Slutreplik från Bo G Andersson: Lillemor Östlins uppgifter är trovärdiga

Christer Pettersson har även efter sin död fortsatt att figurera i debatten om Palmemordet. Här kommer Bo G Anderssons slutreplik där han försvarar sin ståndpunkt att Pettersson var vid Dekorima, men som ett oskyldigt vittne. Bilden på Pettersson är skapad av gatukonstnären hoplouie. Public Domain.

DEBATT

Var Christer Pettersson på mordplatsen, men bara som ett vittne? Det var den tes som framfördes i filmen 30 sekunder av Bo G Andersson och Håkan Pieniowski som sändes i SVT tidigare i år.

I en recension ifrågasatte jag starkt den slutsatsen. Bo G Andersson svarade. Jag replikerade på hans svar. Och här kommer en slutreplik från Bo G Andersson.

Jag kommer inte att svara med en egen lång text. De kompletterande synpunkter jag vill lämna kommer jag framöver att presentera i kommentarsfältet till den här bloggpostningen. Och debatten i kommentarsfältet är givetvis fortsatt öppen, precis som andra debatter som inletts här på bloggen./ Gunnar Wall


Av Bo G Andersson

GUNNAR WALL HAR I EN NY, LÄNGRE BLOGGTEXT bemött mitt inlägg om filmen ”30 sekunder”. Jag har av Gunnar erbjudits att svara och vill givetvis ta vara på den möjligheten. Min nya text kan ses som ett komplement till det tidigare drygt 11 000 ord långa inlägget (motsvarar drygt 30 normala boksidor). Tillsammans ger de bägge texterna en komplett bild av researchen, hur dokumentärfilmaren Håkan Pieniowski och jag tänkt och vilka slutsatser som går att dra av filmen. Den finns för övrigt tillgänglig på SVT Play till den 25 februari 2025.

Bilarna och de centrala vittnesmålen

Palmeutredarnas rekonstruktioner på mordplatsen i april 1986 lämnade som bekant mycket övrigt att önska. Det kanske allvarligaste felet var att spaningsledaren Hans Holmér inte såg till att alla vittnen som deltog redovisade vilka andra personer/vittnen de lagt märke till på mordplatsen, hur dessa sett ut och varit klädda. Om detta hade skett hade det varit mycket lättare att upptäcka om ytterligare personer rörde sig på mordplatsen direkt efter skotten, exempelvis den person (Christer Pettersson) som i filmen dyker upp efter 10 – 15 sekunder eller en eventuell medhjälpare till mördaren. Inte heller undersökte polisen närmare ”vittnesbilarnas” exakta positioner vid första respektive andra skottet och hur bilarna rörde sig i förhållande till varandra. Den rekonstruktion som vi gör i filmen ”30 sekunder” med bilarna och de bilburna vittnena är därför den första i sitt slag.

Varför är det då så viktigt med bilarnas placeringar och var de befunnit sig när skotten föll?

Jo, det gör det enklare att bedöma flera av de centrala vittnesmålen och tidsförloppet. Det har exempelvis avgörande betydelse för tolkningen av vad de bilburna vittnena Leif Ljungqvist och Jan A berättar och vad de sett.

Jag ställde i mitt svar på Gunnars ursprungliga ”recension” av filmen ett antal frågor – riktade till oss själva i egenskap av filmmakare. En av frågorna handlade just om bilarna. Den löd:

Hur har ni kommit fram till ”vittnesbilarnas” positioner på Sveavägen och hur kan ni vara så säkra på att filmens framställning är korrekt?

Jag ska här förtydliga det tidigare svaret eftersom Gunnar Wall och även några andra debattörer uppenbarligen inte förstått vad som ligger till grund för filmens slutsatser.

Vittnet Anders D

Taxiföraren Anders D står sekunderna före första skottet stilla för rött ljus i korsningen Sveavägen – Tunnelgatan. Han är på väg Sveavägen söder ut och befinner sig i den högra av de två filerna. (Till höger om honom finns även en tredje fil, en svängfil Tunnelgatan väster ut.)

Avgörande är slutsatsen att Anders D står ensam vid trafikljusen, i väntan på att de ska slå om till grönt. Detta kommenterade han för övrigt själv i det förhör som hölls med honom under natten en timme efter mordet. Så här heter det i protokollet (efternamnet är här utbytt mot ett ”D”):

D säger med nästan full säkerhet att han inte hade någon bil bredvid sig, alltså i det vänstra körfältet.

Vittnesmålet styrker med andra ord att filen till vänster om honom är tom. Men det är inte det enda belägget, som vi ska se nedan under avsnittet ”Vittnena Leif och Jan”.

Anders D har fått grönt och hunnit rulla några meter ut i korsningen när det första skottet avlossas. Han hör skottet, riktar blicken till vänster och ser det andra skottet. Hans beskrivning av mördarens klädsel, revolverns mynningsflamma med mera tyder på att han har fri sikt mot mordplatsen. Om det funnits en bil till vänster om honom, som också kört när signalen slagit om till grönt, är det knappast troligt att Anders D kunnat göra dessa iakttagelser. Sikten borde då helt eller delvis ha varit skymd.

Vittnena Leif och Jan

Vittnena Leif Ljungqvist och Jan A kommer körande på Sveavägen i Leifs stora Chevrolet Suburban i samma riktning som Anders D, det vill säga mot Kungsgatan. De gör sig ingen större brådska eftersom de väntar på att Leifs söner ska komma med en buss från fjällen till Citykyrkan på Adolf Fredriks kyrkogata. De har misslyckats med att hitta en parkeringsplats nära kyrkan och tar därför en sväng runt de närmaste kvarteren för att få tiden att gå.

Leif och Jan befinner sig med Chevan, enligt vad de själva berättat, ungefär mitt på Skandiakvarteret när de hör det första skottet. Avståndet till korsningen Sveavägen – Tunnelgatan, och följaktligen också till Anders D:s taxi, är då cirka 50 – 60 meter. När det andra skottet går av två, tre sekunder senare är Leif och Jan under inbromsning i korsningen. Ljussignalen står nämligen på rött. Framför dem i filen ligger taxichauffören Hans J med sin Merca. Även han bromsar in för rött.

Som vi sett befinner sig Anders D ute i korsningen när andra skottet avlossas. Den enda rimliga slutsats som går att dra av detta är att Anders D stått ensam vid grönt och att ljussignalen hunnit slå om till rött innan Hans J i taxin och Leif Ljungqvist och Jan A i den stora Chevan kommit fram till korsningen.

Vi anser att detta är ett faktum och det är också skälet till att vi lagt så stor vikt vid det i filmen. Redan i introduktionen till ”30 sekunder” formulerar vi det på följande sätt:

Helt nytt och avgörande är insikten om hur trafiksignalerna slår om mellan grönt och rött, vilket polisens utredare av Palmemordet aldrig tagit hänsyn till.

Att ljussignalerna snabbt skiftade från grönt till rött efter att Anders D kört ut i korsningen berodde på att musikläraren Inge M stod med sin bil på avkännaren/detektorn på Tunnelgatan i samma korsnings sydvästra hörn. Han påverkade signalerna för bilarna på Sveavägen. Enligt Trafikkontorets bedömning bör ljuset ha slagit om från grönt till rött efter fem sekunder.

Jag ska försöka förtydliga även signalsystemets funktion så att detta blir mer begripligt.

I likhet med på Tunnelgatan (numera Olof Palmes gata) fanns på 80-talet, likväl som i dag, detektorer/avkännare i Sveavägens norr- och södergående körbanor. De ligger nedgrävda någon eller några decimeter i marken och reagerar på vibrationerna från bilarna. Enligt de kartor som Trafikkontoret tillhandahöll under vår research är avståndet från detektorerna till signalstolparna ungefär 10 – 15 meter, beroende på vilken mätpunkt man väljer. (De långsmala detektorerna ligger nämligen inte i 90-graders vinkel tvärs över körbanan utan är snedställda.)

OM Hans J:s taxi och Leif/Jans Cheva hunnit fram till detektorerna/avkännarna under de fem sekunder som det gröna intervallet varade, hade detta automatiskt förlängts. Det hade då uppstått en ”grön våg” i södergående riktning. Bilarna hade följaktligen inte fått rött ljus i korsningen utan hade kunnat följa efter Anders D:s taxi.

MEN detta skedde alltså inte utan i stället var de, som sagt, tvungna att bromsa in för rött. Detta innebär i sin tur att de befann sig minst 10 – 15 meter från korsningen när ljuset slog om till rött.

Det tål att upprepas att filmen INTE använt Trafikkontorets uppgifter som ett fristående ”bevis” för bilarnas positioner. Dessa framgår med all önskvärd tydlighet av vad de bilburna vittnena själva berättar. Värdet av genomgången med Trafikkontoret var att den stödjer den slutsats som vi redan hade dragit.

Hur länge Jan A och Leif Ljungqvist stod och väntade vid rödljuset i sin svarta Cheva är svårt att veta. Vi har här i första hand Jan A:s egen uppskattning i filmen att luta oss emot: ”10, 15, 20 sekunder”. Trafikkontoret bedömer att det röda intervallet kan ha varat mellan 15 och 20 sekunder.

Det faktum att det skiljer ett ljusintervall mellan Anders D och de övriga bilburna vittnena får stora konsekvenser för bedömningen av händelseförloppet på Sveavägen.

Jan A sitter till höger i passagerarsätet i Leif Ljungqvists svarta Chevrolet. Till skillnad från Leif behöver han inte ha uppsikt över trafiken, inte heller håller han på att plocka med biltelefonen för att kunna larma om skottlossningen. När de är ungefär mitt på Skandiakvarteret hör de alltså det första skottet. Det andra skottet, som sagt, hör de när de är under inbromsning till rödljuset i korsningen. Jan A tittar sig omkring och det är först då han blir varse mordplatsen. En man ligger på marken och en kvinna hukar vid hans sida. När han lokaliserat platsen pekar han och gör Leif uppmärksam på var skotten fallit.

Från sin position ser Jan A mördaren, ”svarta kappan” som han säger i filmen, ta två, tre steg in på Tunnelgatan innan denne snabbt försvinner bakom husgaveln i Dekorimahörnet. Enligt Jan A ser Leif ingenting av mördaren.

Detta styrks av vad som sker när Jan och Leif kommer hem efter dramatiken på Sveavägen. De bor grannar i ett villaområde och familjerna umgås. Deras fruar är vakna och vill höra vad som hänt. Enligt Jan är det bara han som har något att berätta om mördaren. Leif håller en låg profil i det läget. Den här bilden kan också bekräftas av flera andra personer.

Att Jan ser mördaren ta några steg när Chevan är under inbromsning till rödljuset betyder att denne hunnit en bra bit in i gränden när han och Leif väl får grönt och påbörjar u-svängen i korsningen. Om det är korrekt, som Leif Ljungqvist uppger, att han under svängen ser en man som kommer gående fram till Lisbeth kan det därför omöjligen röra sig om gärningsmannen. Denne är då utom synhåll. Kontentan är att det här tidsspannet, eller ”tidsfönstret” är mer än tillräckligt för att en annan person kan ha kommit fram till mordplatsen.

Slutsatsen vi har dragit och utgår från i filmen:

Leif Ljungqvist har inte sett mördaren. Om han har sett en man, vilket han hävdar bestämt, måste det röra sig om en annan person. Och det styrker uppgifterna att det kan ha funnits ytterligare en man på mordplatsen, ett fåtal sekunder efter skotten.

I filmen pekar Leif Ljungqvist ut Christer Pettersson som den person som han iakttagit på mordplatsen. Han ska ha känt igen honom på gångstilen och rusat upp ur soffan när han på tv såg polisens spaningsbilder från Rotebro.

Leif Ljungqvists berättelse är emellertid inte den enda indikationen på att ytterligare en person – förutom vittnet Anders B, Lisbeth Palme och mördaren – befunnit sig på mordplatsen 10 – 15 sekunder efter skottlossningen.

Det tyngsta ”beviset” är egentligen huvudvittnet Lisbeth Palmes vittnesmål under rättegångarna mot Christer Pettersson. Hon talar om att hon sökt hjälp hos två personer, men blivit avvisad. Den ena är med stor sannolikhet vittnet Anders B. Men vem var den andra mannen som kom emot henne och som hon uppfattade som ”beige”? I filmen är det Christer Pettersson.

(Obs! Jag utvecklade Lisbeth Palmes olika iakttagelser i detalj i mitt förra inlägg och upprepar inte det i den här texten. Jag redogjorde där också utförligt för vad jag menar är tydliga tecken på att två män avvikit in i Tunnelgatans gränd med bara 10 – 12 sekunders mellanrum. Se frågan Filmen beskriver att två personer (mördaren och ”Christer P”) springer in i gränden efter skotten. Vad grundar ni detta på?)

Gunnar Wall ifrågasätter i sitt inlägg resultatet av filmens rekonstruktion. Detta är han givetvis i sin fulla rätt att göra. Han hävdar samtidigt att det i filmen inte skulle finnas ”någon systematisk och tydlig genomgång av hur bilarna ska ha rört sig i förhållande till trafikljusen”.

Det sistnämnda påståendet är obegripligt. De synpunkter vi fått när det gäller den här saken brukar vara det omvända; filmen innehåller för många upprepningar och är övertydlig när det gäller bilarnas rörelser i förhållande till trafikljusen.

Gunnar Wall skriver vidare att ”ingenting” talar för att ”fordonen med de viktigaste bilburna vittnena skulle ha passerat trafiksignalerna i två vågor”. De båda taxibilarna med förarna Anders D och Hans J skulle, om jag förstår honom rätt, i korsningen ha kört sida vid sida ”direkt på det grönljus som de fick nästan samtidigt med skottlossningen”.

Gunnars påståenden är inte förenliga med Jan A:s och Leif Ljungqvists iakttagelser att de framför sig har Hans J:s taxi, som också stod för rödljus. (Till en början trodde Leif att det var Anders D som stod före dem i filen, men han insåg senare att han blandat samman de båda taxibilarna.) De, som i likhet med Gunnar, tror att Hans J:s och Anders D:s taxibilar stod bredvid varandra, och att de körde ut i korsningen samtidigt, måste även visa hur det i så fall kunde komma sig att Anders D och hans passagerare hade fri sikt mot brottsplatsen.

Vad talar för att Christer P varit på mordplatsen?

Gunnar Wall har i olika sammanhang fört en ihärdig kamp mot dem som på grund av lojalitet eller egen övertygelse betraktat Christer Pettersson som mördare. Den uthålligheten beundrar jag och jag kan bara hålla med om att mannen från Rotebro är en mycket osannolik mördare.

I filmen ”30 sekunder” gestaltas Christer Pettersson som ett möjligt vittne på mordplatsen. Framställningen bygger bland annat på intervjuer med Lillemor Östlin och det bilburna vittnet Leif L. Men det finns även andra uppgifter i bland annat Palmeutredningen som stödjer uppfattningen att Christer Pettersson befann sig på eller i direkt anslutning till mordplatsen när skotten föll.

Här är ett antal punkter som talar för att Christer Pettersson kan ha varit på mordplatsen:

• Lisbeth Palmes utpekande av honom som mördare.

