”Källa Erik” – uppgifterna om Palmemordet som inte får utredas

Bugg

IGÅR PUBLICERADE Göteborgs-Posten ett debattinlägg av journalisten Anders Hasselbohm. Han pekade på att det finns regeringsbeslut som hindrar Palmeutredarna från att utreda vissa omständigheter som kan ha betydelse för mordgåtans lösning.

Och han ställde frågan: ”Vad kan vara viktigare än att få klarhet i ett statsministermord? Handlar hemlighetsmakeriet från våra politiker om Sveriges förhållande till främmande makt, eller döljs däri också någon svensk försumlighet, eller att någon svensk myndighet, person eller grupp utpekas som delaktig i dådet?”

Det han syftar på är uppgifter om att en sovjetisk diplomat skulle ha haft kännedom om mordet i förväg.

Anders Hasselbohm är en erfaren journalist som tidigare grävt fram dramatiska uppgifter om Sydafrikaspåret i Palmeutredningen. Se till exempel denna artikel i Aftonbladet från mars 1999. Han var också en av de första som reste invändningar mot den officiella svenska uppfattningen om de mystiska ubåtsincidenterna under 80-talet. 1984 kom hans uppmärksammade bok ”Ubåtshotet” ut – där pekade han på omständigheter som kraftigt antydde att det fanns västliga ubåtar bakom kränkningarna i Hårsfjärden.

Det han nu fäster uppmärksamheten på är följande: redan 1989 blev det känt att det inom Säpo fanns till synes dramatiska uppgifter som kom från buggning av en sovjetisk diplomat. Diplomaten betraktades inom Säpo som KGB-officer, det vill säga spion. Och diplomatens avlyssnade uttalanden pekade på att han hade förhandskunskaper om Palmemordet. Dessa uppgifter hade inom Säpo rubricerats med kodnamnet ”källa Erik” – ett vanligt sätt inom hemliga tjänster att ge intryck av att information kommer från tipsare i stället för från teknisk avlyssning.

Två Säpotjänstemän som under 1987 och 1988 deltog i Ebbe Carlssons hemliga projekt för att återlansera PKK-spåret, Walter Kegö och Jan-Henrik Barrling, tog dessa uppgifter på stort allvar och förmedlade dem till Ebbe Carlsson. Och i den teoribildning som Ebbe förde fram till nyckelpersoner i politiken och rättsapparaten presenterades tanken att det inte bara var den kurdiska organisationen PKK som låg bakom mordet utan att det också inom ramen för mordkomplotten fanns nära band mellan PKK och sovjetiska agenter.

Den som studerat Ebbe Carlssons skickliga intrigspel under den här perioden har inte svårt att se ett taktiskt syfte från hans sida med att gå ut med detta till utvalda personer: det var att understryka att det fanns dramatiska och känsliga dimensioner kring PKK-spåret, dimensioner som kunde göra spåret mer trovärdigt än vad som verkat vara fallet efter Holmérs misslyckande – och att det samtidigt var nödvändigt att tills vidare bädda in det fortsatta utredandet av PKK i extrem sekretess.

Slutpoäng: det var ytterst lämpligt att han själv hade en fortsatt roll i detta utredande och att det inte utan vidare kunde lämnas över till den öppna polisen och åklagarna.

Nu blev det inte så. Den 1 juni 1988 avslöjade Expressen Ebbe Carlssons hemliga spaningar. Och samma kväll fastnade hans livvakt i Helsingborgs tull med bilen full med avlyssningsutrustning.

Buggning var vid den tidpunkten olaglig vare sig den utfördes av polisen eller privatpersoner. Det såg med andra ord ut som om Ebbe Carlsson förberedde brottslig verksamhet. Skandalen var ett faktum. Och snart startade en utredningskarusell som involverade en rad myndigheter. En av de saker som kom fram var att det på Holmérs tid tycktes ha pågått buggning inom ramen för Palmeutredningen. Och det ledde till att chefsåklagare Jan Danielsson fick i uppdrag att undersöka misstankar om olovlig avlyssning som bedrivits av polisen.

