrorbekämpning

284 sidor

Norstedts


En händelse som väckte mitt intresse när jag hörde talas om boken var att han deltagit som figurant i en konfrontationsgrupp som också innehöll Victor Gunnarsson, ”33-åringen”. Och inte nog med det: i boken skriver Fetz att Lisbeth Palme under konfrontationsvisningen pekade ut honom själv, Fetz, som sin makes mördare.

Det lät som en riktig nyhet om det var korrekt.

Författaren redovisar att han hade alibi för Palmemordet, han var i FN-tjänst på Cypern. Så som han skriver: ett utpekande av honom själv som Palmes mördare var inte något som behövde bekymra honom.

Så långt är det lätt att följa med i tankegångarna.

Men om hans berättelse är korrekt försätter det förstås Lisbeths senare utpekande av Christer Pettersson i en sämre dager än vad som redan är fallet – i synnerhet eftersom varken hon eller Palmeåklagarna under rättegången sa ett ord om något tidigare utpekande av en annan person som hon skulle ha gjort.

Det här innebär att Lisbeth alltså skulle ha tigit om att hon förut pekat ut en helt annan man än Pettersson som Palmemördare. Och det innebär att ingen i hela utredningen skulle ha sagt pip om denna rätt så sensationella information till Petterssons advokater.

Jag är inte den som ser det som min uppgift att skydda rättsapparatens anseende när det gäller Palmemordet.

Men rätt ska vara rätt. Och det här är av allt att döma inte sant. Lisbeth Palme har med största sannolikhet aldrig pekat ut Michael Fetz.

Vi kommer till varför jag kan säga så.

Men innan dess: författarens egen skildring av vad som skedde i samband med konfrontationen. Först en kort förklaring: en konfrontationsvisning går ut på att ett vittne får se en rad personer uppställda på rad för att bland dem försöka plocka ut någon som vittnet sett i samband med det brott som utreds. I konfrontationsgruppen finns bara en misstänkt, de andra är figuranter – ofta är det polisanställda.

Vi förflyttar oss nu i i tiden till veckorna efter Palmemordet. Michael Fetz är tillbaka från FN-tjänsten på Cypern. Några dagar före den konfrontation som han skriver om har han han blivit ombedd att ställa upp som figurant. När han kommer till lokalen för visningen på den utsatta dagen träffar han sju andra personer som ska delta, En av dem är Victor Gunnarsson, då misstänkt för Palmemordet. Alla får var sin bricka med ett nummer att hänga om halsen, Gunnarsson får nummer 3 och Fetz nummer 5.

De åtta förs in i konfrontationsrummet. På en av väggarna finns en envägsspegel – den som står utanför kan se in men Fetz och de sju andra kan inte se ut.

Fetz skriver att de plötsligt märkte hur stämningen förändrades, dörren till rummet stängdes och låstes: ”Vi förstod att det tilltänkta vittnet var på ingång /…/ Vem det var fick vi ingen information om, men det var nog så att vi alla kunde föreställa oss det ändå /…/ Nu skulle Lisbeth Palme eventuellt få återse, och förhoppningsvis peka ut, den man som några veckor tidigare så kallblodigt hade bragt hennes make om livet.”

Vad som hände på andra sidan spegeln kunde alltså de åtta i konfrontationsgruppen inte se eller höra. Men Michael Fetz skriver att han efter visningen dröjer sig kvar och träffar på förhörsledaren. Han frågar hur det har gått. Förhörsledaren spänner ögonen i honom och svarar: ”Hon pekade på dig, Fetz. Nummer fem.”

De följande dagarna märker inte Fetz av att det skulle finnas något intresse för honom själv från utredningens sida. Han skriver att han tvivlar på att det över huvud taget startades en formell utredning kring honom, han hade ju sitt alibi på Cypern. I stället redovisar han i boken egna funderingar som han senare haft kring att hans egen hårfärg och kroppsform hade vissa likheter med Christer Petterssons.

I vilket fall, under rättegången mot Pettersson 1989 sades alltså inte ett ord om att Lisbeth tidigare skulle ha pekat ut en helt annan person än den åtalade Pettersson.

Det finns många saker som har kritiserats kring den rättegången och dess förspel. Men om Michael Fetz har rätt så slår detta troligen allt annat. Ett bestämt utpekande av Fetz kort tid efter mordet avlägsnar förstås det allra mesta av tyngden i ett lika bestämt utpekande av Christer Pettersson nästan tre år efter händelsen.