• Intervjun med Lillemor Östlin där hon säger sig ha hört Christer Pettersson berätta om var vid Dekorima vid tiden för mordet. (se vidare avsnittet Är Lillemor Östlin trovärdig?).

• Förhör i Palmeutredningen med Östlin. (se vidare avsnittet Är Lillemor Östlin trovärdig?)

• Christer Petterssons egna ord till grannar och andra bekanta dagarna efter mordet – se förhör i Palmeutredningen, första rättegångsdagen i Stockholms tingsrätt, diverse tidningsartiklar december 1988. (se vidare nedan)

• Christer Petterssons beteende under mordutredningen. Bl a försökte han skaffa alibi genom att förmå sin knarkleverantör Sigge C ”backa” tiden med en timme vad gäller avgångstiden med pendeln från Stockholms C. Utövade påtryckningar på suparkompisen Ulf S för att få denne att tidigarelägga hans ankomsttid till bostaden. I samtliga fall handlade det om att han ville undvika att bli bunden till Sveavägen vid tiden för mordet. (se vidare nedan)

• Christer Petterssons uttalanden under rättegångarna när han vände sig till Lisbeth.

• Palmeutredarnas förhör med Lennart G, den så kallade svarttaxiåkaren, som vittnat om att han sett Christer Pettersson flera gånger under mordkvällen, bland annat vid mordplatsen.

• Tips till polisen 1989 från namngiven och identifierbar källa om att Christer Pettersson berättat att han bevittnat mordet.

• Christer Petterssons agerande efter den friande domen i hovrätten. Bland annat hans framträdande i Ulf Elfvings radioprogram Efter tre.

• Christer Petterssons intention kort tid före sin död att ta kontakt med Lisbeth och föra fram ett budskap till henne.

Christer Pettersson åkte in till Stockholms city vid 19.30-tiden mordkvällen av allt att döma för att skaffa amfetamin till sig och suparkompisen Ulf S, som under tiden väntade i Petterssons bostad i Rotebro.

Under hela förundersökningen höll Christer Pettersson fast vid att han inte befunnit sig på Sveavägen norr om Kungsgatan under kvällen. På vägen till och från spelklubben Oxen, som låg uppe på Brunkebergsåsen, hade han gått via Sergels torg och sedan tagit de trappor på Sveavägens östra sida som är belägna söder om Kungsgatan. Han skulle således aldrig ha passerat mordplatsen i korsningen Sveavägen/Tunnelgatan eller rört sig utanför biografen Grand, där makarna Palme såg den sena föreställningen av filmen ”Bröderna Mozart”. Inte heller hade han satt sin fot i närheten av knarkhandlaren Sigge C:s bostad på Tegnérgatan 16.

Sammantaget innebar Christer Petterssons berättelse, om den kunde styrkas, att han hade alibi för mordet på Olof Palme. Han hade lämnat Stockholms innerstad 30 – 40 minuter före mordet och kunde inte komma ifråga vare sig som ett vittne som råkade vara på mordplatsen eller som gärningsman.

Fast talade Christer Pettersson sanning? Under tiden som han satt häktad, vintern och våren 1989, lade polisutredarna och åklagarna ned mycket möda på att motbevisa uppgifterna. Och arbetet var inte utan framgång.

Dekorimahörnan – bilden tagen av polisen kort efter mordet. Här skulle, enligt filmen ”30 sekunder”, Christer Pettersson ha stött ihop med Lisbeth Palme.

Inget vittne kunde på något övertygande sätt bekräfta att Christer Petterssons uppgifter om han besökt spelklubben Oxen. Sigge C och Reine J tillbakavisade att de hade delat bord med honom. Och, nej, några spritflaskor skulle heller inte ställts fram. Lena Å, Sigges fästmö, hade över huvud taget inte besökt spelklubben den här kvällen. Reine J var visserligen där, men hade kommit först vid 22.30-tiden och inte träffat på honom.

Sigge C hade i det här skedet av Palmeutredningen hörts vid ett tjugotal tillfällen, betydligt fler gånger än något annat vittne. I ett tidigt förhör förklarade han att Christer kommit till Oxen någon gång vid 22-tiden och stannat en kort stund. Vid ett senare förhörstillfälle trodde han att Christer kom ”någon gång vid 21-tiden”. Sigge C:s vittnesutsagor svajade betänkligt och det var svårt att med dem som utgångspunkt dra någon slutsats över huvud taget om Christer Petterssons besök på Oxen.

Problemet för Christer Pettersson var emellertid större än så. Sigge C påstod dessutom att Christer erkänt inför honom att han vilselett polisen. Det skulle ha skett när han hördes första gången av polisen på parkeringsplatsen i Rotebro i maj 1986. Han hade sagt att han sammanträffat med Sigge C på Oxen, men ljugit om tidpunkten när han lämnade klubben.

Samma dag som Christer Pettersson blivit förhörd på parkeringen, eller möjligen dagen efter, hade han i ett upprört tillstånd sökt upp Sigge C i bostaden. Och han hade då, berättade Sigge C i förhören, bett honom att ”backa tillbaka” den tid de träffats med ”ungefär en timme”, ifall polisen skulle förhöra även honom.

Framstöten tolkade Sigge C som ett försök från Christer Petterssons sida att förmå honom att vittne falskt. Syftet var att Christer ville styrka sitt alibi.

Under ett av förhören påstår Sigge C att han till och med blev instruerad att säga vilket tåg Christer tagit från Stockholms central. Allt för att alibit skulle hålla. Jag citerar ur protokollet:

Sigges bestämda uppfattning när han hörde tiden som Christer uppgivit, att han åkte/skildes ifrån Sigge, är att det icke var den tid som de skildes. Han påstår att de skildes senare än den tid som Christer bad honom säga, ifall han skulle höras av poliser. Vad Sigge kommer ihåg så var det någonting om att han skulle säga, att de hade skilts åt och att Christer tagit ett tåg som gick 20 i någon timma.

Mot den här bakgrunden vågar vi dra en säker slutsats:

Christer Pettersson var synnerligen angelägen om att skaffa sig ett alibi för mordet. För det talar hans egna ord, vittnesmålen från Oxen och inte minst Sigge C:s berättelse om hur Christer försökt tubba honom.

Om det hade stämt att Christer Pettersson verkligen lämnat Oxen strax efter klockan 22, hade han hunnit ta pendeln från Stockholms central med avgång strax före 23 och varit hemma i bostaden vid 23.30-tiden, precis som han hade hävdat i de första förhören. Att han justerade sin berättelse i förhöret den 14 december – och lade till att han somnat på tåget och hamnat i Märsta – går att se som en anpassning till Ulf S förhörsutsagor, som han kände väl till sedan tidigare. Tack vare omvägen via Märsta var den nya tiden för hemkomsten, 23.55, fortfarande förenlig med påståendet att han lämnat Stockholms central med ett tåg klockan 22.46, i god tid före mordet på Olof Palme klockan 23.21.

Men något stöd för att han skulle ha lämnat spelklubben Oxen strax efter klockan 22, fanns helt enkelt inte. Inget vittne på Oxen kunde bekräfta att han kommit vid 19.30 och stannat hela kvällen. Ett vittne, Jan L, trodde sig ha sett honom en stund före klockan 22, men även efter klockan 23.

Palmeutredarna lyckades även slå hål på påståendet att han aldrig rört sig på Sveavägen norr om Kungsgatan. En kvinna, Eva F, som kände honom sedan tidigare, berättade att hon talat med honom vid Konsumbutiken mittemot biografen Grand vid 21-tiden på kvällen. Hon hade sökt Sigge Cedergren utan resultat i hans bostad på Tegnérgatan alldeles i närheten. På fråga från Christer om hon visste om Sigge var hemma ska hon ha svarat att så inte var fallet utan att han nog hade gått på bio. Christer Pettersson ska då sprungit över till andra sidan Sveavägen och ställt sig utanför biografen Grand.

Till det kom flera personer från hans egen bekantskapskrets som hört honom berätta att han inte bara befann som på Sveavägen utan även i omedelbar närhet av makarna Palme vid tiden för mordet.

Några exempel:Anders O bodde i lägenheten rakt under honom på Kung Hans väg 35 i Rotebro. De talades vid en kort tid efter mordet, och Christer Pettersson ska då ha sagt, ordagrant:

Jag var ju precis där, jag var ju där av alla.

Stig G bodde vägg i vägg med honom. Två dagar efter mordet ska han ha träffat Christer som då sagt att ”jag var där ute på Sveavägen” och ”jag såg dom”, syftande på makarna Olof och Lisbeth Palme.

Domstolarna ansåg det klarlagt att Christer Pettersson befunnit sig i kvarteren kring mordplatsen under kvällen. Svea hovrätt skrev i domen att Christer Pettersson med ”betydande sannolikhet” uppehöll sig vid biografen Grand kring klockan 23, ungefär samtidigt som bioföreställningen som makarna Palme varit på slutade. Den sistnämnda slutsatsen går emellertid att ifrågasätta, eftersom vittnesmålen vid Grand är djupt problematiska.

Men oavsett Svea hovrätts slutsats stod det klart att Christer Pettersson blivit överbevisad på de flesta punkter. Trots det höll han under hela rättsprocessen fast vid berättelsen från förhöret den 14 december 1988. Han hävdade att han hade kommit tillbaka till bostaden klockan 23.55 och lämnat Stockholm city med ett tåg som troligen avgått 22.46, alternativt senast klockan 23.15.

Eftersom Ulf S väntade i lägenheten är han rimligen den enda person som har förutsättningar att säkert veta när Pettersson kom hem. Frågan är då vilken ledning hans uttalanden ger oss?

Vi har tidigare sett att han i förhören i november 1988 förlade Christer Petterssons hemkomsttid till strax efter tolvslaget. Men även Ulf S tidsangivelser skiftade över tid. I det allra första polisförhöret trodde han att Pettersson kom tillbaka vid 01-tiden på natten. I senare förhör flyttade han successivt tillbaka tidpunkten för Petterssons hemkomst, först till 00.30-tiden och sedan till 00.15-tiden.

Under rättegången i Stockholms tingsrätt sommaren 1989 velade Ulf S fram och tillbaka för att till slut stanna vid att det var ”runt tolvtiden”. Tidpunkten framstod därmed som i det närmaste förenlig med Petterssons egen tidsangivelse, klockan 23.55.

Det är ställt utom allt tvivel att Christer Pettersson utövade ett starkt tryck på Ulf S för att förmå honom att flytta tillbaka tidpunkten så att den överensstämde med hans egna uppgifter. Enligt flera personer i deras gemensamma umgängeskrets i Sollentuna grälade de under våren och försommaren 1986 gång på gång om klockslaget. Enligt vittnet Lars L handlade bråken om ”den där jävla halvtimmen hit och halvtimmen dit”. Ett annat vittne, Lennart H, sade att Ulf S berättat att Pettersson tvingat honom att vittna falskt.

Domstolarna var heller inte särskilt imponerade av vare sig Petterssons eller Ulf S:s piruetter. Den sistnämndes osäkra framträdande fick till följd att hans vittnesmål inte tillmättes något värde. Christer Petterssons påstående om hemkomsten blev med andra ord inte styrkt – men heller inte vederlagt. Det kunde under mordrättegångarna helt enkelt inte klarläggas när han kom hem till lägenheten.

Om hans egen uppgift om klockan 23.55 skulle stämma, kan han omöjligen ha bevittnat mordet i hörnet Sveavägen – Tunnelgatan klockan 23.21. Tidsmarginalen är inte tillräcklig ens om han skulle ha sprungit hela vägen till Stockholms central och haft maximalt flyt med pendeltågsavgången till Rotebro. Följaktligen kan då inte heller uppgifterna om att han blev vittne till mordet vara korrekta.

Vad är då sant? Går det att med någon slags tillförlitlighet slå fast att Christer Pettersson saknade alibi för tidpunkten för mordet?

Ja, det är faktiskt fullt möjligt. Det finns nytillkommen dokumentation som slår sönder Christer Petterssons alibi och som trovärdigt fastställer tidpunkten för hans hemkomst. Men dessa uppgifter kommer jag förhoppningsvis att kunna presentera i den bok jag skriver på.

Gunnar Wall gör en poäng av de så kallade ”alibivittnena” Algot Å och Enar H. Den förstnämnda påstod i ett relativt sent skede av målet att han iakttagit Christer Pettersson på Märsta pendeltågsstation klockan 21.30 mordkvällen. Enar H, som sade sig ha träffat Christer Pettersson hundratalet gånger, hävdade att han sett honom klockan 23.30 utanför pendeltågsstationen i Rotebro. Christer Petterssons försvarare åberopade vittnesmålen som stöd för att han hade alibi för mordet.

Gunnar Wall skriver:

Om båda dessa vittnesmål är riktiga – eller bara ett av dem – kan Pettersson varken ha varit en Palmemördare eller ett vittne i Dekorimahörnan.

Gunnar Wall torde vara ganska ensam om att tillmäta Algot Å och Enar H sådan betydelse. Algot var en omvittnad lögnhals och skrävlare. Varför dröjde han så länge med att komma till Christer Petterssons undsättning? Om nu Enar H kände Christer Pettersson så väl, varför hejade han inte på honom när de möttes öga mot öga mordkvällen utanför pendeltågsstationen i Rotebro?

Algot Å:s och Enar H:s vittnesmål prövades ingående av Svea hovrätt och underkändes som jag bedömer det på goda grunder. Vittnesmålen hindrar således inte, enligt min mening, att Christer Pettersson kan ha befunnit sig vid Dekorima när Olof Palme mördades.

Är Lillemor Östlin trovärdig?

Det råder inget tvivel om att intervjun med Lillemor Östlin är betydelsefull för filmen. Hon säger sig ha hört Christer Pettersson berätta om mordplatsen och att han ”drog som en avlöning” när han förstod att det skett ett mord.

Men hon är inte ensam om att placera honom där. Även vittnet Leif Ljungqvist tror alltså att det är Christer Pettersson som han sett stå nära Lisbeth Palme och få ögonkontakt med henne en kort stund efter skottlossningen.

Jag är den första att medge att detta är två vittnen som inte är helt enkla att hantera ur trovärdighetssynpunkt. I mitt förra svar till Gunnar Wall utvecklade jag hur jag ser på Leif Ljungqvist och hans vittnesmål.

När det gäller Lillemor Östlin är det viktigt att förstå det sammanhang i vilket hon erhöll informationen från Christer Pettersson. Jag ska ge lite av bakgrunden här, som ett komplement till intervjun i filmen.

Lillemor kände inte Christer Pettersson närmare. Däremot var hennes man, Helmer Östlin, och Christer Pettersson sedan länge väldigt goda vänner. De hade suttit samtidigt på kåken i yngre dar för var sitt dråp. Christer Pettersson för bajonettmordet, som det hette, fast det var ett dråp och Helmer för ett dråp i Ljusdal. Han gick därför under namnet Ljusdalsskräcken.

Helmer och Christer höll kontakten även när någon av dem satt inne. De brevväxlade och hjälpte varandra med några hundringar ibland. Christer deltog på Helmers begravning 2002 och dikterade ett stycke ur Iliaden vid kistan, men tvingades avbryta uppläsningen när känslorna tog överhanden.