Danielssons utredning kom framför allt att ha ett fokus på buggningen inom ramen för utredningen av statsministermordet. Där visade det sig med all önskvärd tydlighet att det bedrivits ett antal långvariga avlyssningsoperationer riktade mot personer i PKK-kretsen. Olika typer av fantasifulla tekniska lösningar hade använts, vid ett tillfälle hade till exempel en mikrofon placerats i ett sängben. Och Säpo hade tagit hjälp av kollegor från den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.

Men Danielssons uppdrag var så formulerat att det inte begränsade sig till vare sig PKK-spåret eller ens till Palmeutredningen. Och det dröjde inte länge innan han fick del av uppgifter om buggning av utländsk diplomatisk personal.

Där blev det känsligt. Sverige hade i likhet med i stort sett alla andra länder i världen – ställt sig bakom Wienkonventionen som förbjuder all sorts avlyssning – även telefonavlyssning – av diplomaters tjänstelokaler och bostäder.

Nu kan man säga att Wienkonventionen i verkligheten rätt mycket var en formalitet. Säpoutredaren Carl Lidbom uttryckte sig så här krasst i sin bok ”Ett uppdrag”:

‘Wienkonventionen. Den håller vi hårt på.’ Så säger alla. I alla länder. Man leker en låtsaslek. Man låtsas som om avlyssning av diplomater över huvud taget inte förekommer. Men alla regeringar vet att avlyssning av diplomater som misstänks för olovlig underrättelseverksamhet förekommer överallt eller nästan överallt. Så tolkas Wienkonventionen i praktiken.

Så långt Lidbom. Vad som gällde kan alltså beskrivas som: svenska myndigheter lyssnade på främmande diplomater utan att skämmas, men Sveriges regering protesterade när det kom fram belägg för att svenska diplomater blev avlyssnade. Och det betydde förstås att svenska buggningar av utländska diplomater absolut inte fick erkännas. För Danielssons del innebar det att med andra ord att Säpos diplomatbuggningar inte kunde utredas eftersom de visserligen skulle bedrivas men officiellt inte förekom. Ett – hemligstämplat – beslut från Ingvar Carlssons regering om att Danielsson skulle hålla fingrarna borta kom i april 1989, så att han inte behövde tveka om den saken. Beslutet var förankrat också hos de borgerliga oppositionsledarna.

Och det beslutet betydde i praktiken samtidigt att eventuell sakinformation från dessa Säpobuggningar inte kunde föras in i Palmeutredningen.

Nu kom sådan information ut i alla fall.

Den 24 augusti 1989 dominerades Expressen av uppgifter om att Säpo under buggning av en sovjetisk diplomat fått fram uppgifter som kunde tolkas som att sovjetregimen var inblandad i Palmemordet.

Tidningen var tämligen detaljerad i sina uppgifter: buggningen hade genomförts i regi av Säpos sektion för kontraspionage. Operationen hade pågått i två års tid, från 1985 till 1987 då diplomaten lämnade Sverige. Orsaken till buggningen var misstankar om att han var spion. Mikrofoner hade placerats i hans tjänstebostad av en enhet inom Säpo som gick under beteckningen FSG.

Den som ansvarat för installationen var en säpoanställd som kallades ”Robban”. Vad som spelats in var diplomatens samtal med sin hustru och med besökande. Buggningen hade pågått dygnet om – även natten då Palme mördades.

Vidare hävdade Expressen: i början av 1988 hade Säpos Palmegrupp som leddes av Walter Kegö fått höra talas om materialet. En av de tolkar som då gick igenom de inspelade samtalen hävdade att man kunde dra slutsatsen av tonfall och andra egenheter att Sovjetunionen låg bakom mordet. Sedan man i Kegös grupp analyserat utskrifterna var den dominerande åsikten att detta visserligen var att gå för långt, men att Sovjet åtminstone känt till attentatsplanerna i förväg.