Med andra ord: det borde ha räckt, kan man tycka, för att Pettersson skulle ha friats redan i tingsrätten.

Men problemet är att detta tidigare utpekande från Lisbeth helt enkelt inte tycks ha förekommit.

Fakta i fallet har delvis varit åtkomliga tidigare. Ytterligare fakta har jag tagit fram efter publiceringen av Michael Fetz bok.

Så här är det:

Lisbeth Palme deltog förvisso som vittne i en konfrontationsvisning där Victor Gunnarsson ingick i gruppen. Det var den 17 mars 1986. Här är protokollet. Som framgår av bilden som fogats till protokollet har Gunnarsson nummerbricka 6. Och som också framgår pekar Lisbeth Palme inte ut någon i gruppen, även om hon menar att nummer 9 stämmer ”något så när”. Och då handlar det om att han saknar mustasch samt hans kroppsbyggnad och längd.

Nummer 9 i denna konfrontationsgrupp hade alltså enligt Lisbeth vissa allmänna likheter med hennes minnesbilder av gärningsmannen. Och det kan genast konstateras, nummer 9 är inte identisk med Michael Fetz.

Aftonbladet som skrivit om Fetz bok och om att Lisbeth skulle ha pekat ut honom har publicerat en bild på en konfrontationsgrupp där Fetz ingår. Som synes är han tydligt längre än alla de andra i gruppen. Någon så lång person finns inte med i den grupp som Lisbeth Palme fick se den 17 mars.

Men som vi ser på bilden med Fetz finns också Gunnarsson med i gruppen. Hur kan det förklaras?

Ja, det är inte så konstigt. Victor Gunnarsson blev ombedd att delta i väldigt många konfrontationsvisningar med olika vittnen och de genomfördes vid en rad olika datum. Vid varje enskilt tillfälle kunde det vara ett antal vittnen som kallades.

Jag kontaktade nyligen den enhet inom polisen som ansvarar för handlingarna i Palmeutredningen för att få reda på exakt hur det var ställt i det här fallet. De svar jag fick var mycket tydliga:

• Lisbeth Palme har enligt polisens handlingar bara fått se en konfrontationsgrupp med Victor Gunnarsson vid ett enda tillfälle, den 17 mars 1986;

• Michael Fetz deltog som figurant i konfrontationsvisningar vid ett enda datum, den 28 april 1986;

• I samma konfrontationsgrupp som Fetz ingick Victor Gunnarsson;

• Polisen lämnade ut en bild från detta tillfälle. Intill bilden finns en handskriven notering ”Konfrontation 28 april” (se ovan). Denna bild är identisk med den bild som publicerades i Aftonbladet, bara annorlunda maskad. Och precis som Michael Fetz skriver i sin bok har han själv nummer 5 och Gunnarsson nummer 3;

• Elva vittnen fick se konfrontationsgruppen den 28 april. Den första konfrontationsvisningen startade klockan 13.35 och den sista startade klockan 15.55;

• De flesta av dessa vittnen är välkända: exempelvis deltog Leif Ljungqvist, Anna Hage, Yvonne N och Inge M.

• De tio första vittnena var tydliga med att de inte kände igen någon i gruppen. Det elfte vittnet var Birgitta W, den konstnär som observerat en mystisk man utanför Grand. Hon menade att hon sett en av männen vid en bildvisning tidigare och är benägen att tro att det var den mannen hon såg utanför Grand. Exakt vilken man hon pekar ut framgår inte av det förhör som polisen lämnat ut, där är numret på den utpekade personen maskat. Men det är givetvis möjligt att den hon fastnade för var nummer 5, Michael Fetz. Det skulle i sådana fall ge någon sorts underlag till de minnesbilder han redovisar. Det vill säga: någon – och en kvinna dessutom – gjorde något som framstod som ett utpekande av honom. Förhöret med Birgitta W finns redan publicerat på Palmemordsarkivet, dessutom i en lite mindre maskad version än den jag fick ut. Här är förhöret.