Ibland besökte Christer Pettersson Helmer och Lillemor i deras lägenhet i Gubbängen. Det var vid ett av dessa tillfällen som Lillemor ska ha hört Christer Pettersson berätta att han stått och väntat på sin knarkleverantör Sigge C utanför Dekorima när Olof Palme mördades.

Gunnar Wall misstror Lillemor Östlin. Han kallar i sitt inlägg hennes berättelse för en ”skröna”. Gunnar skriver också att det är en ”väldigt sent lanserad nyhet” – något hon kom med ”först mer än 30 år efter mordet”.

Låt oss se hur det förhåller sig med tidsaspekten.

Lillemor Östlin var lojal mot sin man. För henne var det därför otänkbart att avslöja innehållet i Christers och Helmers samtal före makens död, vilken alltså inträffade 2002. Helmer blev vad jag förstår aldrig kallad till förhör i Palmeutredningen. Även om så hade skett är det, enligt Lillemor i intervjun, föga troligt att han skulle ha yppat något om sina samtal med Christer Pettersson.
När Helmer låg för döden hade han sagt att hon måste hitta på något för att fylla tomrummet efter honom. Det blev starten på hennes författarskap.

Några år efter hans död, 2005, kom hennes självbiografiska bok ”Hinsehäxan”. Vid det laget var även Christer Pettersson borta och Lillemor kände sig för första gången fri att berätta vad hon visste. I boken skriver hon:

”För min del tror jag att Lisbeth Palme såg alldeles rätt. Om Christer stod vid Dekorimas entré och hörde skottlossning, tittade han säkert fram för att se vad som hänt. Vad jag vet sade aldrig fru Palme att hon såg den person som hon identifierade som Christer Pettersson skjuta, utan bara att han var där.”

Lillemor Östlin har därefter flera gånger, i olika sammanhang, placerat Christer Pettersson på Sveavägen vid tidpunkten för mordet. När hon hördes av Palmeutredarna 2014 förde hon självmant saken på tal (förhöret rörde Thure Nässén) och berättade då samma historia som hon fem år senare delgav Håkan Pieniowski och mig.

Två år senare, 2016, var det dags igen. I TV 4:s dokumentär ”Gåtan Christer Pettersson” säger hon:

Jag ville ju faktiskt höra vad som försiggått och så vidare. Och han (Christer Pettersson, förf anm) berättade det. Han hörde skotten och tittade ut och när han såg att en man låg på gatan och en kvinna var där bredvid, då stack han fort som sjutton.

Mer än så utvecklade Lillemor Östlin inte resonemanget i programmet. Eller så tyckte TV 4:s producent att det hon sa var ointressant och klippte bort resten. Eller så fick hon helt enkelt inga följdfrågor.

När Håkan och jag träffade henne hösten 2019 sade hon sig vara förvånad över att ingen tidigare ställt mer ingående frågor om hennes vetskap om Christer Pettersson och mordplatsen. Vi var de första som tog hennes uppgifter på allvar, tycktes hon mena.
Jag har talat med en av de Palmeutredare som hörde henne 2014 och vi verkar ha kommit till samma slutsats: Lillemor Östlin förefaller trovärdig när hon talar om Christer Pettersson.

Så Gunnar, att Lillemor Östlin berättat ”först mer än 30 år efter mordet” stämmer inte. Hon berättade uppenbarligen så fort hon kunde, med tanke på de lojalitetsband som fanns framförallt gentemot hennes man Helmer. Det anmärkningsvärda är att vare sig du, Gunnar, eller några andra journalister tycks ha gått på djupet med hennes uppgifter tidigare.

”Två versioner”

På SVT Play, där ”30 sekunder” finns tillgänglig fram till 25 februari 2025, står det på presentationssidan för filmen (Ny version 2/3). Gunnar Wall undrar vad som döljer sig bakom formuleringen.

Så här förhåller det sig:

Veckorna före premiären (26 februari) visades filmen för ett tiotal speciellt utvalda personer. Vi fick in många kloka synpunkter och några av dem ledde också till justeringar i klippningen. Men ett förtydligande i det av skådespelare inlästa tingsrättsförhöret med Lisbeth Palme blev tyvärr inte åtgärdat före premiären. Ansvaret är helt och hållet mitt. Direkt efter premiären, i samband med att en kopia av filmen togs fram för dansk televisions räkning, fixades detta. Oavsett om det handlar om stora förändringar eller som i det här fallet en liten korrigering är det SVT:s policy att detta ska noteras.

Trafiksignalerna

Gunnar Wall är inte nöjd med min tidigare beskrivning av Trafikkontorets undersökning. Han menar att jag i mitt utförliga inlägg ”drastiskt” skulle ha ”tonat ned” betydelsen av Trafikkontorets uppgifter för filmen.

Om du, Gunnar, uppfattar den skrivna texten på det sättet är det din sak, inte mitt problem eller filmens. Det är i alla lägen vad som visas och sägs i filmen som gäller.

Anledningen till att vi vände oss till Trafikkontoret i Stockholms stad har jag beskrivit tidigare. Vi ville veta hur det kunde komma sig att vittnet Inge M ideligen fick grönt ljus i korsningen. Vilken var den tekniska förklaringen? Hur fungerade detektorerna? Var i körbanan fanns de?

Att Inge M:s parkering på Tunnelgatan påverkade trafiken på Sveavägen stod redan klart. Det vittnade inte bara han själv om i polisförhören utan den slutsatsen kunde vi dra även av Jan A:s och Leif Ljungqvists vittnesmål.

Trafikkontoret var oss behjälpliga i att förstå principerna bakom signalsystemet. Svårare än så var det inte. Filmen stod inte och föll med detta på något vis.

Jag kan tillägga en sak:

Genomgången som vi gjorde tillsammans med en av Trafikkontorets främsta signalexperter är dokumenterad och sparad till eftervärlden. Framöver, i något lämpligt sammanhang, kan det kanske finnas ett värde att redovisa den i dess helhet.

Men för filmens skull – eller för den delen för sakdiskussionen om Palmemordet – är detta inte nödvändigt. För förståelsen av händelse- och tidsförloppet de första 30 sekunderna efter skotten är det fullt tillräckligt att se filmen och ta till sig av dess slutsatser. För övrigt står det ju var och fritt att undersöka trafiksignalsystemet på samma sätt som vi gjorde.

Även det ”osannolika” är ibland sant

Gunnar Walls uppfattning är att åtalet mot Christer Pettersson är resultatet av en konspiration. Den ”rätt ensamme, maktlöse och allmänt jobbige missbrukaren Pettersson kom att bli utsedd till praktisk huvudmisstänkt”, skriver han.


Vilka skulle i så fall ha riggat målet mot Christer Pettersson?

Om jag tolkar Gunnar rätt menar han att det bland annat rörde sig om mindre nogräknade poliser (läs: till exempel polismannen Thure Nässén) och kriminella med egna intressen att försvara (läs: knarkhandlaren Sigge C med flera kriminella i kretsen kring honom).

Men Gunnar stannar inte där. Även åklagarna i Petterssonmålet skulle ha varit en del av den konspirativa miljön. Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson som makens mördare ”framstår som styrt och framprovocerat av åklagarsidans manipulationer”, heter det.

Det är inte helt enkelt att följa Gunnars tankegångar, men så här tolkar jag fortsättningen:

Polis och åklagare betedde sig ”skandalöst” i fallet Christer Pettersson. Han ”singlades ut som lämplig misstänkt Palmemördare på i princip inga sakliga grunder alls”. Men i likhet med Holmérs PKK-spår var Pettersson ett ”luftslott” som till sist lyckligtvis sprack.

Nästkommande stycke i Gunnars text lyder i dess helhet:

Och mot den bakgrunden framstår det för mig som osannolikt att just Pettersson av alla människor skulle ha råkat uppehålla sig vid just Dekorimahörnan av alla platser i Stockholm samtidigt som någon annan mördade Palme några meter intill.

Gunnar lanserar också en egen ”betydligt enklare förklaring” till uppgifterna om att Christer Pettersson befunnit sig vid Dekorima, nämligen att ”Lisbeth av åklagarna suggererades att tro att hon sett Pettersson på mordplatsen”.

Men är det verkligen så osannolikt att Christer Pettersson befunnit sig vid Dekorima när mordet skedde? Jag tycker inte det.

Christer Pettersson kände mordplatsen och kvarteren däromkring som hans egen ficka. Efter det så kallade bajonettmordet 1970 på Kungsgatan hade han flytt in på Tunnelgatan, just den väg som Olof Palmes mördare tog.

Mordkvällen var han inne i Stockholms city under tre, fyra timmars tid för att få tag på amfetamin. Svea hovrätt skriver klokt i sina friande domskäl att hans ansträngningar att skaffa ett alibi inte gör honom till mördare. Det kan finnas andra skäl till hans beteende. Jag menar att en orsak kan ha varit att han ville dölja sin närvaro som vittne på mordplatsen. Om han självmant hade berättat om det, hade han troligen dömts till livstid.

Det var välkänt att Christer Pettersson kunde vanka av och an i timmar på Sveavägen i väntan på knarklangaren Sigge C och några gram amfetamin. Sigge bodde på Tegnérgatan nära Grand och promenerade enligt Lillemor Östlin ofta förbi Dekorima på vägen hem från spelklubben Oxen, där han var delägare. Hans fästmö, Lena Å, bodde för övrigt under en period i en lägenhet på just Tunnelgatan.

Enligt Östlin var Dekorimas varuintag Christer Petterssons tillhåll där han kunde stå och vänta på Sigge. Det var ett bra ställe, särskilt om vädret var dåligt. Dessutom var han mindre exponerad där inne för polisens knarkspanare.

Som vi sett är det inte bara Lillemor Östlin som bär vittnesbörd om att han befunnit sig på mordplatsen. För flera bekanta berättade han alltså dagarna efter mordet att han råkat vara på Sveavägen.

Gunnar spekulerar om att Sigge C kanske tog bakgatorna i stället för Sveavägen när han gick hem från spelklubben. Vad jag vet finns det ingenting som tyder på att detta skulle ha varit en regelbunden vana. Om jag får gissa i likhet med Gunnar, kan jag tänka mig att en knarkhandlare av Sigge C:s snitt (småhandlare, oftast med några gram amfetamin på fickan) i hög grad styrdes av var polisens narkotikaspanare befann sig för stunden. Han sålde rimligen sitt knark på alla möjliga ställen i kvarteren runt omkring bostaden på Tegnérgatan. (Själva lägenheten höll polisen under uppsikt från en ”holk” i en grannfastighet.) Om varuintaget vid Dekorima, som Lillemor Östlin hävdar, var ett utmärkt försäljningsställe finns det enligt min mening skäl att tro henne. Hon hade ju som bekant egen mångårig erfarenhet av att sälja narkotika utan att bli upptäckt av polisens spanare.

Lillemor Östlin berättade för övrigt under intervjun hösten 2019 att hon trodde att Sigge C var på väg hem till fots minuterna efter mordet. Men när han kom fram till korsningen Kungsgatan – Sveavägen skulle han ha sett blåljusen nere vid Dekorima och därför vänt tillbaka till Oxen. Enligt Lillemor Östlin kan han ha haft amfetamin på sig och det kan ha varit orsaken till att han ville undvika mordplatsen. Därför tog han i stället en bil hem till Tegnérgatan och körde via Luntmakargatan. Men det ska understrykas att Lillemor Östlins uppgifter är en spekulation.

När jag läser Gunnars resonemang om sannolikheter går tankarna osökt till Harrisburg och Tage Danielssons eminenta monolog om sannolikheten för en kärnkraftsolycka. Och även till den gåta vi talar om här, mordet på Olof Palme. Det som framstår som osannolikt kan givetvis inträffa. Vilka hade före mordet trott att Sveriges statsminister skulle skjutas halv tolv på natten utan livvaktsskydd på öppen gata i Stockholms city? ”Sådant händer inte i Sverige”, var en allmän reaktion efter skotten.

Argumentet att det är osannolikt att Christer Pettersson var vid Dekorima väger därför lätt i min föreställningsvärld. Hur Gunnar Wall dessutom kan komma fram till att den ”statistiska sannolikheten” för att han varit där är ”försvinnande liten”, är obegripligt. Det är naturligtvis inte möjligt att applicera matematikens sannolikhetslära på den saken. Är det något diskussionen om Palmemordet INTE handlar så är det vetenskaplig exakthet. Så länge mordet är olöst får vi nog alla finna oss i att vara hänvisade till det egna sunda förnuftet.

Avslutande ord

Jag är glad att jag fått en möjlighet att i två längre texter resonera kring filmen ”30 sekunder” och diskutera innehållet med dig, Gunnar. I Palmemordets eget universum av privatspanare och andra intresserade är du ett föredöme med din lugna och sansade ton. Jag har också fått intrycket, efter att ha följt ditt författarskap sedan 90-talet, att du verkligen anstränger dig för att skilja på sak och person.

Därför blev jag förvånad när jag läste din avslutande kommentar. Plötsligt är det inte den vanliga resonerande Gunnar läsaren möter utan snarare en Palmedebattens egen ”gatekeeper” som sänker sig till en nivå som jag inte skådat tidigare.

Jag ska illustrera vad jag menar med låg debattnivå.

Du gör exempelvis en retorisk poäng av att jag, naturvetare som jag är, inte kan skilja på gammalgrekiska och latin i texten. Dessutom sätter du rubriken ”Viktigt med respekt för detaljer” på ditt inlägg. Jag har svårt att se vart du vill komma med det? Misstag, stora som små, gör vi alla. Och med den film som vi diskuterar har detta inget att skaffa.

Ett annat exempel rör missbrukaren Roger Östlund och hans vittnesmål i Palmeutredningen. Du skriver, med ett mästrande tonfall, apropå vittnesmålet:

Jag trasar gärna sönder det i småbitar om så skulle vara fallet.

Ivern att få lägga vantarna på ett lättfångat byte går inte att ta miste på. Östlunds namn nämns förvisso i förbigående av Lillemor Östlin, men hans vittnesmål har ingenting att göra med filmens slutsatser eller dess research.

Tack för ordet!

Annons

73 reaktioner på ”Slutreplik från Bo G Andersson: Lillemor Östlins uppgifter är trovärdiga

 1. Hej Bo G Andersson,

  Tack för din avslutande text! Personligen tror jag kanske inte så mycket på den här hypotesen, men som jag noterat tidigare finns det i jämförelse med andra teorier åtminstone visst stöd hos en del vittnen och andra uppgiftslämnare. Därför har den starka ovilja som riktas mot dig förvånat mig, eller kanske inte när jag tänker efter; debattklimatet vad det gäller Palmemordet är ofta mycket uppskruvat.

  Däremot bedömer jag att det röda trafikljusintervallet – eller snarare tidsperioden från grönt till grönt – är längre än de 15-20 sekunder du spekulerar kring. Men som jag också nämnt tidigare finns en möjlighet att Hans J körde mot rött i samband med sin U-sväng (men inte ville uppge detta i polisförhör) och då kan ändå din teori rent teoretiskt fungera.

  Jag ser även fram emot din eventuella bok!