Genom Kegö blev också Ebbe Carlsson informerad. Ebbe i sin tur informerade Anna-Greta Leijon, Wickboms efterträdare som justitieminister. Det var en av de konkreta upplysningar Leijon fick om att säpo ägnade sig åt olovlig avlyssning. Men när hon hördes om sådana frågor i konstitutionsutskottet på sensommaren -88 teg hon helt om diplomatbuggningen.

Så långt Expressen. Och av allt att döma var detta en ganska riktig beskrivning av vad som försiggått.

För särskilt en av Ebbe Carlssons medarbetare, Jan-Henrik Barrling, förefaller det regeringsbeslutet ha varit frustrerande. Som Hasselbohm skriver begärde han lättnader i sekretessen när han skulle vittna i det buggningsmål som startade hösten 1990 och där sex polischefer åtalats för olovlig avlyssning, framför allt i Palmeutredningen.

Barrling menade att informaton om innehållet i diplomatbuggningen skulle vara till fördel för de åtalade poliserna. Men avslag från regeringen kom med fax till domstolen alldeles innan Barrling skulle vittna.

Hasselbohm berättar i sin artikel att när Barrling 1993 hos Rikspolisstyrelsen begärde att få tillgång till ett protokoll från ett förhör med honom själv avslogs det med motiveringen att uppgifterna i protokollet både kunde ”skada Sveriges mellanfolkliga förbindelser” och skada den ”framtida förundersökningen”.

Enligt Hasselbohm blev Palmeutredarna för två år sedan intresserade av att få tala med Jan-Henrik Barrling och Walter Kegö om vad de visste från åren efter mordet på statsministern. Kegö och Barrling ställde upp, men hade alltså inte mandat att berätta om ”källa Erik” på grund av det gamla regeringsbeslutet.

Som en följd av den besvärliga situationen skrev Barrling och Kegö den 26 januari 2014 ett brev till regeringen Reinfeldt och bad att den kvalificerade sekretessen skulle hävas. Svaret kom den 24 april och blev ett avslag. I avslaget hänvisades till att detta var en sak för förundersökningsledaren Kerstin Skarp att agera kring om hon så önskade.

Det var alltså för två år sedan. Barrling har nu berättat för Hasselbohm att såvitt han kunnat se har ingenting hänt. Och när Hasselbohm frågat Skarp vad hon har gjort har hon bara svarat att hon inte har några kommentarer.

Exakt vad som hänt i kulisserna kan vi inte veta. Men klart är att Palmeutredarna inte fått del av Kegös och Barrlings uppgifter.

Vad kan då sägas om dessa uppgifter i sak? Det är svårbedömt, eftersom vi bara har tillgång till ytterst allmän information om innebörden av dem.

Att avlyssningen skulle ha gett belägg för att Sovjetunionen var involverat i Palmemordet finns det inga särskilda skäl att tro. Sovjetledarna hade ingen uppenbar anledning att iscensätta ett mord på en av de fåtaliga västliga politiska ledare som var intresserade av en fördjupad dialog med Moskva i framför allt nedrustningsfrågor.

Och slutsatsen om att Sovjetunionen var inblandat i mordet vågade, av Expressen att döma, inte ens Kegös grupp dra: bara att den avlyssnade diplomaten hade någon sorts förhandskunskaper.

Är det möjligt? Ja, det kan förstås inte uteslutas. Vi kan till och med säga så här: om diplomaten verkligen sa saker som tydligt kunde tolkas som att han fått veta något om mordplanerna är det ett ganska starkt indicium på att han själv och Sovjetledningen inte var inblandade – annars hade han knappast pratat så öppet om den information hann hade. Snarare pekar det på att han fått höra något som förbryllade och kanske oroade honom.