Viss oklarhet fanns det i det material som polisen lämnade ut. Som datum för den konfrontationsvisning där Michael Fetz var figurant fanns angivet både den 28 mars och den 28 april. Men av allt att döma rör sig 28 mars om en felskrivning. Den 28 mars förekom det inga vittneskonfrontationer med Gunnarsson, men det gjorde det definitivt den 28 april. Vid en särskild fråga till polisen fick jag svaret att det rätta datumet med all sannolikhet skulle vara 28 april.

Vi kan alltså konstatera: i utredningsmaterialet finns inga belägg för att Lisbeth Palme pekat ut Michael Fetz. Allt pekar på att han var figurant vid ett helt annat tillfälle än när hon var i polishuset.

Jag ringde upp Michael Fetz och frågade honom vilken dag han var med på de här konfrontationsvisningarna:

”Oj, det kan jag inte svara på. Ingen aning. Jag vet bara att när jag skulle skriva boken om mitt liv inom polisen så var det här en speciell historia som jag ville berätta.”

Du såg inte Lisbeth?

MF: ”Nej, det gjorde jag inte.”

Det jag hittade var att du var figurant i en visning den 28 april.

MF: ”Det låter sent, tycker jag. men jag ska inte säga någonting.”

Det är polisens egna handlingar som säger det. Och Lisbeth fick se Gunnarsson den 17 mars och inte någon annan dag.

MF: ”OK. Men jag var ju med när Gunnarsson var med.”

Ja, han var med också den 28 april. Då var det elva personer som fick se honom och på slutet var det faktiskt en dam som gjorde ett ganska bestämt utpekande av en person i gruppen. Vem det var som pekades ut är maskat. Men jag kan gissa att det var du. Och damen i fråga var inte Lisbeth. Såvitt jag kan se har aldrig Lisbeth Palme gjort ett felaktigt utpekande av dig.

MF: ”Ja, jag har bara fått förlita mig på den här kollegan som kom ut och sa det till mig att det var Lisbeth. Och jag har ringt och kollat med den här medarbetaren som inte längre jobbar kvar inom polisen. Och då sa vederbörande att det var så. Jag kollade det till och med två gånger.”

Om Lisbeth gjort ett sådant utpekande borde det ha kommit upp i rättegången mot Pettersson och det gjorde det inte. Tänkte du att åklagarna ville avstå från att nämna det?

MF: ”Jag vill inte spekulera. Jag ville bara berätta om något jag varit med om i min poliskarriär. Det här är min minnesbild och det är vad jag fått höra när jag kollat.”

Så långt Michael Fetz.

Av allt att döma kom både han själv och kollegan ihåg fel. Det är högst begripligt 36 år efter en händelse. Det är, kan man tycka, lite mindre begripligt att den rutinerade journalist som hjälpte honom att skriva boken och det ansedda bokförlag som gav ut den inte kollade en uppgift som gällde tillförlitligheten hos Lisbeth Palme, hustru till den mördade statsministern.

Jag noterar den saken, inte för att jag själv avhållit mig från att ifrågasätta de uppgifter Lisbeth Palme lämnat till utredningen. Tvärtom har ofta framhållit att hon kommit med uppgifter som väcker invändningar. Det gjorde jag redan under de år då hennes utsagor om Christer Pettersson och hennes allmänna trovärdighet hade väldigt högt anseende.

Numera har ju hennes söner slutat försvara hennes utpekande av Pettersson och rättsapparaten har ju som bekant pekat ut en annan misstänkt gärningsman. I det läget kan det vara lätt att det slinker igenom okontrollerade uppgifter som ytterligare ifrågasätter hennes trovärdighet. Ungefär: ‘Äsch, Lisbeth, hon var väl ute och cyklade. Och hon är ju död. Det där behöver vi inte kolla.’.

Det är inte riktigt rättvist mot hennes minne. Och det bidrar ju inte heller till klarhet kring den olösta gåtan från den 28 februari för så många år sedan.

Michael Fetz bok i övrigt? Ja, den innehåller en del berättelser från hans yrkesliv som onekligen är intressant läsning, till exempel om hur det gick till när han var med om att skapa Nationella insatsstyrkan. Eller när han var någon sekund från att ge order om att skjuta ner ett privat sportflygplan på nöjestur i samband med kronprinsessan Victorias bröllop.

Rätt spännande, det medges. Kvar hänger bara den lite irriterande frågan om vad som verkligen är hard facts och vad som möjligen är inte helt korrekta minnesbilder.