 2. Jo, jo. Ytterligare en massa snömos.

  Anders B och Inge M är åsyna vittnen och ser vad som händer en stund före, de ser själva dådet och de ser vad som sker strax efter. Inget framkommer från dessa om en passerande person.

  Och det bärande i detta fall skulle vara trafiksignaler… Men vad finns i de tidiga vittnesmålen om någon förbipasserande? Ingenting.

  När bilarna står stilla för rött i korsningen väljer ett antal att stiga ur bilen omgående för att bege sig till brottsplatsen och hjälpa offret. Stefan G, Anna H och Karin J skyndar sig fram. Men ingen av dem ”krockar” då med Christer Pettersson. Det borde de ha haft minnen av i så fall. Och varför korsas inte deras vägar med Christer Petterssons? Jo, därför att han just då har somnat på pendeltåget hem och har passerat Sollentuna norrut.

 3. Leif L (86 03 01)

  ”Han rullade framåt men skulle stanna som andra bil i sin fil för rött ljus
  vid korsningen med Tunnelgatan.
  Han hörde då en smäll.
  Ljuset slog om till grönt och framförvarande fordon, liksom han själv började köra på nytt. Då kom den andra smällen”

  Vidare i samma förhör:

  ”Vi kommer fram mot ljussignalen Tunnelgatan – Sveavägen och när
  den slår om till grönt, då har vi alltså våra blickar fixerade åt vänstersidan där (ohörbårt) och så smäller ett skott till. Det smäller alltså ett skott till i samband med att det slår om till grönt ljus i korsningen”.

  Här får man ju den direkta uppfattningen att ljuset slog om från rött till grönt under själva inbromsningen, men att han redan hunnit gasa upp igen då det andra skottet föll.
  Han var alltså liksom Anders D i på väg söderut vid tidpunkten för det andra skottet, men sannolikt hade han fortfarande ett antal meter fram till trafiksignalen där han ändå stannade och blev stående en stund. Inte på grund av rött ljus – eftersom det var grönt, utan på grund av mordet.

  Det gröna ljus som Anders D hann köra på – och dessutom komma ut en bit i korsningen måste ha varit samma intervall som Leif L gasade på för, men Leif låg ett antal meter norr om korsningen, och måste förstås bromsa igen pga att Hans J inte kommit i väg.

  För att resonemanget om det snabba trafikljusomslaget ska bli trovärdigt måste det ha slagit om tre gånger på tre sekunder.
  Grönt – rött – grönt, mellan det första och det andra skottet. Men intervallen mellan det första och andra skottet kan inte ha varit längre än tre sekunder.

  Jag tror att det handlar om att förarna av bilarna fick uppmärksamheten riktad åt ett annat håll, och glömde under några sekunder att det faktiskt var grönt ljus innan de äntligen åkte ut och gjorde sina respektive U-svängar.

   1. Tack Per.

    Jag tycker att filmen är klart vilseledande, och har inte gått på djupet med vad dessa vittnen egentligen berättat. Vissa förhörsprotokoll lämnar öppet för tolkningar, eftersom de inte alltid går så djupt in i själva trafikljusomslagen, men det framgår ändå tillräckligt tydligt hur det hela har gått till. Exempelvis stod Hans J och väntade precis som Anders D och åkte när det blev grönt, och gjorde sin U-sväng, och var framme mycket fort. Det är oklart vem Bo G ansåg att Hans J såg. Kanske menar han att det var gm i första skedet och CP som sågs inne i gränden? Det borde väl nästan vara så han menar, för något annat utrymma för CP finns ju inte – men det betyder ju att CP var mannen som sprang upp för trappen. Vilket Lars J inte tror, och vart tog mördaren i så fall vägen?
    Klart är att ingen sett två personer springa samma väg in i gränden.
    När det gäller ljusomslagen, så borde man också ha lyssnat igenom tings och hovrättsförhören där de får möjlighet att i detalj beskriva hur det gick till.

     1. Tack Gunnar.
      Då ser jag fram emot att vi (kanske) får möjligheten att utreda de detaljerna med Bo i kommentarsfältet.

 4. Hej Bo G Andersson och tack för att delar med dig av dina intressanta tankegångar!

  Jag tycker du förklarar på ett ganska trovärdigt sätt att några centrala vittnen kan ha missat att det var en man som sprang in i gränden bara knappt 10 sekunder efter mördaren. Men för mig räcker inte det, man måste se till helheten och då blir din teori obegriplig för mig. Det var ca 20 vittnen som påstår sig ha sett mördaren och blivit förhörda av polis inom en månad från att mordet begicks, flera av dem bara 1-2 timmar efter mordet. För mig är det helt osannolikt att alla dessa ca 20 vittnen utan ett enda undantag har missat att det var två män som med bara ett fåtal sekunders mellanrum sprang in i gränden. Menar du att det är sannolikt att ALLA ca 20 vittnena ska ha missat att det var två olika män som sprang in i gränden så tätt efter varandra? Och i så fall hur förklarar du det?

  1. Jag kan förklara det. Folk har hotats och vissa kände igen gärningsmännen som var poliser. Sedan har förhör trollats med. Så …det var inte så svårt.

   1. Förhoppningsvis är du inte ljudmarodören från Youtube, som inte förmår läsa innantill eller tolka tillgängliga förhör utan att ta av konspirationsglasögonen. Men jag förutsätter att du är någon annan och således värd att lägga tid på. Vad har du för fog för påståendet att det rört sig om flera gärningsmän och för att dessa vad poliser? Och vad har du för fog för påståendet om manipulation med förhör?

    1. Polisman Jerker vittnade i rätten att personer var felplacerade med flera hundra meter på Sveavägen. Sedan att det fanns vittnen som borde hörts mer än endast med telefon. Om du läser förhörenordentligt, så ser man att issa skarpa frågor undviks, såsom att det setts 2 st gärningsmän. Poliser skyddar varandra, det är inget nytt, så slå bort fluffet ur ögonen. Det finns artiklar med fd poliser från Norrmalm son arbetade på 80 talet, där de sagt att de planterat bevis, gjorde olagliga saker etc. Så att andra kollegor styrt förhör eller manipulerat dem är inte så långsökt. Att det är flera gärningsmän kan enkelt utläsas av WT männen bla och andra förhör där flera personer blivit avsläppta ur en VW buss, utanför Bohemia endast minuter innan mordet. De tog placering vid Dekorima och Luntmakargatan. Om du tror att en ensam person klarade av att skjuta OP och komma undan, då är du värre än en sk marodör. Sån tur har ingen. Därtill bör du nog skaffa ordentliga hörlurar och glasögon.

     1. Matte, Johan M,
      det finns sakargument i ert meningsutbyte. Men se till att ni håller er till dem om ni ska fortsätta er inbördes debatt här på bloggen.

     2. ”andra förhör där flera personer blivit avsläppta ur en VW buss, utanför Bohemia endast minuter innan mordet. ”

      Vilka förhör är dessa? Har du möjligen länkar till dessa?

      1. Fick dom tillskickade förra året..jag får leta lite och se om jag kan hitta dom, så kan jag länka till en drive.

     3. Det finns ingen naturlag som säger att en ensam person inte klarar att mörda en statsminister och komma undan. Även en helt och hållet ensamagerande gärningsman kan med en kombination av tur och skicklighet komma undan. Exempelvis hade gärningsmannen turen på sin sida att offret befann sig på allmän plats utan livvakter och dessutom precis vid mynningen av en smal och mörk gränd delvis blockerad av byggbaracker som ledde fram till trappor upp till ett område med ganska folktomma bakgator dvs. en bra flyktväg fanns för en ensam gärningsman som kunde försvinna springande från mordplatsen utan att kunna förföljas av några bilar. En ensam gärningsman hade turen på sin sida tveklöst.

      För övrigt är det skillnad på en helt ensamagerande gärningsman och en gärningsman som är ensam på själva mordplatsen vid mordtillfället men haft hjälp av andra personer med förberedelse och planering av dådet inklusive övervakning och ev. avlyssning av offret och kanske har han fått hjälp av andra personer att lura offret i en fälla i form av ett avtalat möte nära mordplatsen. Även en gärningsman som är ensam på mordplatsen kan ha fått hjälp av andra med flykten efteråt och till exempel ha blivit upphämtad av en flyktbil

   2. Jag utesluter inte att förhör skulle ha kunnat förvanskats då jag inte litar på polisen i detta ärende. Men detta borde ju ha kommit fram i intervjuer med vittnen som gjorts av journalister genom åren.

 5. Utesluter inte formuleringen ”Om Christer stod vid Dekorimas entré och hörde skottlossning, tittade han säkert fram för att se vad som hänt.” både förstahands- och andrahandskännedom om Christers närvaro på mordplatsen?

 6. Bo G Andersson.

  Du skriver:
  ”När det andra skottet går av två, tre sekunder senare är Leif och Jan under inbromsning i korsningen. Ljussignalen står nämligen på rött”.

  Var hittar du detta?
  Som jag i min förra kommentar skrev, står det rakt motsatta i förhöret med Leif L:

  ”Vi kommer fram mot ljussignalen Tunnelgatan – Sveavägen och när
  den slår om till grönt, då har vi alltså våra blickar fixerade åt vänstersidan där (ohörbårt) och så smäller ett skott till. Det smäller alltså ett skott till i samband med att det slår om till grönt ljus i korsningen”

  Bo G Andersson skriver vidare:
  Anders D har fått grönt och hunnit rulla några meter ut i korsningen när det första skottet avlossas. Han hör skottet, riktar blicken till vänster och ser det andra skottet.

  I Anders D:s förhör står:

  ”Omedelbart som Anders D startat färden igen, hör Anders D en kraftig smäll, som kommer från det håll han sett de 3 personerna stått och samtalat.
  Anders D, som hunnit ut i korsningen vänder på huvudet samtidigt som han hör ytterligare en kraftig smäll”.

  Alltså: Anders D har precis fått grönt då han hör den första smällen, omedelbart efter att han startat färden. Det betyder inte att han rullat ut i korsningen.
  Den andra smällen däremot som kommer 2-3 sekunder senare kommer då han hunnit rulla ut i korsningen. Han kan ha kört högst ett par sekunder för annars skulle han ju vara förbi.

  Vi går tillbaka till Leif L.
  Norr om korsningen kommer alltså Leif L rullande, och även han säger att han fått grönt precis då den andra smällen kommer.

  Vi kan därmed vara helt säkra på att det fortfarande var grönt ljus bakom Anders D då han befann sig i korsningen vid den andra smällen.

  Svaret på våra frågor finns inte hos trafikkontoret, utan vi kan konstatera att Leif L inte kom iväg lika fort genom korsningen som Anders D.
  Vad kan detta bero på?
  Jag gissar att det dels handlar om att framförvarande bil (Hans J) inte var lika snabb på gaspedalen som Anders D, och dels om att Leif kom rullande, och redan var något på efterkälken.
  Dessutom handlar det om att Leif av naturliga orsaker dröjde sig kvar norr om korsningen för att kunna se vad som händer, och ringa sitt larmsamtal.
  Trots att det var grönt alltså.
  För vad är alternativet? Att Leif på sin högst 50 meter långa färd från det första skottet – först haft rött, (första skottet) sedan grönt och därefter återigen fått rött (andra skottet) under inbromsning.
  Det står inte så i förhöret, utan det står ju tydligt att det slår om till grönt vid andra skottet.

  Själva trafikljusignalen har ju också en gul lampa som lyser någon sekund under omslagen, så vad som är rött och grönt kan ju vara en bedömningsfråga.
  Låt oss anta att Anders D startade på gult.
  Varför krångla till det med att involvera Lillemor Östlin, Christer Pettersson och Sigge Cedergren utifrån en tilltrasslad analys av trafikljusen?

  1. Hans J säger dessutom i hovrätten att det precis blir grönt efter första skottet, och att han vid det andra skottet hunnit köra en bit innan det smäller ytterligare en gång. De satt stilla för rött menar han, och körde vid grönt, i samband med skotten.

   ”Det är ju nästan efter varann skotten kommer, så jag hinner inte så långt däremellan.
   Anders Helin: Du har börjat köra då?
   Hans J: Jaa.
   Anders Helin: ”Vid det första skottet står du stilla”?
   HJ: ”Det blir ju grönt precis. Jag har precis rullat iväg när det smäller till va”

   Detta indikerar att Hans J körde i samma intervall som Anders D, och att Leif L kom rullande strax där bakom.
   Alla vittnen är samstämmiga, och det kan inte ha varit några sekundkorta intervaller vid ljussignalen som framkallades av Inge M.

   1. Det räcker väl med att observera vilken gatukorsning som helst så ser man att inte alla bilar startar samtidigt när det slår om till grönt. Det vanliga är att det är en tidslucka mellan bilarnas starttidpunkter, vilket resulterar i att avståndet mellan bilarna töjs ut (ökar med tiden). Det gäller både bilar efter varandra, och bilar bredvid varandra.

 7. ”För flera bekanta berättade han alltså dagarna efter mordet att han råkat vara på Sveavägen.” skriver Bo G Andersson. Detta är väl knappast bestyrkt. Det som är styrkt är att alkoholister flera år efter mordet påstår saker om Christer när en gigantisk belöning har utlovats. Märkligt att dessa bekanta inte ger sig till känna 1986, så att vi skulle ha någon anledning att tro på dem. Det verkar liksom med Thomas Petterssons bok vara mycket sena berättelser som Bo G Andersson bygger på. Inte tror jag på Enar och Algot heller och Gunnar sänker tyvärr sina mothugg genom att hänvisa till dem.

  ”Lillemor Östlin har därefter flera gånger, i olika sammanhang, placerat Christer Pettersson på Sveavägen vid tidpunkten för mordet.” skriver Bo G Andersson. Hur kommer det sig då att hon väntar till 2019 innan hon säger att hon faktiskt fått veta detta själv, från Christer eller från sin man? Varken 2005 eller 2014 har hon sagt detta rakt ut och därmed har hennes uppgifter framstått som spekulationer. Det spelar ju ingen roll att hon tagit upp att Christer kan ha varit på mordplatsen om hon inte tagit upp varför hon trott det. Då framstår det ju snarare som att hon 2019, när alla som kan säga emot är döda, kan påstå att Christer själv sagt något som hon haft 15 år på sig att påstå att Christer sagt, men låtit bli. Hur kan detta göra henne MER trovärdig? Hur kan det vara relevant vad en Palmeutredare tyckte om det Östlin sa 2014, när hon alltså inte sa att Christer själv påstått att han var på mordplatsen?

  Som någon annan skrev verkar det vara snömos det här. Ingen har sett fler än en gärningsman eller person som kan misstas för gärningsman. Gösta Söderström hörde inte något vittne tala om fler än en person. Ingen annan polis på platsen hörde heller något sådant.

  1. Varför är det så viktigt att visa att CP varit på plats som oskyldig åskådare fast ”ingen” såg honom? Vad leder det till vad gäller mordgåtans lösning?

   I så fall kan väl också SE varit på plats som oskyldig åskådare fast ”ingen” såg honom? Men det är väl inte det som SVT vill leda i bevis?

   1. Det känns väl mest som om man vill ”rädda” Lisbeth Palmes ära och samtidigt få bort hennes utpekande från diskussionen om mordet. Om Christer var i faggorna men var vittne kan han avskrivas och man får åtminstone en person mindre att fokusera på.