Och då är det lätt att tänka sig att den sovjetiske diplomaten helt enkelt snappat upp information som cirkulerat i andra underrättelsekretsar – västliga sådana – och som han fann relativt trovärdig. Den informationen kan ha gjort det klart att det fanns ett hot mot den svenske statsministern. Men den kan också ha varit av mer allmänt slag, till exempel att något betydelsefullt snart skulle inträffa i Stockholm och att det pågick en hemlig operation som förberedde detta. I båda fallen väcker det samma sorts fråga som jag tog upp i min senaste bok om Palmemordet: vilken roll den kan den hemliga armén Stay Behind ha spelat i dådet på Sveavägen?

Det finns en annan slutsats vi kan dra om vi tror att diplomaten snappat upp förhandsinformation om mordet. Och det är att scenariot med Christer Pettersson som ensam och spontant agerande Palmemördare framstår som extremt osannolikt. Det kan noteras att när regeringen i april 1989 fattade sitt beslut om att lyfta bort Danielsson från utredandet av diplomatbuggningen var det bara ett par månader kvar till rättegången mot just Christer Pettersson  – missbrukaren som om han dömdes skulle få bära skulden för det nationella trauma som plågat Sverige i mer än tre år.

Och i den rättegången drev åklagarna tesen med stor energi: mordet hade begåtts av en ensam gärningsman. Det fanns ingen organiserad övervakning, inga omsorgsfulla förberedelser, ingen uttänkt mordkomplott.

Där fanns helt enkelt ingen plats för ”källa Erik”.

 

22 reaktioner på ””Källa Erik” – uppgifterna om Palmemordet som inte får utredas

 1. Är det känt vem den sovjetiske diplomaten var och om han fortfarande är i livet? När nu munkavlen sitter så hårt på svenskar, vågar man hoppas på att han eller någon annan rysk källa kan ta bladet från munnen? Även om informationen inhämtades genom t.ex avlyssning så är ju KGB ett minne blott. Och om uppgifterna dessutom pekar åt annat håll så finns väl än mindre anledning att knipa idag.

  1. När pressen skrev sm mest om ryktena om buggning av sovjetiska diplomater (1989 och 1990) förekom en mängd uppgifter som – om de var sanna – måste ha gällt ett antal operationer, riktade mot olika personer och utfärda av olika delar av de svenska hemliga tjänsterna. Allt kan mycket väl ha varit sant, för det var uppenbarligen spåren av en hel kultur som plötsligt dök upp i olika tidningsartiklar.

   Men den sovjetiske diplomaten som buggades bland annat under mordnatten – och där avlyssningen lett till spekulationer om förhandskunskaper om Palmemordet – var med all sannolikhet Vladimir Nezjinskij. 1996 kunde reportern Jonas Gummesson presentera ett medgivande av detta från Tore Forsberg, chef för Säpos ryssrotel vid tiden för Palmemordet.

   Gummesson hade tre år tidigare intervjuat Nezjinskij i Moskva. Denne hade då bestämt förnekat att han varit KGB-agent utan hävdat att han varit en vanlig diplomat och påstod också att han inte hade något särskilt att berätta som handlade om Olof Palme.

   Se min bok Mörkläggning sid 341-42 och följande artiklar i Expressen:
   http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/kgb-chef-forsade-sig-till-sin-hustru/
   http://www.expressen.se/nyheter/gummesson-om-sitt-mote-med-diplomaten/

   Som framgår av Expressens rapportering har Gummesson också sagt att det verkligt känsliga med diplomatbuggningen var att den utförts av personal från CIA som sedan lämnat över materialet till Säpo.

 2. Nu vet vi ju inte vad diplomaten sa, men jag tänker ju att fler personer vittnat om ”förhandsinformation”. Ex. I Von Birchan. Hur trovärdig han är, har jag ingen uppfattning om.
  Ett scenario kan vara att det är samma ”förhandsinformation”, samma källa?
  Ett annat att det är många under den tidsperioden som pratar om att ”röja Palme”? Men vem gjorde allvar av det?
  Ett tredje är att ingen gjorde allvar utan att det var CP ändå…trots allt…

  Helt klart är i.a.f. att detta spår bör undersökas vidare….

  Vad är problemet med att häva sekretessen nu?… tänker att det redan borde stå klart för Ryssarna att vi buggade dem där i mitten av 80-talet?