    1. CP är väl redan avskriven (hovrättsbeslut, plus nekande av ny prövning).

     Det finns inga sakliga skäl att fortsätta att älta CP i statlig television.

  2. Jag har ingen koll på vad Östlin faktiskt sa 2014. Vet Gunnar måhända? Om hon sa det hon sa till filmskaparna kan det ju stärka hennes uppgifter, om än marginellt, men om hon bara spekulerade har det ju inget värde.

  3. Ojdå..både LP och SE glömde du. SE återgav vad LP sagt, hon sade ”dom har skjutit mig också”. Dom är två st personer, om man inte gör en hen av allt.

   1. Det är väl ett bildligt sätt att uttrycka sig när man inte vet vem som ligger bakom något? Gösta Söderström talar i hovrätten om att ett vittne sa ”dom”, men handlingarna från 1986 visar att han inte hört något om fler än en person; han uttryckte sig alltså bildligt. Lisbeth trodde ju dessutom uppenbarligen kort senare att Ustasja låg bakom, dvs. ett ”dom”. Om hon sagt så till SE (han kan lika gärna minnas fel i slutet av april 1986) syftar hon uppenbart på att okända förövare skjutit på dem, inte på att hon själv sett mer än en gärningsman.

 8. Ytterligare kommentar till hypoteserna som framförs i 30 sekunder:

  Teorin om en oskyldig Christer Pettersson på att Leif och Jan sett två olika personer springa in i gränden.
  Jan ska ha sett den riktige gärningsmannen och Leif ska ha sett CP.
  CP bör då alltså ha sprungit några sekunder bakom, men endast en person kom fram till Luntmakargatan, och det bör alltså inte ha varit CP. Var tog då CP vägen?
  Hur lyckades han göra sig osynlig för Lars J?
  En besvärande detalj i sammanhanget är att både Leif och Jan tycker att den man de sett rör sig som CP.
  Jan berättar om detta i ett förhör 1996. Han pratar om det karaktäristiska ”första klivet”

  Detta trots att de enligt Bo G Anderssons hypotes sett två olika personer, men båda har reagerat på samma filmsekvens från en övervakningskamera föreställande CP planka på Rotebros pendeltågsstation.
  Men denna sekvens sändes ju på TV flera år efter mordet, jag gissar på 1989.
  Både Leif och Jan hänvisar alltså till samma klipp, dragit samma slutsatser om vem som sprang, men enligt Bo G Andersson har de inte sett samma man.

  Ytterligare en svår nöt, kanske den svåraste är att Anders B inte sett en amfetaminsugen Christer Pettersson, eller någon annan person stå vid Dekorimas lageringång.
  Det är svårt att förstå det då Anders gått omkring utanför bankomaten bara 7 meter norr om lageringången under ett par minuter.

 9. Tycker det blir selektivt och tendentiöst när du Bo bortsorterar CPs alibivittnen till ”omvittnad lögnhals och skrävlare” och varför inte vittnet hälsade på CP när han såg honom, samtidigt som du du bygger din teori i stora drag på vittnen som byggt sina liv på droger, kriminalitet och lögner. Att ta CPs, Sigges och Östlins ord på allvar tror jag är stora misstag. Känner själv en finsk kvinna som drogade med CP i Sollentuna från den tiden. Hon är helt säker på att CP INTE är Palmes mördare.

 10. Bo G: ”Misstag, stora som små, gör vi alla. Och med den film som vi diskuterar har detta inget att skaffa.” Det ”lilla misstaget” att citera Lisbeth helt galet så att det verkar som om hon pratar om en person medan hon pratar om en annan tycks han glömma. Inte konstigt att han kallar den rent vilseledande återgivningen av förhöret för ”ett förtydligande”. Han verkar fortfarande inte vilja medge att hela återgivningen är missvisande.

 11. Det positiva med dokumentären är att den ger de vittnen rätt, som pekat ut Christer Pettersson. Men till skillnad från filmmakarna menar jag att Pettersson som gärningsman är avsevärt mycket troligare än i rollen som ett slumpartat vittne.

  Så all heder åt upphovsmännen som återupprättar centrala vittnen, inte minst den baktalade Lisbeth Palme. Däri ligger dokumentärens stora förtjänst. Sedan får man ha överseende med att SVTs alternativa scenario saknar trovärdighet och logik.

  Det tittarna sist och slutligen kommer att bära med sig lär ändå bara vara att CP-spåret fått förnyad aktualitet. Det räcker långt.

  1. Skulle jag tro på CP som mördare hade jag tyckt att de gjort teorin en björntjänst genom fokus på trafiksignaler, mycket sena utsagor från bl a Leif, alkisar som inte hördes inför rätta och Östlin. Ingenting i dokumentären eller i Bo G:s inlägg stärker tesen om CP som gärningsman, och det var ju inte heller meningen. Lisbeth blir förvrängd och stympad och inte återupprättad.

 12. Märklig logik från Bo G stundom. Att endast Jan A och inte Leif L på mordnatten kan berätta om mördarens signalement för fruarna KAN naturligtvis inte bero på att Leif såg en annan person än Jan A; båda har ju varit säkra på att de sett just mördaren och Leif har aldrig påstått att han i själva verket sett en annan man än Jan A sett. Leif är säker på att han såg Christer som mördare i sin skrift från förra året. Istället förklaras Leifs ovilja att uttala sig på mordnatten – om nu detta är sant och inte en Bo G-skröna – naturligtvis bäst av det som Jan A själv uppger, nämligen att Leif inte såg (särdeles mycket av) mördaren. Som justitierådet Regner skrev: ”L.L:s identifiering får visst stöd av vad dennes hustru berättat om makens reaktioner efteråt men motsägs av uppgifter som J.A. lämnat och som avser L.L:s möjlighet att iaktta gärningsmannen.” På LAC-bandet hör man Leif fråga ”Har du något signalement på den där killen?”. Leif frammanar uppenbarligen en tydligare bild av gärningsmannen senare, men om denne har rock, jacka eller päls (!) kan Leif inte redogöra för under de första dagarna. Leif kan endast tala om en mörkhårig gärningsman som försvann ur Leif åsyn i mörkret. Så småningom tillkommer detaljer om markerade anklar etc. 1996 är han säker på Christer. Jag tycker att man gör bäst i att bedöma Leifs trovärdighet som låg, även om han säkert är en tillförlitlig och trevlig person.

  1. Johan M.

   Frågan som han ställer till sin kollega Jan A angående signalementet på ”den där killen” handlar förmodligen inte om gärningsmannen. Av Jan A:s svar framgår att den personen som åsyftades hade en grå (?) luva/mössa. Vilket Jan A inte alls menar att gärningsmannen hade.
   Det troligaste är att det handlade om vittnet Anders B som de inte ville tappa ur siktet.

   1. Om det är så, är det ju märkligt att Anders dagen därpå har förvandlats till en kepsman i deras minnen. Det säger något om minnen och deras (mycket låga) tillförlitlighet. Fakta kvarstår att man knappast kan anföra Leifs påstådda ovilja att beskriva mördaren under mordnatten som belägg för att han i själva verket såg en annan flyende man än mördaren.

   2. Jörgen

    Det är väl så att det är Anders B som på LAC-bandet svarar Leif ”blå (eller grå) luva/mössa”. Han frågar ju dessutom innan ”såg ni var han tog vägen” varpå JÅS svarar ”han sprang in i den smala gränden där”. Leif torde således ha hört ”han” två gånger innan sin fråga om signalement. Därav finner jag det naturligt att han med ”killen” avser gm.

    1. Per Johan.

     Jag tror att det är en konversation mellan Leif och Jan vi hör.
     Att det är Jan som säger ”Du måste ha sett nåt” (riktat till AB) ”Såg du vart han tog vägen?” Också Jan, men inte helt klart vem han menar. Kan det ha varit AB som förlorades ur sikte?
     Grå luva mössa” Också Jan.

     Anledningen till att jag tror det är att jag tillsammans med Jan A lyssnat på sekvensen, och han säger att det är han som säger detta.
     Han skulle inte sätta en mössa på huvudet på gärningsmannen, så det måste handla om något annat.

     Det jag tänker mig är att han ansåg att Anders B var ett viktigt vittne som inte fick försvinna, och enligt både JÅS och JA var han ju på väg bort.
     Han kom gående norrut chockad och ville därifrån, efter att JÅS parkerat bilen, varpå JÅS stoppade honom, och min gissning är att det är detta som diskuteras.
     Jag vill inte helt säkert påstå att det är så, men utifrån vad som sägs och tidpunkten, så kan det ha varit så.

     Det där med gränden är en kommentar som kommer efter ett långt ljudavbrott, och det kan säkert vara JÅS som säger det.

     1. Jörgen
      Är nog ändå ganska övertygad om att det är Anders B och att Jan A minns fel vad gäller uttrycket mössa. Dels pga av rösten på bandet men också p.g.a. att Leifs fråga ”har du nåt signalement på den där killen” inte låter som om om den riktar sig till en kompis (Jan) utan mer naturligt till den som ”måste ha sett nåt”, dvs Anders B.
      Viktigt är väl också att påminna sig om att Jan A , till skillnad från Anders B, i tidiga vittnesmål uppgivit att han inte sett någon huvudbonad (istället svarthårig/barhuvad i andra förhöret).
      Stämmer att JÅS kommentar är efter ljudavbrottet, vilket kanske inte var svar just på Anders B:s fråga som du nämner.
      Konstigt att inte PU gjorde röstanalyser (eller?) kring detta. Det finns ju också frågan om vem som säger ”han vart skjuten” – sa Jan något om detta?
      Mvh
      Per Johan

      1. Per Johan.

       Jag grundar mitt antagande till största delen på att Jan A är säker på att han känner igen sin egen röst, men hans röst kanske är mycket lik Anders B:s röst, så att han misstagit sig?
       Möjligt.
       Han säger också att de inte fick ut något vettigt ur den chockade Anders B.
       Som sagt jag vet inte, och jag frågade inte Jan så mycket mer om i vilket sammanhang han sagt detta, men han var säker på att han aldrig sagt att gärningsmannen bar mössa.

       1. Jörgen
        Tack för respons. Är ju märkligt att vi än i dag diskuterar vem som sa vad – säger väl en del om utredningen – igen….

      2. Per Johan!
       Jag slarvade med läsningen och missade din sista fråga: om Jan visste vem som sagt ”han vart skjuten”
       Det var ju detta som var anledningen till att jag tog initiativet att låta honom lyssna.
       Tyvärr lyckades jag inte få klarhet i det, men om han sagt att det var han, så borde jag ha kommit ihåg det. Det var inget bra ljud heller eftersom vi satt i min bil och det spelades upp via högtalarna. En airpod hade varit bättre. Vem vet, det kanske blir ett annat tillfälle…

       1. Jörgen
        Tack för svar. Går inte att komma ifrån att ”han vart skjuten” låter som någon annan (Jan A dock god kandidat). Har ju framförts att det skulle kunna vara Engström…..hur som beklagligt att inte detta var klarlagt första dagarna i mars 1986…

 13. Det finns ingen som helst risk att jag fortsätter meningsutbytet. Konspirationssvammel byggr på lösan sand från personer som förvränger Lars J och placerar Mårten P på mordplatsen i underhållningssyfte får andra ägna sin (uppenbarligen mindre dyrbara) tid åt. Jag och många med mig tror ”att en ensam person klarade av att skjuta OP och komma undan”. Om något endaste mordplatsvittne hade sett mer än en gärningsman hade det kommit fram efter 37 år. Detsamma om Christer P siktats utöver gärningsmannen.

  1. Det är svårare att erkänna att man blivit lurad i 34 år, men det förtar inte det faktum att du borde hålla alla dörrar öppna och inte komma med ogrundade påståenden. Det finns för mycket material, för att solidifiera en ensam gärningsman. Rapporten från SÄPO är en tex. Det är enkelt…en man med rock sprang uppför trapporna…men en äldre man på väg upp i trapporna, blev förbisprungen av en kille i blå jacka? En småtjuv + vän var på väg ner för trapporna, när han möttes av en polis från Norrmalm. Det finns ett tidsglapp som behövs tas med i beräkningen. Flera gärningsmän, eller inblandade. I vart fall sprang fler än en person uppför trapporna direkt efter skotten. Tidsglappet existerar inom 60 sekunder. Det går att visa på.

   1. Varsågod att visa det där tidsglappet. Lars J hade naturligtvis sett om två män sprang i trapporna samtidigt. Ogrundade påståenden synes det finnas gott om i din text. Det är upp till dig att visa att de inte är ogrundade.

 14. Bo G,
  det finns flera tankegångar som du för fram i din senaste replik som jag tycker kan vara värda att kommentera. Men det finns en som sticker ut alldeles extra, så jag tar upp den i den här kommentaren. Den har blivit lite längre än jag tänkt mig tyvärr, men jag tror det är nödvändigt för att tydligt visa den bristande logiken i ditt resonemang.

  Vi får se om jag tar upp några andra punkter framöver. Men i de fallen ska jag i så fall vara mer kortfattad.

  Det här handlar i alla fall om något som jag lite grann uppfattar som en elefant i rummet – en märklig omständighet som du rimligtvis måste vara väl medveten om men som du bara låter bli att kommentera, trots att den har ett centralt samband med de saker vi diskuterar.

  Det handlar om det kanske mest dramatiska uttalandet som Lillemor Östlin gjort om Palmemordet – ett uttalande som måste få konsekvenser om du tror på det. Men det är ett uttalande som du inte låtsas om. I stället försöker du få det till att det är jag som hävdar det hon hävdade.

  Vi kommer snart till vad det handlar om. Men låt oss börja med vad det är du framför allt försöker bevisa i din slutreplik: att Lillemor Östlin hade rätt när hon placerade Christer Pettersson i Dekorimahörnan.

  Det första ledet i ditt resonemang är att han enligt henne brukade hänga där. För mig framstod det som helt nytt när du lanserade det. Jag får passa på att revidera mig på den punkten, hon skriver faktiskt så i förbifarten i sin bok Hinsehäxan från 2005, sid 252. Men det är fortfarande 19 år efter mordet. Om det var sant att Pettersson brukade hänga på den plats där Palme mördades borde det ha kommit fram långt innan dess.

  Det andra ledet är att det skulle vara troligt att han befann sig vid Dekorima just denna kväll. Du hänvisar till Lillemor Östlin som enligt dig skulle ha fått veta det av Pettersson själv. I sin bok spekulerar förvisso Lillemor om att Pettersson skulle ha varit där vid mordtillfället men skriver inget om att han själv skulle ha avslöjat för henne att han var det. Varför skulle hon ha hoppat över denna sensationella uppgift om hon hade tillgång till den? (Han var död när hennes bok kom ut, så hon hade ingen anledning att ta hänsyn till honom.)

  Petterssons egen ståndpunkt är ju känd. Han sa att han aldrig var norr om Kungsgatan under kvällen.

  Det kan ju vara sant eller osant. Och visst, jag medger gärna möjligheten av att hans version kan ifrågasättas: han kan mycket väl ha tagit sig en sväng till Sigges bostad innan han begav sig till Oxen. Han kan också ha strosat omkring i helt andra ärenden lite var som helst i centrala stan, kanske letat efter en gatulangare som han kunde övertala eller tvinga att lämna ifrån sig lite amfetamin.

  I vilket fall är det förstås rätt intressant att försöka utröna om det finns påtagliga bevis för att han var norr om Kungsgatan under kvällen. Det skulle det ju kunna finnas – även om det inte skulle bevisa att han var vid Dekorima vid tidpunkten för mordet. Men jag har inte hittat sådana bevis.

  I din replik drar du upp ett antal argument för att Pettersson under kvällen skulle ha varit norr om Kungsgatan och att han kunde ha varit på mordplatsen då Palme sköts till döds. Mängden av punkter du drar upp kan verka anslående. Men tittar vi närmare på dina exempel ser vi genast att ett antal av dem är väldigt vagt och oprecist formulerade.

  Det här tar väl priset: ”Tips till polisen 1989 från namngiven och identifierbar källa om att Christer Pettersson berättat att han bevittnat mordet.”

  Mer skriver du alltså inte om det exemplet. Vad är det här för konstigheter? På det här sättet kan man väl ändå inte föra en diskussion?

  Ett antal andra exempel är något mer preciserade. Till exempel: ”Christer Petterssons uttalanden under rättegångarna när han vände sig till Lisbeth.”

  Men inte heller här utvecklar du vad du menar. Tydligen anser du att du, till skillnad från Sveriges samlade jurister, journalister och intresserade allmänhet lyckats utläsa att Pettersson i rättssalen på ett kryptiskt sätt medgav att han var på mordplatsen. Skulle du då inte kunna förklara dina tankar så att vi andra förstår vad vi fullständigt missat?

  I andra fall är du mer konkret men kommer med högst diskutabla källor.

  En sådan är Lennart G som du utan reservationer åberopar som sanningsvittne.

  Lennart G var en kriminell missbrukare som genomgått rättspsykiatrisk vård. Enligt vad han berättat för Palmeutredarna under olika förhör 1989 hade han kört svarttaxi i Stockholm under mordnatten. Han hade då sett Christer Pettersson vid fyra tillfällen, kort tid efter varandra. Han kände igen Pettersson sedan tidigare och tvekade inte om att det var han. Första gången Lennart såg Pettersson var på Tegnérgatan, nära Sigge Cedergrens bostad. Klockan hade varit mellan 22.15 och 22.30. Andra gången var en bit norrut på Sveavägen. Klockan var då omkring 22.40. Tredje gången var utanför Grand klockan 23. Och fjärde gången var vid Dekorima. Christer Pettersson hade stått vänd mot skyltfönstret när Lennart G körde förbi. Sedan Lennart passerat hörde han två smällar.

  Det är ju ett fullkomligt drömvittne. Om man nu tror på honom.

  De viktigaste delarna av denna information fick Palmeutredarna i slutet av november 1989 då det var bråttom att överklaga den färska friande hovrättsdomen.

  Det hade man kunnat göra med hänvisning till Lennart G:s uppgifter, men man var tveksamma och släppte det hela.

  I riksåklagarens resningsansökan framställs det som om tidsbristen gjorde att Palmeåklagarna inte hann kontrollera Lennarts berättelse tills det var för sent att överklaga.

  Det hade i så fall varit fullt möjligt att begära resning så fort Lennarts uppgifter hade kontrollerats. Men vad som hände var att Palmeutredarna totalt släppte Lennart och inte tog kontakt med honom igen förrän åtta år senare – i oktober 1997 då man som bäst höll på med att lägga sista handen vid resningsansökan.

  Det såg med andra ord ut som om Lennart fick komma med på slutet i en allmän skafferitömning.

  Lennart G:s vittnesmål avfärdades av högsta domstolen eftersom det var för gammalt. Granskningskommissionen, som i efterhand gick igenom materialet i resningsansökan, menade dessutom att Lennarts berättelse var ”osannolik” och påpekade för övrigt att det i Palmeutredningens material inte finns några som helst bevis för att han verkligen körde svarttaxi i Stockholm under mordnatten.

  En annan källa som du åberopar är Eva F som även hon figurerade i RÅ:s resningsansökan. Hennes berättelse gick alltså ut på att hon under mordkvällen sett Christer Pettersson nära Sigges lägenhet och som svar på en fråga från denne sagt att Sigge nog hade gått på bio. Och då hade Petterson begett sig till Grandbiografen.

  Evas berättelse kom in mer än tio år efter mordet. Det är mycket sent. Och det finns inget stöd för att den skulle vara riktig. Högsta domstolen fäste heller inget speciellt avseende vid den. Men du skriver att Palmeutredarna med den ”lyckades /…/ slå hål på påståendet att han [Pettersson] aldrig rört sig på Sveavägen norr om Kungsgatan.”

  Jag tycker inte precis att den kritiska journalistiken firar några triumfer när du resonerar på det viset.

  Det förefaller helt enkelt som om din tilltro till uppgifter från vittnena i kretsen kring Sigge Cedergren är mycket stor – trots att det finns tydliga belägg för hur dessa vittnen utsatts för tydliga påminnelser om att det fanns 50 miljoner att tjäna.

  Och här kommer vi till elefanten i rummet. Det har nämligen funnits en person som mycket bestämt har fört fram en teori som går längre än så. Den personen har inte bara hävdat att polisen bearbetat, pressat och lockat personer i den kriminella miljön att säga önskvärda saker om Pettersson. Den personen har direkt hävdat att det fanns en uttalad komplott mellan kriminalinspektören Thure Nässén och ett antal personer kring Sigge Cedergren att med falska bevis sätta dit missbrukaren från Rotebro – och att de inblandade skulle dela på belöningen.

  Den personen är Lillemor Östlin. Och det är inte precis någon hemlighet att hon hävdat just detta. Hon tog upp det i ett helt kapitel sin bok Hinsehäxan. (Sid 250-255), en bok som du själv ju måste vara mycket välbekant med.

  Där berättar hon om hur en bekant till henne avslöjar att Thure Nässén (i boken kallad Tore), Sigge Cedergren och några av Sigges bekanta ”bestämde att de skulle sätta dit Christer Pettersson för Palmemordet. Och snuten, Tore, var med på det. Han skulle få belöningen och Sigge skulle bli av med Chrille.”

  Lillemor tror först inte på vad bekanten berättar, men när hon senare får veta att Pettersson tagits som misstänkt för mordet på Palme låter hon sig övertygas. Hon skriver:

  ”Här såg man alltså chansen att slå två flugor i en smäll. Dels skulle man bli av med Christer och dels skulle man få ta del av belöningen. Det bestämdes att Roger Ö skulle verka som informatör. Tore skulle förstås vara mottagare av tipset och när sedan han och hans kollegor undersökte sanningshalten i Rogers uppgifter skulle de snart stöta på Finska Henry [Harri M] som kunde intyga att det hela var riktigt.”

  Och hon utvecklade det ytterligare när jag talade med henne i samband med skrivandet av min bok Mordgåtan Olof Palme:

  ”Thure Nässén hade lovat att Sigge och de andra skulle få pengar ur belöningen för Palmemordet om de pekade ut Christer Pettersson som gärningsman.”

  Enligt Lillemor hade det inte alls handlat om att Nässén verkligen ansåg sig veta att det var Pettersson som var skyldig:

  ”Det handlade bara om att polisen var frustrerad över att de inte lyckats lösa gåtan med mordet. Och Sigge ställde upp på det där för att Thure hade tummen i ögat på Sigge.” (Mordgåtan Olof Palme, sid 381).

  Hade hon rätt? I min bok tog jag inte ställning till vilken sanningshalt det kunde ha funnits i hennes faktiskt mycket långtgående anklagelser som alltså gick ut på att det funnits en uttalad komplott mellan en Palmeutredare och ett antal kriminella att sätta fast en oskyldig Pettersson och att de inblandade skulle dela på belöningen. Jag talade med både henne och Nässén och de gav förstås helt olika bilder av vad som förekommit.

  För min del menar jag att det knappast är något tvekan om att vittnena i den här kretsen kraftigt påverkats av vad de förstått att polisen ville att de skulle säga. Men det betyder inte att det behöver ha funnits någon uttalad konspiration mellan dem och en representant för mordutredningen. Någon sådan finns det inga egentliga belägg för utöver Lillemor Östlins påståenden, och det tycker jag inte räcker.

  Men det är nu det blir riktigt märkligt. För du, Bo G, tycks välja att lita på vilka uttalanden om Christer Pettersson som helst från folk i denna vittneskrets så länge de går emot Petterssons egen berättelse. Du tycks helt enkelt förutsätta att polisutredningen bedrivits efter regelboken och att endast välgrundade vittnesmål tagits på allvar.

  Det vill säga: du låtsas inte om vad Lillemor Östlin har påstått om den korruption hon ansåg hade förekommit i utredningen. Det enda du har velat använda dig av vad hon sagt är när hon velat placera Christer Pettersson på mordplatsen.

  När jag i vår debatt har påmint om de stötande inslagen i polisutredningen mot Pettersson har du slagit tillbaka genom att ge intryck av att det är jag – inte Lillemor – som lanserat en långtgående konspirationsteori när det gäller Palmemordet.

  Så här formulerar du dig:

  Gunnar Walls uppfattning är att åtalet mot Christer Pettersson är resultatet av en konspiration. Den ”rätt ensamme, maktlöse och allmänt jobbige missbrukaren Pettersson kom att bli utsedd till praktisk huvudmisstänkt”, skriver han.

  Du menar dels att jag skulle ha tyckt mig se en komplott mellan ”mindre nogräknade poliser” och ”kriminella med egna intressen”, alltså just det som Lillemor Östlin hävdade låg bakom åtalet mot Pettersson. Men du menar också att komplotten enligt min mening inkluderade åklagarna.

  Det är en lite konstig anklagelse du för fram mot mig. Vad gäller kretsen kring Sigge tvivlar jag alltså starkt på att det funnits ett direkt samarbetsavtal med Nässén om att tillsammans ljuga om Pettersson och sedan dela på pengarna – alltså ett avtal av det slag Lillemor Östlin har skissat.

  Och när det gäller polisens samarbete med åklagarna blir dina anklagelser mot mig ännu konstigare. Det samarbetet har jag aldrig beskrivit som en konspiration, och det av begripliga skäl. En konspiration är ju definitionsmässigt en aktivitet som utövas i hemlighet. Att polis och åklagare hjälptes åt för att få Pettersson dömd för Palmemordet var ju ingen hemlighet alls, det visste väl var och en. Och att det inte behövde handla om att de trodde på anklagelserna själva gjorde i alla fall åklagaren Anders Helin klart i sitt samtal med Marjasinkommissionen hösten 1995.

  Helin hade just uttalat sig så att det lät som om han i själva verket varit tveksam till åtalet mot Pettersson. Marjasin undrade därför om Anders Helin ”inte trodde att Christer Pettersson var skyldig”.

  Anders Helin: ”Jag har faktiskt ingen övertygelse vare sig i den ena eller den andra riktningen. Jag har på något sätt inget behov av att känna mig övertygad, personligen alltså.”

  Marjasin undrade om det inte var svårt att driva ett mål om man inte var övertygad.

  Anders Helin: ”Nej, inte om man så att säga struntar i sin egen personliga uppfattning.” (Palmekommissionens utfrågning av Hans Ölvebro och Anders Helin 28 september 1995.)

  Det var en praktisk inställning från Helins sida. Med hjälp av den kunde han sedan i rätten ljuga obehindrat så länge det gynnade saken – vilket han också gjorde på i alla fall två väsentliga punkter. Den ena handlade om att han förnekade att ett vittne under polisförhör utsatts för påverkansförsök med hjälp av de 50 miljonerna. Den andra gällde hans påstående i slutpläderingen i tingsrätten om att det inte fanns någonting som tydde på att makarna Palme var förföljda eller övervakade under mordkvällen.

  Den första lögnen avslöjades av Uppdrag Granskning härom året – en bandinspelning av förhöret visade att Helin ljugit för rätten. Den andra lögnen kan konstateras av var och en som tittar i spaningsuppslagen. Det finns massor med uppgifter som tyder på en sådan övervakning. Om makarna Palme verkligen var övervakade kan förstås ifrågasättas av den som vill, men uppgifterna fanns där och borde ha redovisats i rätten av en objektiv åklagare. Framför allt borde Helin inte uttryckligen ha förnekat att uppgifterna fanns.

  Helin ljög alltså i rätten. Men det finns ju ingenting som säger att han behöver ha konspirerat med vare sig spaningsledningen och de andra åklagarna innan han gick ut med sina lögner. Och Jörgen Almblad behöver inte heller ha konspirerat med andra om att ge Lisbeth Palme förhandsinformation som kunde hjälpa henne att identifiera Pettersson. Han kan ha gjort det ändå, på eget bevåg. Det vill säga: både Almblad och Helin kan mycket väl ha agerat med ryggmärgen, utifrån det övergripande uppdrag de hade att få Pettersson fälld. Och detsamma kan förstås sägas om de poliser som manipulerade vittnen på olika sätt. Klimatet i utredningen kan ha skapat vad som i praktiken fungerade som om det funnits en konspiration. Utan att det i strikt mening fanns någon sådan.

  Resultatet blev detsamma: utredarna lyckades rafsa ihop en rad uppgifter som i en okritisk persons ögon gav intryck av att Palmemordet var uppklarat. En del av dessa uppgifter lanserades före rättegången. Andra dök upp i resningsansökan.

  Men vid närmare betraktande framstår, menar jag, dessa uppgifter som substanslösa, skapade med mekanismer inte helt olika gamla tiders häxprocesser.

  Du drar för din del slutsatsen att Christer Pettersson var oskyldig till Palmemordet. Där är vi överens och det är gott så. Men din värdering av bevisningen mot Pettersson blir samtidigt ett sätt att – gissningsvis oavsiktligt – glorifiera en riktigt dålig och på många sätt rent oanständig utredning.

  Jag förstår att det är frestande att göra det eftersom din tes är att det är troligt att Pettersson befann sig på mordplatsen. Och då behöver du de argument du kan hitta.

  Men jag tror att Lillemor Östlin hade tagit rätt illa vid sig om hon tagit del av den skönmålning av polisarbetet du nu har fört fram – mer eller mindre i hennes namn.

  1. Intressant och tänkvärd genomgång som visar att Bo G Andersson återigen bygger luftslott på lösan sand. Jag undrar dock angående anklagelsen mot Anders Helin.

   Helin framstår för mig som en hedersman som då och då hamnat sakligt snett. Hans mer praktiska inställning såg man även i styckmordsfallet; han kunde säga till media att han var tveksam till ett åtal han själv väckt. Det tycker jag hedrar honom, att han, som han någon gång sa, inte har en trasa i den byken.

   De som anklagar Stig Engström för lögn brukar nöja sig med att anse att det Engström framfört inte stämmer med vad någon annan framfört. En sådan metod fungerar inte. Att Anders Helin ljugit om belöningen förutsätter att han lyssnat på det aktuella bandet eller närvarat vid förhöret. Det vet vi väl inte att han gjorde? Han kanske var felinformerad. Och att ingenting tyder på att makarna Palme var förföljda eller övervakade är ju en bedömning snarare än en utsaga om fakta. En objektiv åklagare behöver ju knappast dra upp spekulationer. Några tveklösa uppgifter om bevakning finns knappast. Advokat Liljeros gjorde dessutom ett utmärkt jobb som tog upp walkietalkiefrågan.