 3. Det är en otroligt bra skriven artikel av Anders Hasselbohm. Bra att du Gunnar tar upp den i din blogg.Jag hoppas verkligen att den väcker debatt i övrig media.

  1. Jag håller med om att den är bra och den väcker mycket viktiga frågor. Jag planerar att försöka bidra till att ge den uppmärksamhet också på andra sätt.

 4. Gunnar: Du kanske redan noterat detta, men det verkar som att Robert Gustafsson faktiskt observerar en wt-man norr om Grand (vid t-banan) alldeles efter filmen.

  Så här skriver RG i sina memoarer: ”Efter filmen insåg jag att Palme nog hade haft med sig några vakter ändå. Utanför bion stod en Audi med helt tonade rutor runt om, sådana som egentligen var förbjudna att ha i Sverige. Det kunde bara vara Säpo. Även inne på Grand kändes saker lite märkliga., bland annat vankade en lång man i cowboyhatt omkring i lobbyn. Lotta och jag började gå mot tunnelbanan för att åka hem till min lägenhet på Södermalm, och där stod det en man med en walkie-talkie. När vi närmade oss vände han sig bort. Vid det laget var jag snarare förvånad över pådraget, de hade säkrat upp hela Sveavägen. Behövdes det verkligen så mycket folk för ett vanligt enkelt biobesök?”

  Utdraget finns på Anérs hemsida:

  http://svenanerpalmemordet.blogspot.no/2010/09/audi-med-helt-tonade-rutor.html#.VsMWatD508I

  Jämför med vad RG säger i söndagsintervjun i P1 häromdagen (ca 25 minuter in och framåt) där det klart framgår att RG vandrar norrut efter bion.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/689772?programid=4772

  Om det här är korrekt så fanns det alltså wt-bevakningen på en ganska logisk plats – nämligen vid nedgången till t-banan.

 5. Hej!
  Jag har tittat på KU-utfrågningen av Ebbe Carlsson och Hans Holmér och där talas det om Källa Erik. Vem är källa Erik? Någon som vet?

  1. ”Källa Erik” är inte en person som lämnat uppgifter utan var ett kodnamn inom Säpo för avlyssningen av den sovjetiske diplomat som Kegö och Barrling intresserat sig för.

   1. Ok Tack! Omständigheterna runt mordet verkar vara så känsligt, allvarligt, utomrättsligt och för Sveriges anseende så pinsamt att det än idag 30 år efter mordet skulle skaka om Sverige i grunden, precis som Hans Holmér sagt i en intervju 1987. Jaja, det kommer spekuleras länge än. Tack för att du gräver!

 6. Hej Gunnar.
  I dessa tider av Skandia/sydafrikaspåret, har inte Kegös och Barrlings s.k. spår fallit i glömska.
  Regeringen trädde ju faktiskt in på högsta nivå och lade locket på för dessa herrars kunskaper.
  Jag visste dock inte att sekretessen var hävd gentemot palmeutredarna. Det var nytt för mig.
  https://www.expressen.se/nyheter/sapoman-pekar-ut-olof-palme-mordare/

  Har du reflekterat något över artikeln om diplomatbuggningen sen du skrev den eller har du fått nån ny info?
  Tycker nog att detta spår är minst lika intressant som det som senast avhandlats på din blogg. Det tål att diskuteras iallafall.
  Ett vänsterspår till på köpet, hur många har tänkt i dom banorna den senaste tiden?

 7. ”En sovjetisk specialagent, en sk illegal resident, är ”NAMN” och ”NAMN” närmaste chef. Denne känner av någon anledning till det planerade mordet och meddelar sannolikt detta till sin uppdragsgivare i Moskva. En intensiv radiotrafik iakttas mellan Moskva och dess agent/-er tiden närmast mordet”, säger Holmér i samtal med utredarna på Riksrevisionsverket.”