   1. Johan M,
    bakgrunden var alltså att Ulf S, Petterssons kompis som väntade i lägenheten i Rotebro sa i rätten att han lockats med de 50 miljonerna. Helin viftade då med vad han påstod vara inspelningen från det aktuella polisförhöret med Ulf och sa att på bandet fanns ingenting om dessa 50 miljoner.

    Även om Helin haft rätt om det var det ju inte mycket till argument, förhörsledaren kunde ju ha stängt av bandspelaren när han talade om belöningen. Men Uppdrag Granskning hade fått tag i bandet och kunde visa att det faktiskt fanns en sekvens där förhörsledaren direkt tog upp de 50 miljonerna, summan till och med nämndes, för att få Ulf att säga vad polisen ville höra.

    Eftersom Helin gav intryck av att han visste vad som fanns på bandet så vill jag hävda att han ljög även om han till äventyrs inte lyssnat på det.

    Jag skrev inte att det fanns uppgifter som bevisade att makarna Palme var bevakade, även om jag menar att vissa av dessa uppgifter var väldigt starka. Men nog fanns det uppgifter alltid – uppgifter som definitivt kunde mäta sig med de uppgifter som till exempel skulle knyta Pettersson till Grand.

  2. Gunnar!

   Jag har följt din och Bos debatt – utan att själv aktivt delta. Du har, i debatten, verkligen tagit på dig bästa kostymen. Du agerar utefter den sakkunniga journalist du faktiskt är. Blytunga argument, saklighet och intressanta vinklingar. Är tacksam för att du tar debatten med Bo, med tanke på tv-mediets genomslagskraft. Hatten av och trevlig helg!

  3. Det flesta citat hämtade från Herakleitos, det han påståtts ha skrivit är från andrahandskällor, greker, romare, kyrkofäder, bara hundra av hans enradingar, de så kallade fragmenten, går att hänvisa till direkt till hans penna. Samma sak gäller alla försokrater, det mesta är vad någon återberättat i andra hand. Uppgifterna i Palme-ärendet är som hela försokratin, en salig blandning av antaganden och olika tolkningar och indicier och citat som tas som sanningar. Ryktesspridningen sker inte bara i kretsen kring Sigge och Christer, även i det militära klustret och det politiska, även i den spirituella världen runt Swedenborg-kyrkan. Palmeutredningens handlingar innehåller allt från anonyma brev, återberättelser av förhör, transkriptioner och ljudinspelningar.
   Jag tycker inte att man ska underkänna hela epoken bara för att källorna är ett enda stort virrvarr, blir vi alltför skeptiska till försokratin, ursprunget till västerländska vetandet, skulle ingen skriva i denna blogg. Om vi blir skeptiska till allt i Palmeutredningen tror vi att det var ett teatermord, alltså: vi underkänner allt, inget mord har hänt. Det finns sanningar under lagret av rykten, trovärdiga källor under ytan. Bara att de inte tilläts komma fram.

   Debatten om Allt Flyter är viktig (som har samma innebörd som Herakleitos mest kända citat, Man Kan Inte Gå Ner I Samma Flod Två Gånger, som har varit Palmeutredarnas devis). Citaten betyder att vi lever i en föränderlig värld och att vi måste vara beredda på att ompröva sanningen. Herakleitos bygger sin världsbild på förändring och motsägelse och det är brottet i ett nötskal – perspektivism och uppgifter som motsäger varandra. Teorierna och vittnesmålen beror på från vilket håll man ser det.

   Gunnar W och Bo G A tog upp två andra frågor också, Palmenördarna och detaljerna.

   Om det är bra att vara nördig i något ämne är nog Palme det bästa. Man blir mångsidig i sin kunskap, även om många specialiserar sig på ett område, det är naturligt, det man är mest intresserad av. Militärerna fokuserar på marinofficerarna eller fallskärmsjägarna, politiska människor fokuserar på den politiska biten, pundarna på Sigge och Christer, de spirituella på Swedenborg-kyrkan, och så vidare, och så vidare. Allt ryms i Palmemordet. Man kan börja med det och efter ett par års nördande kan man sluta som experter på Sydafrikas historia, som Flygare och Hasselbohm.

   Frågan om detaljerna är väldigt spännande men blir för långt att ta upp det här. Det är många intressanta detaljer i Bo G A-inlägget. Får återkomma.

 15. Jag vill trycka lite på att få ett svar från Bo G Andersson gällande trafikljussignalerna, och jag vill inte bli tjatig. Bo gör förstås som han vill.

  Han skriver så här gällande Leif L och Jan A:

  ”När de är ungefär mitt på Skandiakvarteret hör de alltså det första skottet. Det andra skottet, som sagt, hör de när de är under inbromsning till rödljuset i korsningen”.

  För det första: Leif säger ju i tingsrätten att det förhåller sig precis tvärtom. Det slog om till grönt vid det andra skottet då de låg på inbromsning.

  Hans J säger ju att han stod stilla vid rödljuset. De satt och snackade, och plötsligt small ett skott, och sedan blev det grönt, de började åka, och sedan hörde han ytterligare en smäll.

  Anders D berättar närmast exakt samma sak som Hans J.
  Båda hade börjat rulla ut i korsningen, men må så vara att Anders låg något framför, eller bakom, det vet vi ju inte något om.

  Det finns inget som helst stöd i materialet för att Hans J och Leif L bromsat in för rött, men det finns starkt stöd för att det förhöll sig på motsatt sätt.
  Jan A säger att de åkte när det blev grönt igen, men han hade som passagerare kanske ingen större anledning att titta på ljussignalen då han hade helt andra mer intressanta saker snett till vänster att fästa sin uppmärksamhet vid.
  Det är fullt rimligt att tro att de precis som Jan A säger blivit stående där några sekunder innan de svängde ut i korsningen för den gröna ljusintervall som fortfarande inte slagit om till rött, så visst åkte de genom korsningen när det var grönt.

  Men vi har ju faktiskt tre samstämmiga vittnesmål från förarna i de tre bilarna.
  Det bör väl väga tungt.
  Det mest sannolika borde vara att Leif L gjort sina iakttagelser samtidigt som Jan A gjorde sina iakttagelser.
  Annars borde väl Jan A ha uppmärksammat att Christer Pettersson sprang ett antal sekunder efter den mördare som han själv tyckte rörde sig som Christer Pettersson, men enligt Bo G Andersson inte var Christer Pettersson?
  Haltar inte logiken betänkligt?

 16. Jag skriver inte ofta här och är inte en av de ”Palmenördar” som Gunnar hänvisar till – för övrigt en ärevördig titel! – men jag har några synpunkter på diskussionen.

  Främst är observationen att det går mycket prestige i kretsarna kring mordet. Jag håller med Bo G Andersson om att Gunnars slutkläm om gammalgrekiskan tyvärr, för att ta till latin, framstod som ad hominem. Play the ball, not the man, som de säger på annat språk. Spydigt kan man säga att det är svårare när många har lagt ner åtskilliga år på en tes eller en annan (detsamma gäller de som yrkar på CP:s skuld). På den grunden allena finner jag Bos tes uppfriskande och välkommen.

  Jag noterar också hur genuin och utförlig Bo har varit i sina inlägg här på bloggen. Det visar på stor respekt för medverkande här, vilket kanske inte alltid återgäldats i kommentarsfältet… Återigen som rudis jämfört med de flesta här tycker jag också att analysen av trafiken och vittnesmålen är intressant och så noggrann den kan vara i sammanhanget. Jag skulle dock gärna se svar på Jörgen G:s fråga angående vittnesmål samt Gunnars intressanta sakfråga om Östlins utsagor. Framförallt frågar jag mig: när Östlin har framhärdat om en poliskonspiration i förhållande till CP, är det inte *mer* snarare än mindre intressant att hon senare insisterar på CP:s närvaro vid Dekorima? Varför dessa dubbelbottnade uttalanden?

  Framförallt, anser jag (återigen som relativt utomstående till debatten), pekar Bos resonemang på en lösning till en fundamental problematik i mordfrågan, oavsett CP:s roll i det hela: hur vittnesmålen kunde spreta som de gjorde. Jag blir också nyfiken på vad CP:s insikter – det han ville prata med LP om – kan ha varit, samt inte minst på Bos kommande bok i frågan. Jag skulle också vara intresserad av ett mer generöst utbyte mellan Gunnar och Bo, inte minst eftersom Bos version på många vis stärker vittnesmål gällande mötesscenariot, ett professionellt utfört mord, och dylikt.

  Tack för intressant diskussion överlag och hoppas att den fortsätter, men gärna med mindre hybris får att åberopa ett användbart grekiskt ord i sammanhanget.

  1. Raus,
   vi är inledningsvis överens om en sak, jag tycker precis som du att man inte ska lägga någon nedsättande innebörd i ordet ”Palmenördar”. Tvärtom. Den som vill bidra med kunskap om denna viktiga händelse måste nog vara lite nördig.

   Jag beklagar om det framstår som om det gått prestige i debatten från min sida. Jag skulle vilja säga att i den mån jag varit polemisk i överkant tror jag det bottnar i att filmen 30 sekunder enligt min mening gör anspråk på att besvara frågor som jag inte alls menar att den besvarar. Det har under årens lopp funnits många försök att lansera vad som presenterats som ”sanningar” om mordet som när faktaunderlaget granskats inte visat sig hålla måttet. Det gäller till exempel Pelle Svenssons påståenden om att han hade bevis för att Pettersson utförde mordet på uppdrag av bombmannen Tingström eller Stig Edlings lansering av påståendet att Pettersson skulle ha skjutit Palme i tron att det var Sigge Cedergren. Eller Jan Stocklassas försök att presentera sin lösning: att Alf Enerström och ”Jakob Thedelin” skulle ha varit hitmen på Sveavägen och att en av dem skjutit Palme.

   Det är förvisso inte fel att lägga fram teorier. Men den som gör det har ett ansvar att redovisa också de omständigheter som försvagar teorierna. Och det gäller förstås särskilt om man går ut i sammanhang där publiken är en bred allmänhet där de flesta inte har så stora möjligheter att själva se invändningarna.

   Men med det sagt: diskussionen blir ändå oftast bättre om den förs med fokus på sakargumenten. Jag må ha tyckt att det var pretentiöst av Bo G att komma dragande med en grekisk filosof för att boosta sina resonemang. Men jag kunde ju ha släppt det och ägnat mig åt sakfrågorna. Jag brukar själv rekommendera andra debattörer att göra det och självklart kan sådana uppmaningar behöva riktas till mig också.

   Vad gäller Lillemor Östlins ”dubbelbottnade” uttalanden som du kallar dem så tror jag att utgångspunkten helt enkelt kan vara:

   a) att hon reagerade över vad hon uppfattade som manipulativa försök i utredningen att påverka personer i hennes omgivning att peka ut Christer Pettersson för mordet;
   b) och att hon samtidigt – som många andra människor – kände sympati för Lisbeth Palme och därför sökte en förklaring till hennes utpekande av Pettersson som var förenlig med att Pettersson var oskyldig.

   Rent psykologiskt tycker jag inte det är konstigt. Sedan återstår det att se vilka faktiska belägg Lillemor hade för sina mer specifika påståenden om en komplott för att sätta fast Pettersson respektive att Pettersson brukade hänga i Dekorimahörnan och nog gjorde det även denna kväll.

   Vad jag ville visa var att om man vill lyfta fram Lillemor Östlin som sanningsvittne kan man inte ignorera ena halvan av vad hon sagt och bara lyfta fram den andra halvan. Det vill säga: om Bo G Andersson känner stor tilltro till den bevisning mot Pettersson som polis och åklagare lade fram inför rättegången och i resningsansökan så måste han förhålla sig till Lillemors påståenden om att viktiga delar av denna bevisning härstammade från en direkt brottslig komplott som handlade om att medvetet producera falska uppgifter.

   Och det kan tilläggas: de till synes graverande vittnesuppgifter mot Pettersson som åklagare och polis baserade sig på kan ifrågasättas med kraft alldeles utan Lillemor Östlins långtgående påståenden om en konspiration. Man kunde förvänta sig att Bo G Andersson i sin film skulle ha ägnat viss tid åt att lyfta fram de tydliga svagheterna i dessa vittnesuppgifter eftersom han själv faktiskt menar att Pettersson var oskyldig till mordet. Det gjorde han inte. I stället har han nu i debatten på min blogg använt dessa gamla anklagelser mot Pettersson för att göra det troligt att denne befunnit sig såväl vid Grand som på mordplatsen.

 17. Om Bo vill svara, så har jag sammanfattat mina funderingar i en och samma kommentar, så slipper han läsa igenom alla.

  Påståendet i filmens inledning kan vi hålla i minnet så länge:

  ”De första vittnena är mycket säkra på var de befinner sig när de hör skotten”

  Sammanfattning av filmens idé avseende ljussignalerna som jag förstått det:

  När det slår om till grönt visar filmen att Anders D åker ut i korsningen, och ungefär då han befinner sig mitt på övergångsstället norr om korsningen smäller första skottet. Det betyder att det precis slagit om till grönt.
  Då har ännu inte Hans J kommit fram till korsningen enligt den teori som lanseras i filmen, han ligger på inbromsning, eftersom trafikljusen då slår om till gult och sedan till rött, vid gult smäller det andra skottet, 2,5 sekunder efter det första, vilket gör att Hans J måste bromsa in.

  I det skedet har Anders D hunnit rulla tio meter, och Hans J har ännu inte stannat bilen – han har ett par meter kvar.
  Exakt då det slår om till rött stannar Hans J, och Leif L kommer precis bakom och stannar sin bil.
  I det läget har Anders D precis kommit över på den andra sidan av korsningen. Det har nu gått tre sekunder sedan det första skottet.
  Det budskap filmen vill framföra är alltså att det tog tre sekunder för trafikljuset att slå om från grönt till rött efter det första skottet.
  Efter ytterligare tio sekunder är det återigen grönt, och Hans J kan åka.
  Nu har det gått knappt 15 sekunder efter det första skottet, och vi har under tiden hunnit få tre omslag: grönt, rött och återigen grönt. Är det rimligt? Kan Inge M fått trafikljusen att flippa så mycket?

  Sedan blir det som sagt äntligen grönt, och Leif L gör sin U-sväng, och ser Christer Pettersson på mordplatsen, och Leif tror att han är mördaren. Det har nu gått 20 sekunder efter det första skottet, då Leif L gör sin förväxling.
  Mördaren hade han inte sett.
  Hans J som också väntat in grön signal kommer nu tillbaka från sin U-sväng uppe vid Apelbergsgatan, och uppenbarligen är det denna gång Christer Pettersson han ser, som varit framme och tittat Lisbeth Palme
  I ögonen innan han springer efter mördaren in i gränden.
  Hans J ser honom hela vägen fram till trapporna och en bit upp till första avsatsen.
  Den verklige mördaren begav sig in i samma gränd 15 sekunder före Christer Pettersson. Även om Hans J hävdar att det tagit max 10 sekunder sedan det andra skottet att komma in till kanten, så har det enligt filmens teori gått 30 sekunder. Hur kan Hans J haft så fel?