  Kan det ha pågått någon hemlig spaningsoperation på mordkvällen där man försökte identifiera en sovjetisk spion.?
  Kan det förklara en del walkietalkie observationer?
  Säpo, svensk underrättelsetjänst, någon grupp från Stay behind?
  Kanske någon ur en sådan grupp fick ”frispel” och attackerade fel person?
  Hur skulle man förklara det i så fall.
  Kan man tänka sig att Holmer var kvar i Stockholm om det pågick en hemlig operation mot en misstänkt spion?

  https://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/kgb-chef-forsade-sig-till-sin-hustru/

  1. Från samma reportage:
   – Det fanns ett ryss-spår som försvann utan förklaring, säger dåvarande rikskriminalchefen Tommy Lindström.

   Om man tänker utanför boxen så kanske det är så att ryssspåret försvann för att det finns/fanns substans i det…vem vet!?
   Outrett och knappt nämnt bland politiker, i media och på bloggsidor är det iallfall till skillnad från högerspåret som är det som alltid har uppmärksammats mest.

 8. Enligt Säkerhetstjänstkommissionens rapporter som kom 2002 så var ”Källa Erik” också kodnamnet för när Birger Elmér(IB-chef)delade information till Säkerhetspolisen.

 9. Det är detta som Anders Jallai skriver om i sin senaste bok ”Källa Erik” också. Vore förstås intressant att veta hur Krister Peterson tänker kring detta.

 10. Det här är väl den som skulle vara GM enligt ”källa Erik”

  Förhör med T angående Latif:
  https://drive.google.com/file/d/1bHxO78YZWV5aR6-1efEcrBa4QFmPrPc1/view

  Dubbelknäppt 3/4 lång svart rock med ljusa vita eller fiskbensmönstrade inslag. Rocken skulle kunna vara den ulster som Anders D vittnar om.

  ”Keps med breda sidokanter” skulle inte en sådan till skillnad mot Engströms kunna se ut som en mössa med upprullad kant om man såg den bakifrån? Ev öronlappar och påsydd skärm är också intressant. Sherlock-Holmes-liknande till och med kanske?

  Gymnastikskor, låter ”halkigt” på vintern. Anklarna som Leif L berättar om.

  Mörkblå manchesterbyxor.

  Dokumentportfölj med dragkedja (som han alltid ser till att ha kontroll över och tar med sig var han går). Den verkar vara i en storlek som Yvonne N beskriver om man tittar på sid 4 i nedan bifogat dokument.

  Kraftigt maskulint byggd

  Fyrkantigt ansikte med djupt liggande svarta ögon

  Svart hår med lite vitt i

  Längd, ålder (ca 40 år har jag uppgifter om) och vikt är maskat vilket är besynnerligt, någon som vet mer?

  https://drive.google.com/file/d/1oHZTMDmQ6y2e8c3qCW1CsGGG-EY_xC7f/view

  Var befann sig Latif vid tidpunkten och varför försvann han spårlöst efter mordet? Noterar som intressant att Latif enligt dessa tyvärr väldigt dåliga bilder skulle kunna tas för en Engström-kopia. Komplett med såväl rock, keps och ”väska”.

  1. Jag citererar mig själv från ovan:

   https://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/kgb-chef-forsade-sig-till-sin-hustru/
   ”Från samma reportage:

   – Det fanns ett ryss-spår som försvann utan förklaring, säger dåvarande rikskriminalchefen Tommy Lindström.

   Om man tänker utanför boxen så kanske det är så att ryssspåret försvann för att det finns/fanns substans i det…vem vet!?
   Outrett och knappt nämnt bland politiker, i media och på bloggsidor är det iallfall till skillnad från högerspåret som är det som alltid har uppmärksammats mest.”

   Jag hade gärna sett en öppnare/större debatt om detta spår.

   1. Andreas:
    Jag håller med. Det har varit märkligt tyst om det här spåret genom åren. Dessutom verkar detta fortfarande vara ett oavslutat spår eftersom man, såvitt jag vet, aldrig fått tag i denna man. När locket ska på till varje pris blir jag misstänksam. Det är något som skaver här och vad det beror på vill man ju gärna veta.

    1. Vad säger du om Theutenberg och Jallai som går i brächen för rysspåret, har du läst deras böcker och ståndpunkter? Dom skiljer sig lite åt vad gäller ursprungsland på mördaren men annars är dom snarlika med KGB som beställare av mordet. Theutenberg hävdar iranskt ursprung medans Jallai skriver om en kurd med irakiskt ursprung, närmare betämt irakiska u-tjänsten Mukhabarat som stod KGB nära sen tidigt 70-tal.
     Deras åsikter är sju resor intessantare än den uttjatade S.E. och ändå är det bara denne som hörs om i debatten.
     Och det är precis samma sak med w.t. iakttagelserna för att ta ett exempel till.
     Tystnaden kring vissa bitar i MOP talar möjligen för sig självt. Är det dit som ljuset inte pekar man ska titta tänker jag.

     1. Andreas:
      Jodå, jag har med stort intresse följt vad man skrivit. Jag har själv nämnt detta i ett par inlägg tidigare. Då hur någon (SB exempelvis) kan ha använt denne Latif för att kasta skulden på PKK/KGB, därav WT-observationerna men det kan ju självfallet förhålla sig på något helt annat vis också. Jag håller alla dörrar öppna. Man bör definitivt kika närmare här om det överhuvudtaget är möjligt. Jag har försökt få fram mer men det är som du skriver, någon har släckt lyset. Det är helt svart.

      Kan också nämna en sak jag tycker är särskilt märkligt i sammanhanget. Det är varför man visat bilder på Latif för YN men inte för exempelvis Anders D. Ibland får jag för mig att man avstod för att man blev oroliga att svaret kunde bli positivt.

      Det som kanske är allra mest intressant är att om man gör en genomsnittlig beskrivning av mordplatsvittnenas signalement och iakttagelser så hamnar Latif inom felmarginalen så att säga. Till skillnad mot Engström. Skulle vi få fram hans längd och den hamnar säg mellan 175-185 cm skulle det bli väldigt spännande.

      1. Intressant med YN. Det visste jag inte!

       För att vara exakt vad Jallai skrev i boken Spinndoktorn sid.378 så skriver han om utförare och beställare:
       ”Abu Nidal mördade Palme i samarbete med svenskar som jobbar åt KGB och Irak.”
       Det hade varit intressant med frågestund kring detta i ex. palmemordspodden. Undra om dom har försökt få Jallai till micken? Har ej hört dom nämna nåt om detta nån gång. Har någon annan här info om dom har botaniserat i ett s.k. rysspår?

 11. Vad tror ni om Kegö-Barrling spåret?

  ”Detta är känt:

  KNARKORGANISATION: Mannen som mördade Olof Palme ska enligt Kegös och Barrlings material vara knuten till en utländsk narkotikaorganisation.
  SOVJET: Mördarens nationalitet är oklar, men han ska vara utbildad i Sovjetunionen och ha kommit till Sverige på falskt pass 1985.
  ATTENTATSGRUPP: Mannen ska ha ingått i en attentatsgrupp som stod bakom mordet. Kegö och Barrling har lämnat uppgifter om hur gruppen kunde lokalisera Palme före mordet, hur attentatet förbereddes och vilka som hjälpte till. Det finns också ett särskilt namn för attentatsdagen.
  SVEAVÄGEN: Det ska finnas uppgifter om att sågs av en annan person, som visste vem han var, när han utförde mordet på Sveavägen.
  FLERA MORD: Mannen kan kopplas till ytterligare två mord i Sverige, i det ena fallet som gärningsman.
  UTPEKAD: Mannen ska ha pekats ut som Olof Palmes mördare av en person som kände honom. Uppgifter finns också om att en person såg honom utföra mordet och det ska finnas ytterligare ett tips om mannen till Palmegruppen.”

  https://www.expressen.se/nyheter/sapoman-pekar-ut-olof-palme-mordare/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.