  Passageraren i Leif L:s bil, Jan A som sett den verklige mördaren avvika in i gränden missar av någon anledning att Christer Pettersson nu dyker upp på scenen efter att den verklige mördaren avvikit, och springer i väg åt samma håll.
  Jan A befinner sig nu mitt i korsningen med fri sikt rakt in i gränden.
  Samma Jan A som tycker att han känner igen mördarens rörelsemönster, och kopplar ihop denne med Christer Pettersson, men den riktige Christer Pettersson har han egentligen inte sett.

  Nu har vi då nästa problem.
  Inne i gränden står Lars J, och ser en man komma springande förbi Luntmakargatan och vidare upp för trapporna.
  En man han inte känner igen som Christer Pettersson, men ju ändå måste ha varit Christer Pettersson, eftersom Hans J enligt filmens budskap sett Christer Pettersson springa upp för trapporna.
  Vi stöter därmed på samma problem som i en variant av skandiamannenteorin, som går ut på att det var den oskyldige Stig Engström som sprang upp för trappen, men strax framför mördaren och inte som i fallet med 30 sekunder-teorin att Christer Pettersson sprang bakom mördaren.
  Men problemet är av exakt samma art. En man har av vittnen setts springa in i gränden, och en man har setts passera Luntmakargatan och sprungit vidare upp för trapporna.
  Jag har nog lättare att förstå de som tror att antingen Christer Pettersson eller Stig Engström var mördaren, eftersom de ändå inte rör ihop det med två springande män, men dessa teorier stupar på så mycket annat.
  Kanske hade trovärdigheten i teorin ökat något om man låtit den verklige mördaren helt enkelt försvinna åt ett helt annat håll, även om det är svårt att se någon poäng i det?

  Ytterligare ett gigantiskt problem är att både mördaren vid avfasningen och Christer Pettersson vid Dekorimas ingång befunnit sig inom en radie av 20 meter från vittnet Anders B under ett par minuter. Anders vid Götabanken, mördaren vid avfasningen och Christer Pettersson har stått tyst som en mus mittemellan dem, och osedd glidit förbi Anders B där han stod i porten, men först måste ju Anders B och makarna Palme ha gått förbi Christer Pettersson där han stod vid Dekorimas varuintag.
  Klart att det inte är givet att någon av dem tittade in i portnischen förstås, så det må vara hänt.
  Konstigt också att Christer Pettersson inte avvek direkt norrut efter skotten?
  Vad skulle han fram till mordplatsen att göra om han var så rädd för att sammankopplas med mordet?

  Åter till påståendet i filmens inledning:

  ”De första vittnena är mycket säkra på var de befinner sig när de hör skotten”

  Jag tror att detta måste gälla Hans J också, men vi börjar med Leif L.

  Förhör den 27/4-86. Leif L:

  ”Vi kommer fram mot ljussignalen Tunnelgatan – Sveavägen och när
  den slår om till grönt, då har vi alltså våra blickar fixerade åt vänstersidan där (ohörbart) och så smäller ett skott till. Det smäller alltså ett skott till i samband med att det slår om till grönt ljus i korsningen”.
  Men Leif säger aldrig att det slog om till rött och att de måste vänta på grönt innan de kunde göra svängen. Det där är Jan A:s uppfattning, men hur bra koll hade han på ljussignalerna i det läget?

  Förhör med Hans J i Tingsrätten:

  Ja, jag sitter i en taxibil och ska åka ner till restaurang Albatross med några kunder, och sen åker jag Sveavägen bort, och sedan har jag rött ljus vid Sveavägen Tunnelgatan. Och sen när jag sitter där, och så slår det om till grönt då smäller det till bredvid ungefär som det var någon ollonpistol, eller någon smällare eller någonting, och då tittar jag till, och då ser jag en man som står med en pistol då så här i nacken och trycker av”

  […] Adv: Jag undrar om du stod stilla när du hörde den här första smällen?

  HJ: det var väl precis när det blir grönt ljus då, då börjar man åka framåt lite sakta, och då…

  Hans J i hovrätten:

  ”Det är ju nästan efter varann skotten kommer, så jag hinner inte så långt däremellan.
  Anders Helin: Du har börjat köra då?
  Hans J: Jaa.
  Anders Helin: ”Vid det första skottet står du stilla”?
  HJ: ”Det blir ju grönt precis. Jag har precis rullat iväg när det smäller till va”

  Alltså: filmens idé bygger på att Hans J
  stannar för rött ljus vid det andra skottet, och kan åka först då det slår om till grönt efter ytterligare tio sekunder,
  men enligt HJ själv hade han stannat för länge sedan, och körde i stället i väg för grönt då skotten kom.

  1. ”Dekorimas varuintag”

   Vad menar du med detta? Menar du Dekorimas entré mot Sveavägen? Eller finns flera ingångar till Dekorima?

   1. Zombie.

    Ja, det fanns två dörrar men bara en ingång för kunder.
    Ingången för kunder låg ca 6 meter norr om hörnet, det var där Anders B tog skydd, och ”lageringången” kanske borde benämnas ”varuintaget” låg ca 14 meter norr om hörnet, det var i den ingången Christer Pettersson stod enligt filmmakarna.
    Ytterligare tio meter norrut gick Anders B och väntade på sina kamrater, så teorin bygger på att Anders B och Christer Pettersson stått tio meter från varandra, och 6 meter söder om Christer Pettersson stod mördaren.
    Detta känns helt osannolikt.
    Att Anders B inte sett mördaren i avfasningen är konstigt nog, men att han dessutom skulle ha missat Christer där han skulle ha stått i varuintaget är lite för mycket.

    1. Ok! När det gäller GM och avfasningen kan det ju vara så att GM stod delvis dold och Anders B hade ju inte någon särskilt anledning att vara uppmärksam då inget hänt.

     1. Problemet är att det inte finns materialstöd för detta.
      Den s.k Dekorimamannen vilar på IMs vittnesmål,och han påstår ju att den s.k Dekorimamannen varit fullt synlig.Man kan tycka att AB borde lagt märke till denna,liksom han borde ha märkt CP om denne stått och tryckt i Dekorimas varuintag.

      1. Dekorimamannen står ju eventuellt bakom ett avfasat hörn sett från Anders B men inte från Inge M.

      2. Ragnar,

       För att vara mer specifik menar jag att står du placerad i den triangel som avgränsas av den snedställda Dekorimaväggen tillsammans med de andra väggarnas tänkta raka förlängning mot hörnet, så är du väl synlig från platsen där Inge M stod parkerad med sin bil, men du syns inte från någon som kommer norrifrån, som Anders B, förrän vederbörande befinner sig ganska nära hörnet.

 18. Jag är kanske dåligt insatt men vad jag inte förstår är anmälningar av Bo G Andersson då han ändå inte pekat ut någon person för något oegentligt. Skräpjournalistik är väl inte i sig självt något förbjudet om det endast handlar om att hans teorier är dåligt underbyggda.

  1. Zombie,
   jag tror inte det har förekommit några anmälningar av programmet 30 sekunder till någon åklagarmyndighet. Vad det har handlat om – så långt jag känner till – är anmälningar till Granskningsnämnden hos Myndigheten för press, radio och TV.

   Nämnden granskar alla TV-kanaler som sänder från Sverige, men ställer särskilda krav på public service som ju har en särställning i förhållande till andra TV-bolag. När det gäller sådant som sänts i SVT granskar nämnden anmälningar som handlar om att programmet i fråga skulle ha brutit mot reglerna för saklighet och opartiskhet. Det finns också krav på att felaktiga uppgifter ska rättas och att den som utpekas för något ska ha möjligheter till genmäle.

   Den vanliga konsekvensen vid en fällning är att TV-bolaget kan åläggas att offentliggöra beslutet.

   Läs gärna mer här.

   Det har kommit in två anmälningar till nämnden om 30 sekunder. Den ena anmälan är färdigbehandlad. Jag återkommer om anmälningarna i en särskild postning.

  2. Zombie:

   Dokumentären pekar väl i och för sig ut Christer Pettersson som en lögnare som bidrog till att trassla till Palmeutredningen, och som dessutom möjligen kunde ha givit ett värdefullt vittnesmål men vägrade. Det är i och för sig sant och välbekant att Pettersson ljög och begick brott, och han har som bekant stått ut med värre anklagelser i just Palmemordsfrågan. Men ändå.

   Just SVT har dock inte tillstånd att sända skräpjournalistik. Public service är underställt vissa kvalitetskrav genom sina sändningstillstånd och får exempelvis inte sprida vilseledande uppgifter hur som helst. Det så kallade saklighetskravet lyder såhär:

   ”Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.” (Källa: Myndigheten för press, radio och tv.)

   I fallet med Bo G Anderssons dokumentär är det uppenbart att betydelsefulla uppgifter har utelämnats, av allt att döma avsiktligt, vilket har skapat en vilseledande framställning. Detta har heller inte rättats offentligt sedan programmet sändes. Frågan blir således om SVT kan anses ha gjort ”en rimlig kontroll” före sändning. Sen är det möjligt att påståendena ändå anses vara acceptabla, för att dokumentären betraktas som en sorts debattinlägg i frågan om Palmemordet, där granskningsnämnden inte ska in och pilla i detaljer och man har tillåtelse att driva en tes på polemiskt vis. Det har ju sänts mycket skit om Palmemordet genom åren som aldrig har fällts.

   1. Jag har väl mest lite betänkligheter om anmälningarna gör att SVT inte vågar ta i ämnet framgent på ett rimligt sätt.
    Jag anser nog att den allmänna Palmemordsdebatten tar hand om ”30 Sekunders” uppenbara svagheter på ett bättre och mera ratinellt sätt än vad eventuell fällning i granskningsnämnden skulle göra.
    Det skulle vara olyckligt om ”30 Sekunder” sätter fälleben för framtida dokumentärer rörandes Palmemordet i SVT.

    1. Som jag förstår av Gunnars inlägg ovan så är granskningskommissionen till för att se till att skattefinansierad television håller en hög saklighet. Även om den allmänna debatten tar hand om svagheterna bättre så återstår väl ändå detta problem i så fall. Att skatter finansierar journalistiskt skräp. Men jag håller med om att det också finns många gråzoner.

     1. Zombie,
      Granskningsnämnden (inte Granskningskommissionen som ju var något annat) granskar också anmälningar som kommer in mot kommersiella radio- och TV-aktörer som TV4 och Mix Megapol, till exempel. Men kraven på public service är särskilt hårda.

 19. Ett antal frågor till Bo G Andersson har kommit in i kommentarsfältet till hans slutreplik. Jag har informerat honom om detta och uttryckt förhoppningen att han ska svara på i alla fall en del av det som skrivits. Jag har nu fått följande svar från honom som han godkänt att jag publicerar på bloggen:

  Gunnar, jag vet inte vad du lägger i ordet slutreplik, men för mig är betydelsen klar. Med sammanlagt 18 108 ord har jag förklarat hur vi arbetat med filmen och jag har även i detalj på ett generöst sätt beskrivit filmens underbyggnad. Detta motsvarar 52,9 boksidor (Arial, 10 p).

  Svaren på de frågor som rests efter slutrepliken, återfinns i materialet (inklusive själva filmen) om man studerar det noga.

  Ditt nya inlägg handlar bara delvis om filmen, och någon metadiskussion vill jag inte ge mig in i. En sådan är inte särskilt meningsfull och för knappast diskussionen om Palmemordet framåt. Om någon fråga om filmen och researchen ändå skulle bli hängande i luften, kommer den så småningom att bli besvarad i bokform. Boken handlar förvisso inte bara om händelseförloppet på Sveavägen, men detta kommer att vara en inte föraktlig del av innehållet.

  Mvh

  Bo G

  Bo G Anderssons hänvisning till mitt ”nya inlägg” handlar om den kommentar jag skrev om Lillemor Östlins anklagelser om att utredningen mot Pettersson involverade en konspiration mellan polis och kriminella. Kommentaren får alltså stå obesvarad från hans sida och detsamma gäller kommentarer från andra. Jag kan bara beklaga det.

  Inte desto mindre: debatten om påståendena i 30 sekunder är väckt genom att filmen fått stor offentlig spridning och fortfarande är tillgänglig på SVT Play. Debattörer som har synpunkter i frågan är fortsatt välkomna att komma med dem här på bloggen. Detta är vad jag vet det enda offentliga forum där det förs en kvalificerad diskussion om resonemangen som förs fram i filmen.

  1. Bo G Andersson skrev i sitt första svar på bloggen:
   ”Tanken med filmen är att pröva den här hypotesen. Är den rimlig? Trolig? Utesluten?”
   Hypotesen är alltså att två personer befunnit sig på mordplatsen ungefär samtidigt, varav den ene är mördaren och den andra Christer Pettersson.
   Jag tog detta bokstavligen och försöker i den mån jag kan bidra till Bo G Anderssons önskemål – och tanken med att han skrev här var så vitt jag förstod att ”prövningen” även skulle ske i kommentarsfältet.
   Men de frågor som jag riktat mot honom är fortfarande obesvarade.
   I filmen påstås detta:
   Det blir rött ljus igen och här stannar den vita Mercedes-taxin med Hasse J, och tätt bakom sitter Leif L och Jan A i den svarta chevan”. Det är ännu rött ljus på Sveavägen.
   Detta stämmer inte med vad Hasse J och Leif L själva berättat. Om man vill kan man själv gå in och lyssna av ljudfilerna från tingsrätten. Band 10 innehåller de aktuella förhören.
   https://wpu.nu/wiki/Ljudupptagning_Tingsrätten_1989
   Det är aningen besynnerligt att filmskaparna inte konfronterade Leif och Hasse med att de kommit fram till att de vittnesmål de lämnat inte stämmer på en enda punkt, och märkligt att man inte låter dem kommentera detta.
   Hasse J: säger att han stod och väntade, och körde då det slog om till grönt, och då small det första skottet, och det tog max tio sekunder innan han parkerat vid mordplatsen”
   Bo G Andersson menar att detta är fel. Det rätta är att Hasse kom rullande och stannade för rött då första skottet small. Sedan blir han stående tills det blir grönt, och det tog inte max tio sekunder att svänga in till mordplatsen så som Hasse tror, utan 30 sekunder.
   Kan man ta sig den friheten för att kunna landa poängen att Christer Pettersson sprang efter gärningsmannen?

 20. Officiella syftet med filmen är att bevisa att CP var på platsen men att han inte var mördaren. Jag bryr mig inte om filmen visat detta. Jag menar istället att det för skattebetalaren öht inte är intressant kunskap.

  Det handlar med andra ord om att SVT vill visa att LP haft rätt i sina utsagor om vilt stirrande blick och att diverse ledande socialdemokrater haft rätt när de litar på LP och inte respekterar hovrättens beslut. Jag tycker inte statliga medel skall gå till denna typ av utspel.

 21. Tydligen kan man mäta sin motiveringsbörda i antal tecken eller sidor. Inget ont om journalister i sig, men jag undrar om någon annan akademiskt skolad grupp anser att man kan det…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.